THỜI KHÓA BIỂU

KeHoach_GiangDay_MonHocGDQPAN_2020-2021_337_CDCDHP_09092020.pdf

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020-2021

Số: 337/KH-CĐCĐHP-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2020

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_04_366_CDCDHP_29092020.xls

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file Excel)

(bổ sung lần 04, thực hiện từ thứ Hai, ngày 05/10/2020).

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_04_366_CDCDHP_29092020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file quét)

(bổ sung lần 04, thực hiện từ thứ Hai, ngày 05/10/2020).

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_03_342_CDCDHP_11092020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file quét)

(bổ sung lần 03, thực hiện từ thứ Ba, ngày 15/9/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_03_342_CDCDHP_11092020.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file Excel)

(bổ sung lần 03, thực hiện từ thứ Ba, ngày 15/9/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_02_328_CDCDHP_28082020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

(bổ sung lần 02, thực hiện từ thứ Ba, ngày 01/9/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_01_308_CDCDHP_13082020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

(bổ sung lần 01, thực hiện từ thứ Hai, ngày 17/8/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_277_CDCDHP_14072020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

(thực hiện từ thứ Hai, ngày 10/8/2020)

>> THÔNG BÁO NHANH

THÔNG BÁO

>> TUYỂN SINH

- Đề án tuyển sinh riêng thực hiện từ năm 2015

>> THỜI KHÓA BIỂU - HỆ CHÍNH QUY

- Thời khoá biểu HK II NH 2014-2015 (Thực hiện từ 19/01/2015) -

Thời khoá biểu HK II NH 2013-2014 (Thực hiện từ 10/02/2014)

- Thời khoá biểu học phụ đạo thi cải thiện điểm đợt 1 năm 2014

- Thời khoá biểu điều chỉnh (theo lớp) HK II NH 2012-2013 (Thời gian điều chỉnh lớp sớm nhất thực hiện từ 01/4/2013)

- Thời khoá biểu HK2 CĐ và TCCN Năm học 2012-2013(thực hiện 21/01/2013)

- Thời khoá biểu Cao Dang Khoá 2012-2015_TKB HKI NamHoc 2012-2013(Điều chỉnh từ tuần 17 ngày 03/12/2012)

- Kế hoạch và thời khóa biểu GDQP-AN các lớp TCCN năm 2012 (Thực hiện từ 29/10/2012)

- Kế hoạch học tập GDQP-AN bậc Cao đẳng nhập học năm 2012 (Thực hiện từ 21/10/2012)

- Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2012-2013 (có cả TKB khóa mới nhập học ngày 19/8/2012 thực hiện từ 27/8/2012; Có bổ sung TKB 2 lớp CĐ mới tách và lớp 12Q202B thực hiện từ 10-9-2012) (Thực hiện từ 13/8/2012)

>> LỊCH THI HỌC KỲ, ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP - HỆ CHÍNH QUY

- Thông báo KH đăng ký thi cải thiện điểm và lịch phù đạo, ôn tập HK1 NH 2014-2015 (Thực hiện từ 06/01/2015 đến 02/3/2015) - Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi HK2 CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 09/6/2014 đến 27/6/2014)

- Lịch thi lại và danh sách cán bộ coi thi lại HKI CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 01/3/2014)

- Lịch thi HKI CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 23/12/2013)

- Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 ngày 21;22/9/2013 (dành cho HSSV chưa đủ điều kiện TN lần 1 và thi trượt TN)

- Lịch thi lại và danh sách cán bộ coi thi lại học kỳ II năm học 2012-2013 (Thực hiện từ 05/8/2013)

- LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐÁP TỐT NGHIỆP NĂM 2013 (Thời gian: Từ 03/6 đến 24/6/2012. Địa điểm: Cơ sở 1

- Lịch thi học kỳ, thi lại, thi ghép (Phòng KH và Khảo thí cập nhật thường xuyên)

- Lịch thi lại HK1 NH 2012-2013 (Thực hiện từ ngày 16/3/2013)

- Danh sách cán bộ coi thi lại học kỳ I năm học 2012-2013 (Thực hiện từ 16/3/2013)

- Danh sách cán bộ coi thi HK2 NH 2012-2013 các lớp cuối khoá đợt 1 (Thực hiện từ ngày 04/3/2013)

- Lịch ôn tập và thi tốt nghiệp lớp 11L302A (Thực hiện từ ngày 23/01/2013)

- Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi học kỳ I_NH_2012-2013_các lớp CĐ và TCCN (Thực hiện từ 24/12/2012)

- Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi học kỳ I_NH_2012-2013_Lớp CĐ liên_thông(11L302A) Thực hiện từ 12/11/2012

- Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2, lần 3 năm 2012 (Thực hiện từ ngày 16/9/2012)

- Lịch thi lại dành cho HSSV cuối khóa và danh sách cán bộ coi thi ngày 8-9/9/2012

- Lịch và danh sách coi thi học kỳ Hè NH2011-2012(thực hiện ngày18-8-2012)

- Lịch và danh sách thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012

- Kết quả thi tốt nghiệp năm 2012

>> THÔNG TIN HSSV

- Danh sách XẾP LỚP và mã số học sinh, sinh viên nhập học năm 2012 (Khóa 2012-2015) - Thông tin thi tốt nghiệp CĐ khóa 09Q và TCCN khóa 10Q năm 2012

- Xem điểm và kết quả học tập của HSSV

- Danh sách; thời gian, địa điểm SV Cao đẳng học lại môn GDQP-AN năm 2012 (Theo thông báo số 130/TB-CĐCĐHP-ĐT ngày 18/4/2012 của Hiệu trưởng) (Học từ 8h00 ngày 29/4/2012 tại Cơ sở 1)

- Về việc cung cấp hộp thư điện tử (email) mang tên miền của Trường cho CBVC và các lớp HSSV để sử dụng trong việc thông tin, giao dịch nội bộ.

>> KHEN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG

- Kết quả xét học bổng học kỳ 1 năm học 2011-2012

Bộ GD&ĐT triển khai C.tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2013.

Bài đăng Không có tiêu đề — Feb 14, 2017 1:24:38 AM