ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE


JUSTIFICACIÓ


En el PEC de l'escola EA ONDARA es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització i la integració de les eines digitals en els processos d'ensenyança - aprenentatge, fent-ne un ús transversal a totes les matèries. Tenim un centre amb aules especialitzades informatitzades així com recursos de suport d'àmbit digital per a l'ús lliure del nostre alumnat i professors del centre.


Tot l'alumnat i professorat disposa d'un usuari de centre corporatiu (@ easdondara.com) que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l'emmagatzematge al núvol i disposició de les plataformes de gestió d'aula que s'utilitzen en l'escola com són el Classroom, Moodle i Gescola.

Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.


Cada alumne disposa si ho necessita i demana, d’un ordinador propietat del centre que es pot emportar cada dia a casa i el pack d'Adobe per l´ús en àmbit escolar mentre l'alumne està vinculat al nostre centre. De la mateixa manera, el centre cedeix un ordinador portàtil a cada professor que s'incorpora al centre que ho demani.


Estem en un món global on la tecnologia impulsa la innovació i dins les nostres aules hem començat a integrar metodologies digitalment actives (l'ús d'entorns virtuals d'aprenentatge) per a preparar ciutadans crítics i digitalment competents.


Aquest pla parteix del Pla d'educació digital de Catalunya i ha d'esdevenir una eina àgil, útil i flexible. Per tant, l'EDC concreta les línies d'actuació de la nostra escola per tal que els docents i l'alumnat assoleixin la competència digital i puguem aconseguir ser un centre digitalment competent.

Per obtenir aquesta competència ens cal una FORMACIÓ contínua del professorat, des d'una perspectiva de canvi, de millora continua que arribi a tots els àmbits del centre: organitzatiu, metodològic, curricular...