Estratègia digital de centre

En el PEC del centre es detallen les dades de contextualització general del centre. Pel que fa als aspectes sobre tecnologia digital, cal tenir en compte que el centre fa anys que ha fet una clara aposta per la digitalització del centre. Així, tot l'alumnat, professorat, PAS i famílies disposen d'un usuari de centre que els permet tenir serveis com són el correu electrònic o l'accés al Gescola. Amb aquests usuaris es realitza tota la comunicació del centre.L’EDC té, bàsicament dues parts. Una primera part que és més estratègica (objectius, activitats, planificació, etc.), on es defineix on vol arribar el centre digitalment parlant. La segona part mostra la cultura digital, ja que és on es va recollint el que el centre ja té establert en aquest sentit. Els nostres coordinadors digitals del centre, com a figura clau dins l’EDC, formen part de la Comissió digital de centre i tenen com a objectiu principal coordinar i dinamitzar les actuacions que determini la Comissió d’estratègia digital de centre. L’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua està format per Núria B. , Miquel C., Judith G., Natàlia I., Érika S. i Albert T..

Diagnosis

Objectius

Planificació i seguiment

Avaluació i millora