L'Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 

OBJECTIU 1: Contribuir a l’assoliment de la competència digital per part de l’alumnat de l’escola d’acord amb el marc curricular vigent incrementant l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge 

ESTRATÈGIA 1 Gestió dels equipaments digitals adquirits per l’escola i dels equipaments i infraestructures digitals proporcionats pel Departament d’Educació.

ESTRATÈGIA 2 Incorporació de la competència digital com a competència transversal en les programacions d’aula de les diferents àrees i/o àmbits del currículum.  

ESTRATÈGIA 3 Consolidació del treball de pensament computacional, robòtica i programació a tota l’escola. 

ESTRATÈGIA 4 Consolidació i aprofundiment de la utilització de Moodle a educació infantil, primer cicle i segon cicle i de les eines de Google Workspace i Google Classroom a tercer cicle com a EVEA.

ESTRATÈGIA 5 Recolzar i incentivar l’ús de les tecnologies per part de les famílies. 

OBJECTIU 2 Establir d’una manera clara la visió estratègica del centre en relació a les tecnologies digitals. 

ESTRATÈGIA 1 Desplegament de l’estratègia digital de centre. 

ESTRATÈGIA 2 Incorporació de la visió de l’escola en relació a les tecnologies digitals i la competència digital i de les normes relatives a l’ús de les tecnologies en els documents de funcionament del centre aplicant la legislació vigent.

ESTRATÈGIA 3 Elaboració d’una estratègia de comunicació del centre usant eines digitals.

OBJECTIU 3 Coordinar la formació de l’equip docent per afavorir la implementació sistemàtica de la competència digital de forma transversal en totes les àrees i/o àmbits. 

ESTRATÈGIA 1 Acompanyament al professorat en l’assoliment i consolidació de la seva competència digital.

ESTRATÈGIA 2 Formació del professorat per contribuir a que assoleixi la seva competència digital com a docent.

Darrera actualització 21 setembre 2023