Qui som?

som una federació d'associacions

La XEPV vol participar en la construcció d'una ciutadania activa, crítica i responsable, desenvolupada sobre la base d’una cultura de valors democràtics que afavorisquen un enfortiment de la societat civil i una major participació en la vida pública.

La visió de la XEPV.

Ser una federació d’associacions, reivindicativa i progressista, i espai de referència del moviment associatiu, social i ciutadà valencià.

Els valors de la XEPV.

Consciència crítica, participació ciutadana, independència, transparència, treball en xarxa, generadora de serveis i recursos.

Finalitats de la XEPV

La principal finalitat de la XEPV és:

1) Contribuir al mutu coneixement de les associacions que la formen, i a

l’intercanvi d’informació referent a activitats, propostes, convocatòries, etc.

2) Coordinar les possibilitats de les diferents entitats que la formen per a impulsar campanyes i iniciatives pròpies de la XEPV (trobades, campanyes, un espai web...).

3) Fomentar els valors de la participació i de l’associacionisme entre la societat valenciana en general.

4) Crear canals d'interlocució, diàleg, col·laboració i debat amb les diferents administracions, amb l’objectiu de fomentar la participació i l’associacionisme, i els valors de la ciutadania de compromís amb el bé comú.

Activitats de la XEPV.

Les activitats i serveis que desenvolupa la XEPV per a la consecució de les seues finalitats, abastarà accions desenvolupades en tot l'àmbit territorial del País Valencià fins a les realitzades en coordinació amb les associacions federades a través de programes d'activitats concrets.

Les activitats seran, entre altres, les següents:

• Representar col·lectivament a les entitats que la conformen en el marc de les finalitats i objectius que s'enumeren en els presents estatuts davant les institucions, socials polítiques i mitjans de comunicació valencians.

• Ser una plataforma que propose i potencie entre les entitats que la conformen, serveis i activitats, espais de treball de formació, reflexió i debat.

Promoure la solidaritat intra xarxa i amb altres agents i plataformes socials a través d'accions conjuntes

• Impulsar i potenciar el coneixement i la implicació de la societat valenciana en matèria de participació ciutadana, associacionisme, apoderament ciutadà, etc.

• Vetlar per la transparència i gestió de qualitat del moviment associatiu.

• Crear un espai de comunicació entre entitats, articulant una organització simple i flexible.

• Fomentar el debat i divulgació sobre la participació com una necessitat per a una democràcia real.

• Foment de la cultura de la participació.

• Desenvolupar una xarxa cívica que compartisca informació, coordine esforços i que tinga un objectiu comú: el de consolidar i obrir millors vies de participació.

• Realitzar campanyes divulgatives a favor de la participació.

• Realitzar Trobades, Jornades i Debats

• Creació d'un espai per compartir bones pràctiques, entorn a la participació.

• Edició de materials sobre participació.

• Creació d'espais tecnològics per afavorir la participació.

• Dotar a la Xarxa d'una caixa d'eines per a la participació.

• Promoure l'eficàcia, sostenibilitat i bones pràctiques de l'associacionisme, incentivar la participació de les organitzacions sòcies, en coherència amb els seus principis i valors.

• Contribuir a l'enfortiment d'una ciutadania informada, crítica i solidària que fomente canvis socials i polítics. És a dir, una ciutadania que entenga que formem part d'un món interconnectat en el qual tenim responsabilitats individuals i col·lectives que hem d'assumir i reclamar, i que exigisca els canvis polítics necessaris per a açò.

• Contribuir a apuntalar les bases d'una política de participació que promoga l'apoderament de la ciutadania i noves formes de cooperació i cogestió entre el moviment associatiu i les Administracions Públiques.

Que es reconega a les entitats associatives com a agents clau de transformació social, que siga construïda des de tots els nivells de govern i que augmente la seua dotació pressupostària per enfortir el teixit associatiu.

• Creació de Grups de treball

• Crear un banc de recursos associatius.

• Xarxes socials i eines tecnològiques col·laboratives.

• Mapeig del moviment associatiu valencià.