Premis Fotografia Ciutadana

BASES CONCURS FOTOGRAFIA CIUTADANA XARXA ENTITATS


La Xarxa d’Entitats del País Valencià vol ser una plataforma d’associacions reivindicativa i progressista, espai de referència del moviment associatiu, social i ciutadà valencià. Volem promoure la consciència crítica, la participació ciutadana, la independència, la transparència i el treball en xarxa que generen sinergies multiplicadores al servei de la ciutadania.


Com a federació d’associacions cíviques i ciutadanes, volem ser una ferramenta útil i independent per al teixit associatiu valencià, oferir recursos i posar en contacte les diferents entitats arreu del país.


La XEPV vol participar en la construcció d’una ciutadania activa, crítica i responsable, desenvolupada sobre la base d’una cultura de valors democràtics que afavorisquen un enfortiment de la societat civil i una major participació en la vida pública.


Per això, i amb la voluntat de fomentar la discussió i difusió entorn del tema de la ciutadania organitzada, la Xarxa d'entitats del País Valencià ha decidit convocar al primer Concurs de fotografia en Xarxa.


BASES

1. La temàtica de les fotografies versarà sobre activitats relacionades amb la ciutadania organitzada i les reivindicacions socials.


2. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat. En cas de dubte o interpretació de les bases del concurs, el jurat prendrà les decisions corresponents, que no seran recurribles.


3. Participants: podran participar totes les persones que ho desitgen de forma individual en les dues categories establertes:


  • Categoria col·lectiva: associacions i col·lectius.
  • Categoria individual: persones físiques.


4. Podran presentar-se un màxim de 2 obres per autoria.


5.Les persones autores seran responsables de qualsevol reclamació que poguera produir-se en relació amb l'autoria de la fotografia, així com del compliment del que s'estableix a les presents bases.


6. Les obres (en blanc i negre o en color) hauran de presentar-se en format digital i complir amb els següents requisits:


  • Grandària d'arxiu: 4 MBs (Megaoctets) mínim.
  • Resolució no inferior a 300 ppp (punts per polzada).


7. Les obres presentades podran estar realitzades amb tècnica lliure i aniran acompanyades d'un títol i un breu text explicatiu referent a l'obtenció, contingut i manipulació de la fotografia, si escau.


8. Les obres podran presentar-se fins al 30 d’abril a les 18 hores il per correu electrònic a l'adreça xarxadentitatspv@gmail.com i s'adjuntaran a més les dades personals de l'autoriar: nom, cognoms, DNI/NIF, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i telèfon de contacte.


9. S’estableixen els següents premis:

  • Premi Millor fotografia ciutadana en xarxa per a associacions.
  • Premi Millor fotografia ciutadana en xarxa per a persones individuals.


10. El jurat estarà compost per tres membres de la Xarxa d'Entitats del País Valencià experts en comunicació audiovisual.


11. La decisió del jurat tindrà lloc el dia 15 de maig. Podran quedar deserts els premis en cas que cap dels treballs presentats reunisca els mèrits suficients per ser premiats.


12. La decisió del jurat es farà pública al web de la Xarxa d'Entitats del País Valencià: laxarxa.org


13. Les fotografies enviades pels concursants quedaran a disposició de la Xarxa d'Entitats del País Valencià, que podrà utilitzar-les a través de qualsevol mitjà citant sempre el nom de l'autor/-a.


14. Les persones premiades conservaran la propietat intel·lectual de les seues obres, però no percebran cap indemnització per la difusió i explotació d'aquestes per part de la Xarxa d'Entitats del País Valencià i es comprometen, en el seu cas, a citar sempre el premi obtingut en l'edició corresponent.