Geschiedenis

Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt.

Heel lang geleden, in 1969, waren er eens enkele Overpeltenaren die graag wandelden.

Nadat zij elkaar reeds een paar keer hadden ontmoet op hun tochten, ontstond bij hen het idee om zelf in en om Overpelt wandelingen te gaan ‘organiseren’ .

Daarmee was de wandelclub ‘De Bokkenrijders’ uit Overpelt geboren. Het eerste bestuur bestond uit welgeteld 4 personen : Jan Groenen, Gilbert Sleurs, Jo Winters en Leon Collaer .

Het jaar daarop verdubbelde het aantal bestuursleden en aansluiting bij de ‘Wandelfederatie’ maakte enige structuur noodzakelijk. Daardoor werd Truda Rabijns tot voorzitster gebombardeerd. Dit was eigenlijk de definitieve start. In de loop der jaren waren er natuurlijk herhaaldelijk wijzigingen op bestuursvlak, doch dit heeft de werking nooit geschaad. Op enkele uitzonderingen na schommelde het aantal bestuursleden steeds van 10 tot 12.

Van de pioniers zijn enkelen de club altijd trouw gebleven.

Op het ogenblik dat deze historiek geschreven wordt (2004) bestaat de club reeds 35 jaar en zijn van de toenmalige bestuursploeg Jan Groenen, Truda Rabijns en Pierre Kums nog altijd actief lid en zetelt Mia Beckers nog altijd in het bestuur.

In 1970 werden er reeds 5 tochten ingericht en kwamen in totaal 679 wandelaars naar Overpelt. In die tijd was en onder andere nog de gekende ‘Pannekoekentocht’, die in 1974 voor het laatst werd georganiseerd en het jaar daarna vervangen werd door de ‘Rijstepaptocht’.

In 1972 wordt het allereerste maandblad uitgegeven. Het begint met de volgende woorden :

Voorstelling :

Een idee , een toevallige ontmoeting, gevolgd door herhaald contact heeft

dit maandblad doen ontstaan. Het maandblad wil een leidraad en een spoorslag

wezen in de handen van alle wandelaars om hun streek verder te ontdekken en

te waarderen …….”

Schrijver, ontwerper, drukker enz. was Jan Groenen. De eerste uitgave werd aan alle verenigingen in Overpelt gestuurd als kennisgeving. Elke vereniging werd de mogelijkheid geboden aankondigingen over manifestaties te doen via het maandblad.

Voor 30 BEF was je een gans jaar lid en kreeg je 12 keer het maandblad aan huis bezorgd. Het bevatte ook de nodige informatie over de geplande tochten in Overpelt. Zo was er op 8 juni van dat jaar een ‘Nachttocht’ Overpelt-Scherpenheuvel voorzien , waaraan toch 16 wandelaars deelnamen.

In die tijd was in Overpelt ook de jaarlijkse ‘Sportweek’ een succes. Ter gelegenheid hiervan werd in 1972 in ’t Pelterke een Olympische vlag gehesen. Deze werd – te voet – afgehaald in Brussel. Op vrijdag 18 augustus vertrok men om 15 uur op de Grote Markt en via Manneke Pis (voor de foto) ging de lange tocht richting Overpelt , over 94 km. Volgens het vooropgestelde schema was de aankomst voorzien ’s anderendaags omstreeks 14u30 , aan de windmolen op ’t Hasselt. Daar werden de wandelaars dan afgehaald door het trommelkorps en zo ging het dan in stoet verder naar ’t Pelterke.

In 1973 verscheen voor het eerst het gekende embleem.

In de beginperiode van de wandelclub waren er ook de autoloze zondagen. Alweer een reden om een tocht in te richten. Zo kwam men na 5 jaar al aan 37 tochten, waaraan gemiddeld door 200 wandelaars werd deelgenomen.

1975 staat ingeschreven als het jaar van de eerste Rijstepaptocht met 697 deelnemers. Deze ‘klassieker’ zorgde in 1978 ook voor de eerste wandeltocht in Overpelt met meer dan 1000 deelnemers.

In 1976 zag men voor het eerst de T-shirts.

Zonder noemenswaardige problemen verstreken de jaren en zo werd het eerste decennium afgesloten en op gepaste wijze gevierd op 11/11/79. In totaal waren er 68 wandelingen geweest met een gemiddeld deelnemersaantal van meer dan 280. Zo wandelde men in die eerste 10 jaar dus met meer dan 19000 in en om Overpelt.

Het ledenaantal varieerde vrij behoorlijk in die tijd : van 39 in 1971 tot 302 in 1974 om dan geleidelijk weer te zakken naar 184 in 1979. Het lidgeld werd toen aangerekend per gezin en bedroeg in 1972 de ronde som van 30 BEF. In 1979 werd 100 BEF per gezin gevraagd.

Stilaan vonden steeds meer wandelaars uit de omgeving , maar ook uit verdergelegen streken de weg naar Overpelt. Getuige hiervan de Rijstepaptocht die maar bleef groeien en in 1981 niet minder dan 1850 deelnemers mocht verwelkomen.

In 1985 werd voor het eerst de kaap van 2000 overschreden en in 1989 waren er 2671 inschrijvingen , al dan niet voor een ‘engelenmaaltijd’ , maar zeker voor een degelijke wandeling.

Op 13 december 1986 werd de clubvlag gewijd en kwam het heuglijke nieuws dat de NATIONALE WANDELDAG van 1988 aan Overpelt toegewezen was door N.W.F.

Na meer dan een jaar intense voorbereiding en hard werken werd ook dit weer een enorm succes. Op 28 februari 1988 lokte die nationale wandeldag immers 11470 wandelaars. Nog nooit waren op zo’n tocht meer dan 10000 deelnemers geweest. Een primeur voor De Bokkenrijders ! Een organisatie waar we terecht fier op mogen zijn. Dit bleek achteraf trouwens ook uit de commentaren.

Door deze tocht werd het gemiddeld aantal deelnemers in deze 10 jaar wel opgetrokken tot meer dan 1000 per tocht.

Over de ganse 20 jaar was het aantal tochten reeds opgelopen tot tot 132 en het totaal aantal wandelaars tot 69.324! Het aantal leden schommelde in deze periode nogal. Het minst weren er in 1983 (135) , het meest natuurlijk in 1988. Met 305 hadden we toen het hoogst aantal leden in de ganse geschiedenis van de club.

Ook in het derde decennium bleven de wandelaars naar Overpelt komen. Zo werd in 1990 het tot vandaag nog altijd absolute record aantal deelnemers aan de Rijstepaptocht geteld : 3466

Met 25-jarig jubileum in zicht werd het opnieuw tijd om nog eens iets extra’s te doen en daarom werd in 1993 de PROVINCIALE WANDELDAG naar Overpelt gehaald. Zonder al te veel problemen kregen we weer 3771 wandelaars over de vloer.

In 1994, het jaar waarin dan het 25-jarig bestaan werd gevierd passeerde op de avondwandeling van 6 juli de 100.000ste wandelaar aan onze inschrijftafel.

Ook dit was echter geen eindpunt. Onder het motto “ mooie tochten, goede service “ zijn we steeds op hetzelfde elan doorgegaan, met het gevolg dat we ondertussen ook op de winterserietocht in november reeds enkele jaren telkens meer dan 1000 wandelliefhebbers mochten begroeten.

In het derde decennium waren er 67 wandelingen en 10 feestvergaderingen waaraan 64313 wandelaars deelnamen. Het totaal bedroeg op dat moment 207 organisaties met 133.637 deelnemers.

1997 bracht een grote verandering in het bestuur. Na 30 jaar ‘de kar getrokken te hebben’ was voor Jan Groenen de tijd gekomen om z’n bestuursfunctie(s) neer te leggen. Al die jaren was hij secretaris , schatbewaarder , drukker, ontwerper van folders , materiaalmeester , uitstippelaar en pijler van het parkoers , enz. Het was echt wel wennen, die eerste vergaderingen zonder Jan, maar het lukte.

In de loop van het jaar 2000 gaf Truda Rabijns, die dus al vanaf het begin voorzitster was, de fakkel door. Zo werd begin 2001 Jan Bongaerts de nieuwe voorzitter.

In de werking veranderde er niet zoveel. Dezelfde tochten bleven doorgaan, met dezelfde inzet werd eraan gewerkt , niet alleen door het bestuur, maar ook en vooral door de leden.

Nog steeds vinden vele wandelaars de weg naar Overpelt en op 24 november 2002, op de jaarlijkse wintertocht in VVKS De Winner mochten wij de 150.000ste deelnemer aan één van onze organisaties begroeten.

In 2004 bestaat de club 35 jaar. Dit wordt binnen de club gevierd met een uitstap naar Brugge die door de deelnemers zeer gewaardeerd wordt. De club wordt ook omgevormd tot een vzw.

Vanaf nu is de officiële benaming : Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt v.z.w.

Tevens is dit ook het jaar waarop deze website opgestart wordt.

In 2007 moet Jan Bongaerts omwille van gezondheidsproblemen spijtig genoeg het voorzitterschap opgeven. Hij heeft dan toch ook zijn stempel gedrukt binnen de club want onder zijn impuls wordt er nu jaarlijks een ‘medewerkerstocht’ georganiseerd : na een korte wandeling in Overpelt worden alle medewerkers op een natje en een droogje getrakteerd als blijk van waardering voor hun tomeloze inzet voor de club. Tegelijkertijd wordt dan ook de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van de v.z.w. gehouden.

Jan wordt opgevolgd door Alex Dreesen , die daarmee de derde voorzitter is in 37 jaar Wandelclub De Bokkenrijders uit Overpelt.