25​ste​ ​ ​VLAAMS​ ​JEUGDSCHAAKCRITERIUM​ ​– Reglement​ ​2018

Definitie

Het Vlaams​ ​Jeugdschaak​ ​Criterium​ (hierna “criterium” genoemd) is een samenwerkingsverband van Vlaamse

schaakclubs die een jeugdschaaktoernooi organiseren volgens een gezamenlijk vastgesteld systeem, en als

onderdeel van een jaarlijkse jeugdcompetitie.

Doelstellingen

Het criterium wilt het schaakspel bij de jeugd in Vlaanderen op een hoger niveau brengen. Hiertoe wil het:

De jeugd een competitiecircuit aanbieden in heel Vlaanderen.

Een norm vestigen voor de kwaliteit van jeugdtoernooien.

Stimulansen en kennis bieden aan de deelnemende clubs ter optimalisatie van hun jeugdwerking.

Om dit te realiseren bewaakt het criterium jaarlijks de geografische spreiding, de gelijkvormigheid en de

kwaliteitsparameters van de deelnemende toernooien.

Het criterium is geen belangenorganisatie van de deelnemende clubs, het streeft geen financiële winst na. Het zal

de concurrentie tussen deelnemende toernooien (en ook niet-deelnemende initiatieven) vermijden.

Toernooiwerking​ ​2018

Organisatoren

De volgende clubs nemen deel, in volgorde van de kalender:

Geel,​ ​Liga-Limburg,​ ​Aalter,​ ​Landegem,​ ​Oostende,​ ​Leuven,​ ​Turnhout,​ ​Zottegem,​ ​Gent​ ​en

Brugge.

De organiserende clubs zorgen voor een “goede” zaal, ideaal met voldoende/goede veiligheid binnen en buiten,

licht, verluchting, tafelschikking, afscheiding tussen speel- en praatgedeelte, kantine, makkelijke bereikbaarheid,

parkeergelegenheid. De clubs streven naar het op peil houden van hun jeugdwerking en trachten zelf aan 5

andere criteriumtoernooien deel te nemen. (Zie Aansluiting, evaluatie en uitsluiting).

Inschrijvingen

Voorinschrijvingen gebeuren via de website tot 18u de dag voor het toernooi, het inschrijvingsgeld is max. 9 €

(Brugge: max. 15 €). Een verhoogd inschrijvingsgeld tot 15 € (Brugge 20€) wordt toegelaten voor inschrijvingen

ter plaatse. Spelers die in het criteriumjaar al aan 8 criteriumtoernooien deelnamen, zijn in Brugge vrijgesteld van

inschrijvingsgeld.

Aanmelden op de toernooidag kan tot 10u, de start is steeds voorzien om 10u30.

1 De organisatoren mogen spelers weigeren met een geldige reden.

Toernooisysteem

Het criteriumjaar volgt het kalenderjaar, de einduitslag is gekend na het laatste toernooi (Brugge).

Er wordt gespeeld in 6 reeksen: -8 jaar (F), -10 jaar (E), -12 jaar (D), -14 jaar (C), -16 jaar (B) en een Open reeks

(A), waarbij de leeftijdsgrens bereikt mag worden in het kalenderjaar (bv -8: geboren in 2010 of later). De open

reeks is voor jeugdspelers en volwassenen; enkel de spelers tot -20 (geboren in 1998 of later) worden in de

criteriumrangschikking opgenomen. Een speler mag steeds kiezen om in een hogere leeftijdscategorie deel te

nemen.

In de reeksen -8 jaar (F) en -10 jaar (E) worden 9 ronden gespeeld aan een bedenktijd van 15’ per speler. In de

overige worden 7 ronden gespeeld met een bedenktijd van 25’ per speler. In het 2-daags toernooi van Brugge

gelden andere bedenktijden: 30’ bij de -8 en -10 jaar en 45’ bij de overige reeksen.

Indien door omstandigheden deze tijdscontroles de schaakbeleving dreigen te verminderen (bv. te kleine

groepen, ...), dan mag de organisatie van dit systeem afwijken in overleg met / akkoord van de aanwezige

coördinator(en).

Er wordt gespeeld volgens de op dat moment gangbare FIDE-rapidregels (1 januari 2018) behalve voor de

hieronder vermelde punten.

Artikel A.4 is van toepassing. Hiermee zijn de regels voor onvoldoende supervisie van kracht.

De verzuimtijd (de tijd dat een speler te laat aan het bord mag komen) is de volledige bedenktijd.

Een arbiter zal niet ingrijpen als hij een onreglementaire zet ziet, behalve als beide koningen in schaak staan of

als een promotie onvoltooid is of als één van beide spelers hem hiertoe verzoekt. In die gevallen zal hij de

onreglementaire zet laten terugnemen, twee minuten bijgeven aan de tegenstander van de overtreder en de partij

verder laten spelen.

Een arbiter zal niet ingrijpen als een vlag van één speler gevallen is, behalve als zijn tegenstander dit terecht

claimt.

Een arbiter mag ingrijpen (dus remise uitspreken) als beide vlaggen gevallen zijn en verder spelen het

speelschema in de war zou brengen.

Een speler die minder dan twee minuten heeft en die vindt dat zijn tegenstander op tijd speelt, kan remise claimen

bij de arbiter volgens Guideline III artikel .5 (Guideline III artikel 4 is niet van toepassing). De arbiter waarschuwt

de tegenstander van de claimer dat deze een winstpoging moet maken en het spel wordt voorgezet in het bijzijn

van de arbiter nadat de tegenstander eerst twee minuten heeft gekregen. Als de arbiter vervolgens nog tijdens de

partij of als een vlag gevallen is van oordeel is dat er door de tegenstander niet op winst gespeeld wordt/is, dan

verklaart hij de partij remise.

Een speler kan voor de eerste twee uitgevoerde onreglementaire zetten van zijn tegenstander de winst niet

claimen. In geval van het claimen van een onreglementaire zet bij de arbiter dient, deze zet te worden teruggezet

en indien mogelijk met het aangeraakte stuk gespeeld te worden (of het aangeraakte stuk van de tegenstander

geslagen te worden) nadat de tegenstander eerst twee minuten heeft bijgekregen. Vanaf een derde keer kan de

winst wel geclaimd worden.

Elke speler mag een GSM of een andere elektronisch communicatiemiddel bij zich hebben voor zover deze

uitgeschakeld staat tijdens de partijen. In geval dat communicatiemiddel een geluid produceert of het duidelijk is

dat deze niet uitstaat, wordt vijf minuten in mindering genomen van de bedenktijd van de eigenaar, tenzij de

arbiter anders beslist. Is hiermee de bedenktijd op, dan verliest deze de partij.

Een speler die het niet eens is met de beslissing van de arbiter van zijn reeks, kan in geval van een

scheidsrechterlijk probleem onmiddellijk (uiterlijk voor het einde van die ronde) een beroep indienen bij de

hoofdarbiter. Deze neemt een beslissing en deze beslissing is bindend. M.a.w. hiertegen kan niet tegen in beroep

gegaan worden. In geval van een organisatorisch probleem kan de speler een beroep indienen bij de organisator.

Deze neemt een beslissing. Ook deze beslissing is bindend. In beide gevallen dienen na het toernooi de

coördinatoren op de hoogte gebracht te worden van alle genomen beslissingen inzake de beroepen.

2 Paringssysteem

De paringen gebeuren volgens het Zwitsers systeem op Rating.

De ranglijst van de spelers voor de paringen wordt bepaald volgens hun nationale ELO (enkel in geval een speler

geen nationale, maar wel FIDE-ELO zou hebben, is het de FIDE-ELO). De eerste 10 spelers in de tussenstand

van het criterium (behalve in het eerste toernooi) krijgen een fictieve elo voor zover ze geen hogere elo hebben.

De eerste speler in de tussenstand krijgt 700, de volgende 690 en zo verder tot de tiende 610. Het doel is dat

deze spelers een soort beschermde status krijgen en door het Zwitsers systeem op rating pas in latere rondes

tegen mekaar kunnen uitkomen.

Als een speler met een fictieve elo zich inschrijft voor een hogere reeks, kan hij deze fictieve elo opgebouwd in

een lagere reeks niet meenemen naar de hogere reeks.

Elke organisatie is vrij om te bepalen welk paringsprogramma gebruikt zal worden. Echter deze dient wel alle

scheidingssystemen te ondersteunen.

Scheidingsysteem

1. Punten

2. Onderlinge partij (enkel voor de spelers die ex aequo het hoogst aantal punten behaalden)

3. Sonneborn-Berger

4. Bucholtz

5. Voortschrijding (niet bij Round Robin)

6. Aantal gewonnen wedstrijden

Speelschema

Elke organisatie is vrij in het bepalen van het speelschema. Echter indien op de uitnodiging van een

criteriumtoernooi geen speelschema vermeld staat, dan is onderhavig speelschema van kracht:

A/B/C/D (’25)

9u 10u Aanmelding

10u20 10u30 Opening

10u30 11u20 Ronde 1

11u30 12u20 Ronde 2

12u20 13u Pauze

13u 13u50 Ronde 3

14u 14u50 Ronde 4

15u 15u50 Ronde 5

16u 16u50 Ronde 6

17u 17u50 Ronde 7

18u15 18u45 Prijsuitreiking

E/F (15')

9u 10u Aanmelding

10u20 10u30 Opening

10u30 11u Ronde 1

11u15 11u45 Ronde 2

12u 12u30 Ronde 3

12u30 13u30 Pauze

13u30 14u Ronde 4

14u15 14u45 Ronde 5

15u 15u30 Ronde 6

15u45 16u15 Ronde 7

16u30 17u Ronde 8

17u15 17u45 Ronde 9

18u15 18u45 Prijsuitreiking

Prijzen

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen

In elk toernooi ontvangen alle deelnemers een mooie prijs of aandenken.

De eerste 5 van iedere reeks ontvangen een speciale prijs, ook voor het open.

Het procentueel best scorende meisje ontvangt ook een extra (cumuleerbare) prijs.

De totale waarde van de prijzen benadert of overtreft de waarde van het inschrijvingsgeld.

De invulling van deze prijzen is te interpreteren per organisator, die ook autonoom beslist over de prijzenverdeling

in de open reeks.

Eindrangschikking

Na elk toernooi worden de resultaten verzameld, verwerkt en op de criterium-website gepubliceerd. Hierbij wordt

per speler de puntentelling opgemaakt: De behaalde toernooipunten, vermeerderd met rangschikkingspunten :

20, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, en 5 voor alle volgende deelnemers. Voor Brugge worden deze punten dubbel

geteld.

Voor de eindrangschikking van het criterium tellen de 7 beste resultaten per deelnemer. Bij gelijkheid van punten

wordt ook het 8ste of 9de beste resultaat mee in rekening gebracht.

Aan de eindstand zijn per reeks de volgende prijzen verbonden:

1ste : 50 €

2de : 37,50 €

3de : 27,50 €

4de : 20 €

5de : 12,50 €

Contacten

Voor vragen en klachten kan men terecht bij de coördinatoren (coord@jeugdschaakcriterium.be).

Voor 2018 zijn dit:

Luc Oosterlinck – luc.oosterlinck1957@gmail,com – 0499764536

Martin Deschepper - mj.deschepper@gmail.com - 0476/860.136

Glenn Dayer - glenn.dayer@skynet.be – 0496/025501

Werking​ ​van​ ​de​ ​criteriumorganisatie

Coördinatoren

3 afgevaardigden, verkozen uit de deelnemende clubs coördineren het criterium, ze zijn belast met de

communicatie rond de toernooien en hun resultaten, de website, het organiseren van de criteriumvergadering,

kennisvergaring en -deling over jeugdwerking en toernooiorganisatie.

Algemene​ ​criteriumvergadering

Jaarlijks komt minstens een vergadering van deelnemende clubs samen, voorgezeten door een coördinator Ze is

bevoegd over alle kwesties van aan- en uitsluiting, kwaliteit en uniformiteit; beoordeelt en verleent haar

goedkeuring aan de praktische behandeling van geschillen en klachten door de coördinatoren.

Eén club heeft één stem, eventueel per volmacht, en bijzondere uitnodigingen (zonder stemrecht) zijn mogelijk.

Na bespreking van het toernooi-jaar, kwijting en verkiezing van de coördinatoren, stemt de vergadering over

andere agendapunten. Dit gebeurt per consensus, per handopsteking of per geheime stemming. Bij gelijkheid van

stemmen hebben de nieuw verkozen coördinatoren een beslissende stem.

Aansluiting,​ ​evaluatie​ ​en​ ​uitsluiting

De aangesloten clubs betalen een vastgestelde bijdrage aan het coördinatieteam, vooral ter bekostiging van de

prijzen voor de eindrangschikking. Op de criteriumvergadering worden clubs herbevestigd, uitgesloten of nieuw

aangesloten als mede-organisator voor het volgende kalenderjaar. Criteria hiervoor zijn:

1. Een thuisbasis of toernooizaal in Vlaanderen of Brussel hebben

2. Een goede eigen jeugdwerking hebben

3. Het aantal deelnemers in voorbije organisaties van jeugdschaakevenementen.

4. De mate van deelname van de eigen jeugd aan andere criteriumtoernooien.