Gjeldande vedtekter

§ 1 - Namn og adresse

Foreninga Vikeså Misjonshus

 

Forretningsadresse:

Foreninga Vikeså Misjonshus

Nesjane 5 4389 Vikeså

 

Besøksadresse:

Foreninga Vikeså Misjonshus

Vikeså Misjonshus 

Nesjane 5

4389 Vikeså

§ 2 - Medlemmer

Alle som vedkjenner seg den kristne forsaking og tru kan vera medlemmer frå det året dei fyller 15 år.  Medlemmer registrert i kalenderåret før årsmøtet blir halde, skal kallast inn og har stemmerett på årsmøtet.  Styret kan avvisa medlemmer.  

Foreninga er sjølveigande.  Medlemmene har ikkje krav på innskoten medlemskapital eller andre verdiar som foreninga eig. Medlemmene hefter heller ikkje for foreninga si gjeld. 

Medlemmene i foreninga skal opptre i samsvar med desse vedtektene.  Dersom enkeltmedlemmer gjennom handling eller ord opptrer i strid med vedtektene, slik at det skadar foreninga, kan dei ekskluderast.

§ 3 - Føremål

Foreninga har som føremål å fremja kristen tru og lære for innbyggjarane i kommunen vår, og fremja misjon i inn- og utland. Verksemda på huset skal byggja på Bibelen og dei evangelise-lutherske vedkjenningsskriftene.

§ 4 - Eigarskap

Foreninga eig og skal forvalta Vikeså Misjonshus (Vikeså bedehus) i samsvar med desse vedtektene.  Huset skal brukast til kristelege aktivitetar i ulike former.

Huset kan også nyttast til tilstelningar som ikkje strir mot husets eigenlege karakter som eit vigsla gudshus.  Ein kan ikkje nyta alkohol eller ha dansearrangement i huset.

§ 5 - Årsmøte

Årsmøtet er foreninga sitt øvste organ.  Fylgjande saker skal leggjast fram for årsmøtet:

Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett. 

Saker etter punkt 3, 5, 6 og 8 krev 2/3 fleirtal, øvrige saker alminneleg fleirtal.

 

Årsmøtet skal haldast innan utgangen av februar.  Innkalling til årsmøte skal sendast saman med årsmelding, rekneskap, innstilling frå valnemnd og øvrige innstillingar frå styret til medlemmene seinast 14 dagar før årsmøtet.  Styret kan kalla inn til ekstraordinært årsmøte om nødvendig.

§ 6 - Valnemnd

Styret skal veljast på årsmøtet etter innstilling frå ei valnemnd. Valnemnda har tre medlemmer. Medlemmene i valnemnda vert valde på årsmøtet. Vikeså Normisjon, Vikeså Misjonsforening av NMS, og Vikeså Misjonslag av NLM kan kome med innspel på medlemmer til valnemnda. Valnemnda sine medlemmer sit i tre år. Første gong vert det loddtrekning om kven som skal sitja i 1, 2 og 3 år. Den som sit siste år er leiar.

§ 7 – Styret

Det skal veljast leiar og fire medlemmer til styret. Styremedlemmene må vera medlem av Foreininga

Vikeså Misjonshus. Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap har

rett til å kome med innspel til valnemnda med framlegg til styremedlemmer.

Kvart medlem skal normalt veljast for 2 år om gongen(...)

Leiar vert vald for eit år om gongen, og kan veljast att slik at han fungerer i inntil 3 år samanhengande.  Nestleiar, kasserar og sekretær vert vald av styret.

 Mellom årsmøta skal foreninga drivast av styret.  Styret skal:

Vedtak skal gjerast med alminneleg fleirtal med unntak av ekskludering, som krev samrøysta vedtak.  Leiar i styret og kasserar kan saman signera på vegne av foreninga.

§ 8 - Endring av vedtektene

Forslag til vedtektsendring og/eller avvikling skal leggjast fram for styret seinast 3 månader før årsmøtet.  Styret handsamar forslaga, og fremjar innstilling for årsmøtet. Endringar i paragrafane 6, 7, 8 og 9 som endrar den rolla vedtektene gir dei tre tidlegare eigarorganisasjonane  Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband kan ikkje gjerast utan desse organisasjonane si godkjenning. 

§ 9 - Avvikling

Skulle slike forhold oppstå, at Vikeså Misjonshus ikkje kan brukast etter formålet, skal Foreninga sin eiendom og gjeld gjerast opp.  Resterande midlar vert i samband med avvikling overført i like deler til Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband.

________________________________________________________________________

 

Vedtektene vart godkjent av stiftingsmøtet den  4. februar 2009.

Endra av årsmøtet 25.januar 2010.

Endra av årsmøtet 13.februar 2018 jfr referat frå årsmøtet 15.02.18.

Endra av årsmøtet 10.februar 2020.

Endra av årsmøtet 21. februar 2023

Endra av årsmøtet 20. februar 2024