Velkommen til Vikeså Misjonshus

Et forsamlingshus for kristne lag og foreningar i bygda


Huset kan og leigast ut til private selskap o.l. når det er ledig.

Huset har adresse Nesjane 5, 4389 Vikeså og er samlokalisert med Bjerkreim Kyrkjekontor.

Dei fleste arrangement på huset går fram av kalenderen under.

Firma som sponsar misjonshuset: