Startpagina

Vereniging Dorpsraad Wedde

Secretaris: Anniek Klein

Hoofdweg 108

9698 TE Wedde

dorpsraadwedde@gmail.com

Laatste update 15-07-2022

De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.


NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Nieuwe pagina's

Er zijn nieuwe pagina's aangemaakt voor Notulen van Vergaderingen en Jaarverslagen

Agenda Ledenvergadering 24 mei 2022


Na 25 maanden Covid-19 beperkingen willen wij jullie
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de vereniging ‘’Dorpsraad Wedde’’ Er zijn in deze periode

voor het bestuur van de dorpsraad ook een aantal beperkingen geweest en moesten we daar creatief mee omgaan.

Datum : Dinsdag 24 mei 2022.

Plaats : Dorpshuis ‘’De Voortgang’’ Wedde.

Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA.

1. Opening:

2. Mededelingen:

3. Ingekomen stukken:

4. Notulen bespreken van de vergadering woensdag 3 april 2019.

Deze komen een week voor de vergadering op de website van ‘’Dorpsraad Wedde’’

te staan, en worden besproken tijdens de vergadering.

5. Jaarverslag secretaris: De jaarverslag mei 2021 t/m april 2022 komt een week voor de

vergadering op de website van ‘’Dorpsraad Wedde’ ’te staan, op of aanmerkingen

kunnen worden besproken op de vergadering. Ook de jaarverslagen 2019/2020 en

2020/2021 zijn op de website terug te vinden voor eventuele vragen.

6. Jaarverslag Penningmeester:

7. Verslag kascommissie:

8. Benoeming nieuwe kascommissie:

9. Vaststellen contributie:

10. Bestuursverkiezing: Na 14 jaar is Trijnie Spa aftredend en niet herkiesbaar:

Bestuurslid Conny Kochxs is om gezondheidsredenen in juni 2019 gestopt.

Dick Heesterbeek is in januari 2020 toegetreden tot het bestuur .

Bestuurslid Johan Grasman is om gezondheidsredenen in januari 2020 gestopt.

Bestuurslid tevens penningmeester Rika Plat is in oktober 2019 om privé redenen

gestopt.

Hans Berg is in juli 2020 toegetreden tot het bestuur.

11. W.v.t.t.k/ rondvraag.

PAUZE

Na de pauze worden we bijgepraat over twee projecten waar we voor ons dorp mee bezig zijn. ‘’ Zo willen we wonen in Westerwolde’’ uitkomst enquête en verdere plannen door de werkgroep en ‘’Stek en Streek’’ door Rinck Zevenberg.

We hopen op uw komst.

Trijnie Spa

Secretaris ‘’’Dorpsraad Wedde’’