Startpagina

Laatste update 13 april 2023

De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Uitnodiging                              

 

Op 19 april a.s. organiseert de Dorpsraad Wedde de Algemene Leden Vergadering. 

Deze vindt plaats in het Dorpshuis de Voortgang  in Wedde en begint om 19.30 uur. 

Wij nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.                                                               

 

Agenda                                                                                                    

1.     Opening

 

2.     Medelingen

 

3.     Ingekomen stukken

 

4.     Notulen Algemene Leden Vergadering 24 mei 2022

 

5.     Jaarverslag secretaris 

 

6.     Jaarverslag  penningmeester

 

7.     Verslag kascommissie

 

8.     Benoeming kascommissie 

 

9.     Vaststellen contributie 2023

 

10.  Bestuursverkiezing

Afredend en herkiesbaar Geert Dekker.

Aftredend en herkiesbaar Dick Heesterbeek.

 

11.  Terugblik op 5 jaar Wedde dat ‘t Lukt

 

12.  Rondvraag.

Pauze

Na de pauze verzorgt Jantje Migchels een 3D presentatie over het houden van bijen.

 

Graag tot 19 april!

Het bestuur van de Dorpsraad Wedde.


 

 

 

 

 

 

Jaarverslag

mei 2022 tot april 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 april 2023

 

Anniek Klein, secretaris Dorpsraad Wedde Dorpsraadwedde@gmail.com


1.         Inleiding

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Dorpsraad Wedde.

 

De coronaperiode ligt achter ons, gelukkig was het weer een ‘gewoon’ jaar, waarin fysiek vergaderen mogelijk was. Dat hebben we in de periode mei 2022 tot april 2023 zes keer regulier gedaan. Daarnaast zijn er veleoverleggen geweest, waar een afvaardiging van het bestuur aan deel heeft genomen. Ook was het mogelijk om dejaarlijkse schouw, het overleg met het college gemeente Westerwolde en het gezamenlijk overleg met het bestuur van de Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen weer op te pakken.

 

U leest in dit jaarverslag de activiteiten die we in het afgelopen jaar hebben ondernomen, de samenstelling vanhet bestuur en als laatste nemen we u mee in een korte vooruitblik.

We wensen u veel leesplezier.

 

 2.         Activiteiten

 
Contributie

Net als in voorgaande jaren hebben we, via een contributiebrief, de leden gevraagd om de contributie over 2022 overte maken. Helaas zien we dat steeds meer leden de contributie niet betalen. Wat hiervan de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Uiteraard maken we ons hier zorgen over en zijn op zoek naar oplossingen.

 

Schouw

In oktober 2022 is de jaarlijkse schouw uitgevoerd. Met behulp van een inventarisatielijst zijn aandachtspuntenwat betreft de wegen, fiets- en voetpaden, het groen, de verkeersveiligheid en overige in het oog springendezaken in kaart gebracht. Met als doel om deze aandachtspunten te overleggen met de verantwoordelijken binnen de gemeente Westerwolde. Twee aandachtspunten zijn tijdens de schouw als zeer urgent aangemerkt te weten: de slechte staat van het fietspad Lageweg en de problematiek rondom de ‘beuken Lageweg’.

 

Dorpenronde

In januari 2023 hebben we overlegd met het college van de gemeente Westerwolde. De zogenaamde dorpenronde. Het doel hiervan is, enerzijds dat we geïnformeerd worden over de plannen van de gemeente, enanderzijds een gelegenheid voor de Dorpsraad om aandachtspunten naar voren te brengen. Helaas was burgemeester J. Velema verhinderd.

De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg:

·De herbestemming van het gemeentehuis. In de alinea Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen! leest u hier meer over.

·De staat van onderhoud fietspad Lageweg en problematiek beuken Lageweg. Degemeente heeft toegezegd beide aandachtspunten op te pakken.

·OBS de Vlonder: aantal leerlingen is nu redelijk stabiel (50-60), na jaren van neergang. Samenvoegen van scholen heeft voor de gemeente geen meerwaarde, zolang de kwaliteit van onderwijsgewaarborgd blijft. Verder hecht de gemeente veel waarde aan het voortbestaan van de school in hetkader van de leefbaarheid.

·Sluiting van de Zorgboerderij Aurora Borealis. Een zeer trieste gebeurtenis met een bijzonder groteimpact op het dorp, die we met het college hebben gedeeld.

·Wedderbergen. We hebben onze zorgen uitgesproken over de achteruitgang van recreatiegebiedde Wedderbergen. De zwemplas heeft al geruime tijd een negatief zwemadvies. Dit zorgt ervoor dater, uitgezonderd vissers, vrijwel geen gebruik gemaakt wordt van dit recreatiegebied. Bijzonderjammer en een verlies voor Wedde en omstreken. De gemeente heeft al langer geleden een onderzoek laten uitvoeren naar de waterkwaliteit en die is slecht. De Dorpsraad is zich aan het beraden of er vervolgstappen mogelijk zijn, die ervoor kunnen zorgen dat er weer, als vanouds, gebruik gemaakt kan worden van de zwemplas.

 

Zwerfvuilactie

We hebben op 18 maart 2023 de jaarlijkse zwerfvuilactie in het kader van NLdoet georganiseerd. Ongeveer 20 vrijwilligers zijn de hele ochtend bezig geweest met het verzamelen van allerlei zwerfvuil. Langs de kant van destraten, in de bermen, op parkeerplaatsen en op- en afritten. Erg fijn dat het weer opgeruimd is en dank aan devrijwilligers die hiervoor hebben gezorgd. De ochtend is gezellig afgesloten met een heerlijke snertmaaltijd in café de Leeuw.

 
  Stek en Streek

Een groen project, onder leiding van Gerard Wezenberg van Stek en Streek en met medewerking van de Dorpsraad. Het project bood de gelegenheid om met subsidie bomen, struiken en hagen aan te planten in de eigen tuin. Voorafgaand aan het planten hebben de deelnemers een plan ontvangen en instructie gehad over hoe te planten. Op 7 januari 2023 was de plantdag. Onlangs was er gelegenheid om deel te nemen aan de instructie over snoeien. Bijna 40 inwoners hebben gebruik gemaakt van dit project.

Het project is nog niet afgerond, want naast particulier- is er ook ruimte voor openbaar groen. Hiervoor zijn plannen in ontwikkeling: meer bomen langs de Hoofdweg, meer groen op het dorpsplein en het toegankelijkmaken van het pad langs de Koekjesfabriek en het bosje daarachter.

 

Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen!

Een al langer lopend project, in samenwerking met de Dorpsraad Vriescheloo en Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen. Een afvaarding uit deze drie organisaties vormen een projectgroep, die ondersteundwordt door Wouter van de Kolk en Jan Mulder van de Stichting Zo Willen Wij Wonen.

In het kort: de projectgroep is begin 2022 gestart met een bewonersraadpleging via een vragenlijst. Met als doel ominformatie te krijgen over de woonwensen van de inwoners van de drie dorpen. Niet alleen over wensen voor hettoekomstige huis, maar ook over voorzieningen voor de huidige woning en de woonomgeving, bijvoorbeeld op hetgebied van veiligheid, activiteiten en ondersteuning.

In mei 2022 zijn de uitkomsten tijdens een bijeenkomst besproken. Daar werd opgemerkt dat het realiseren vanwoonruimte in het gemeentehuis een optie zou kunnen zijn. In juli 2022 is hier tijdens een volgende bijeenkomstover doorgepraat. En is ook nagedacht over de randvoorwaarden die belangrijk zijn in de woonomgeving.

In oktober 2022 is de projectgroep uitgenodigd door de gemeente om deel te nemen aan het zogenaamdeInspiratieatelier. Een bijeenkomst met als doel om vanuit allerlei geledingen input te krijgen over een nieuweinvulling van het gemeentehuis. Uiteraard is daar de uitkomst van het project gedeeld. Ook andere aanwezigengaven aan dat het realiseren van woonruimte, een mooie en ook voor de hand liggende oplossing zou zijn.

 

Wachtend op de uitkomst van het Inspiratieatelier hebben we in maart 2023 opnieuw een bijeenkomst georganiseerd, waarin de inmiddels gerealiseerde concept tekeningen van de appartementen zijn beoordeelden voorzien van de nodige opmerkingen. Op deze bijeenkomst is ook gesproken over de mogelijke oprichting van een coöperatie of stichting, die deze ontwikkeling verder vorm kan geven. Een aantal aanwezigen heeft aangegeven hier wel belangstelling voor te hebben. Eind maart 2023 is er een informatieve bijeenkomst over de oprichting van een coöperatie geweest. Het vervolg hiervan is nog niet duidelijk.

 

Begin april 2023 heeft het college het besluit genomen het gemeentehuis te willen verkopen.


Overleg met Vriescheloo en Veelerveen

In juni 2022 hebben we met het bestuur van de Dorpsraad Vriescheloo en de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen overlegd. Het belangrijkste punt op de agenda was de communicatie met de gemeente.Ondanks situaties waarin we tijdig geïnformeerd worden, komt het te vaak voor dat we ‘het nieuws’ in de krant moetenlezen. We hebben in een gezamenlijke brief het college op de hoogte gebracht van ons ongenoegen over de te kortschietende communicatie.

Medio april 2023 hebben we een zeer prettig en constructief gesprek gehad met de wethouder en beidegebiedsregisseurs. Er zijn concrete afspraken gemaakt die gaan bijdragen aan een betere communicatie.

 
3.         Samenstelling bestuur

 

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden. We vinden het wenselijk, om in ieder geval, met één bestuurslid uit tebreiden, maar helaas is dit nog niet gelukt. De zes bestuursleden zijn:

Piet van Geffen             voorzitter

Anniek Klein                secretaris

Dick Heesterbeek       penningmeester GeertDekker           lid

Hans Berg                    lid

Eric Koeweiden           lid.

 
4.         Een vooruitblik

 

In 2014 is de Dorpsvisie voor het laatst herzien. Dat is al even geleden en er is veel gebeurd in de afgelopen jaren.Dat betekent een behoorlijk verouderde Dorpsvisie die nodig herzien moet worden. Dat is op zich niet zo bijzonder,maar we gaan het wel anders doen. We vinden het namelijk niet meer van deze tijd dat het bestuur een Dorpsvisieschrijft, deze vervolgens op de website plaatst, en we eigenlijk niet weten wat u ervan vindt.

 

Wij vinden het juist waardevol dat u gaat meedenken en meebeslissen. Denk hierbij aan zaken die prioriteit moetenkrijgen, maar ook aan ontwikkelingen waar inwoners mogelijk een belangrijke rol kunnen vervullen bij hetrealiseren hiervan.

 

Om uw betrokkenheid en inspraak te vergroten kiezen we voor de volgende werkwijze: het bestuur gaat in de komende maanden een concept Dorpsvisie schrijven. Dit concept gaan we op een themabijeenkomst met ubespreken en, waar nodig, aanpassen en aanvullen. Het streven is dat we deze bijeenkomst in juni gaanorganiseren.


                                                                     Uitnodiging zwerfvuilactie

 

 

Op 11 maart a.s. organiseert de dorpsraad Wedde opnieuw de zwerfvuilactie in het kader van NLdoet. Wij nodigen u van harte uit om hier aan mee te doen, immers vele handen maken licht werk!

 

De dag begint om 9.00 uur bij café de Leeuw met een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij. Daarna gaan we in groepjes aan de gang om, zowel in het dorp als in het buitengebied, het zwerfvuil op te ruimen. Om 12.30 uurverzamelen we weer bij café de Leeuw en staat er een lekkere snertmaaltijd klaar.

U kunt zich opgeven door een email te sturen naar dorpsraadwedde@gmail.com. Wilt u in de email ook aangeven of u gebruik wilt maken van de snertmaaltijd.  En of u wel/geen vlees eet.

Graag uw fiets meenemen als u mee doet. 

We hopen op goed weer en maken er, net als voorgaande jaren, een gezellige ochtend van. 

 

Een vriendelijke groet,

Het bestuur van de dorpsraad Wedde

07-2022

Nieuwe pagina's

Er zijn nieuwe pagina's aangemaakt voor Notulen van Vergaderingen en Jaarverslagen