Startpagina

Vereniging Dorpsraad Wedde

Secretaris: T. Spa-Jansingh

Lageweg 63

9698 BK Wedde

dorpsraadwedde@gmail.com

Laatste update 16-05-2022

De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

JAARVERSLAG ‘’ DORPSRAAD WEDDE’’ APRIL 2021 T/M APRIL 2022.


De bestuursleden zijn in deze nog steeds heersende corona periode 7 keer bijeen geweest voor de maandelijkse vergadering, waarvan 1 keer via teams (internet). Er is wederom geen dorpenronde geweest met het college B&W van Westerwolde. Onze correspondentie naar de gemeente toe verliep via onze gebiedsregisseur Nina Heeres per mail of telefoon.

Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Piet van Geffen.

Secretaris: Trijnie Spa.

Penningmeester: Dick Heesterbeek.

Bestuurslid vice voorzitter: Geert Dekker.

Bestuurslid: Anniek Klein.

Bestuurslid: Hans Berg.

Mei 2021.

Zaterdag 2 mei brachten Gea van Hemmen en Willemijn Ahlers een fakkel met het bevrijdingsvuur al lopend van Groningen naar Wedde, waar ze op het dorpsplein een vuurkorf met hun fakkel aanstaken. Ze werden voor hun prestatie door het dorpsraad bestuur verwelkomt en verrast met een boeket bloemen.

12 mei. Enkele bestuursleden hebben een vergadering via internet gedaan. Ze hebben de volgende punten besproken.

Project herbestemming gemeentehuis.

Communicatie met de gemeente, daarvan kunnen wij wel stellen dat we ons daar zorgen over maken.

Presentatie energie transitie gemeente Westerwolde. Piet en Hans hebben op 10 mei een door de gemeente georganiseerde presentatie bijgewoond.

Op 10 mei heeft Anniek een door Qbuzz het OV bureau en gemeente georganiseerde presentatie bij gewoond waarin de plannen wat betreft lijn 14 Stadskanaal-Winschoten zijn toegelicht. Deze buslijn gaat ook door ons dorp.

Juni 2021.

Donderdag 17 juni eindelijk weer een vergadering in het dorpshuis.

De dorpsraad ondersteund projecten door en voor dorpsgenoten georganiseerd in Wedde en Wedderveer wat voor ieder toegankelijk is met een geld bedrag tot een max van € 150,-

Er zijn verzoeken binnen gekomen van het Lichtweekbestuur en een groepje burcht vrijwilligers die een toneelstuk willen opvoeren in augustus bij de burcht. Beide activiteiten voldeden aan de regels en hebben een bedrag gehad.

De beuken vooraan aan de Lageweg zijn voor de zoveelste keer besproken door Piet en Geert met gebiedsregisseur Nina Heeres en hebben ter plekke allerlei opties besproken.

Juli 2021.

Donderdag 22 juli hebben wij dorpsraad Vriescheloo en belangen vereniging Veelerveen uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering. Wij zijn een driehoek die met elkaar verbonden zijn in gemeente Westerwolde. Om met hun in gesprek te gaan over bepaalde zaken die bij ons binnen komen van diverse organisaties. O.a wordt besproken lijn 14 van Qbuzz, ‘’Blijven wonen in Westerwolde’’, het project ‘’Stek en Streek’’ en hun bevindingen samenwerken met de gemeente. We spreken af om gezamenlijk 1 keer per jaar bij elkaar te komen.

September 2021.

Dinsdag 21 september vergadering. Er zijn 3 bestuursleden afwezig, we besluiten om toch maar i.v.m. onze gasten door te gaan.

Deze vergadering hebben we 2 gasten, Jeroen van der Ziel en dhr Bos ze vertellen ons over hun project invulling van de oude RABO bank. Ze laten op de beamer zien wat hun plannen zijn met het gebouw. De bedoeling is dat er koop appartementen in komen. Ze zijn nog in gesprek met de gemeente en schoonheidscommissie. Hoe het verder afloopt is bij ons niet bekend, maar het ziet er goed uit.

Oktober 2021.

Dinsdag 19 oktober we kunnen/mogen nog steeds vergaderen.

Een steeds terugkerende agenda punt is stand van zaken contributie. Sommige leden hebben niet betaald omdat ze denken dat het bedrag van € 5,- al is overgemaakt. Bij nader inzien blijkt dat niet de dorpsraad is betaald maar het dorpskrantje (die is inmiddels €6,-).

Ook wordt vaak vergeten de lidnummer te vermelden dat is voor de penningmeester uitzoeken of er al dan niet betaald is. Hoe je ook je contributie betaald, geef altijd je lidnummer door.

De beuken en verkeersituatie Lageweg. Op maandag 18 oktober hebben Piet en Geert weer overleg gehad met de gemeente. De mogelijkhedenzijn besproken, alle ingebrachte ideeën van de dorpsraad waren volgens de gemeente niet haalbaar of te duur.

Onze dorpsklok is een poosje van slag geweest, aan één kant stond de tijd in Wedde stil en aan de andere kant ging de tijd gewoon door. Wel mooi dat je zelf kon kiezen wat voor jou het beste was, maar nu is Wedde weer helemaal bij de tijd. Ook de gemeente weet inmiddels dat zij de eigenaar van de klok zijn.

Op de bijeenkomst van ‘’Stek en Streek’’ waren 50 personen aanwezig. De heer Wezenberg gaat beginnen met subsidie aanvragen.

November 2021.

Maandag 22 november vergadering.

Nu we een gemeente zijn heeft Westerwolde Noord ( oud gemeente Bellingwedde) zelf een 4 mei comité opgericht. Op verzoek van Astrid Lüürsen die voor Bellingwedde samen met de gemeente de herdenking coördineerde is er nu uit de dorpsraden Wedde ,Blijham en Vriescheloo, belangenvereniging Veelerveen, st. Vesting Oudeschans, st. 5 mei Bellingwolde en nieuwe comité opgericht. Van alle bovengenoemden neemt één persoon zitting in de 4 mei comité. De thema voor 2022 was VRIJHEID EN VERBONDENHEID!

Project wonen in Westerwolde. Anniek en Piet nemen dit namens’’ Dorpsraad Wedde’’ op zich, samen met ‘’Dorpsraad Vriescheloo’’ en Belangen vereniging Veelerveen’’ zetten zij zich in voor dit project. Er wordt gekeken wat de wensen zijn om zolang mogelijk in je eigen omgeving te blijven wonen. Dit wordt gedaan middels een huis aan huis enquête.

December 2021.

21 december vergadering met jaarlijkse kerstborrel. Eerst zoals gewoonlijk ’s avonds, dan door de aangescherpte corona maatregels van 15.00 tot 17.00 uur om vervolgens door een nieuwe lockdown in december alles te cancelen. Gelukkig kon de jaarlijkse traditie met de vaste groep vrijwilligers ‘’Kerstboom op het dorpsplein’’ wel door gaan. Nadat de boom 25 jaar in de tuin had gestaan aan de Lageweg 63 werd deze vakkundig ( nou ja het liep een beetje anders )geveld door onze vaste boomdeskundige Rinck. Vervolgens werd Denny door de gemeente naar het dorpsplein gebracht, met zijn grote voet eerst nog op maat gemaakt door Rinck, werd Denny in zijn schoen gezet.

Speelman was weer aanwezig met zijn hoogwerker om de vele lange armen van Denny van verlichting te voorzien. Na gedane arbeid was zoals jaarlijks warme clühwein met kerstkrans van de secretaris. Denny stond van 6 december tot 30 december weer te stralen, de peuters en groep 1 t/m 4 zorgden zoals altijd voor de versieringen en kregen op school hun welverdiende presentje. Hopelijk kunnen de kinderen komend december zelf weer op het dorpsplein hun versierselen in de boom hangen.

Januari 2022.

Nog steeds in lockdown.

Februari 2022.

17 februari vergadering.

We mogen weer vergaderen wel met de nog opgelegde corona regels, dat maakt ons niet uit na 25 maand zijn we daar wel aan gewend.

Groene dorpen project, ‘’Stek en Streek’’ er is in het dorp een werkgroep gevormd door Dick Heesterbeek, Rinck Zevenberg, Hendrik Luth, Erik Koeweiden, Marja Bos en Jasper Kooiij beleidsmedewerker groen, gemeente Westerwolde. Er zijn inmiddels al enkele subsidies toegekend. Gerard Wezenberg gaat alle aanvragers voor het project groene dorpen persoonlijk bezoeken. Er zijn ±50 aanvragen binnen gekomen. De verwachting is dat de erfbeplanting in het najaar 2022 kan beginnen.

Maart 2022.

Op 12 maart in de kader van NL.Doet heeft de dorpsraad voor de 10de keer een zwerfvuilactie georganiseerd in het dorp en buitengebied. 25 vrijwilligers hebben zich van half 10 tot half 1 ingezet om alles zwerfvuil vrij te maken. Daarna was er weer de traditionele snert maaltijd met brood in ‘’De Voortgang’’. Voor hun inzet kregen de dames een sfeerlichtje vol paaseitjes en de mannen een fles wijn mee naar huis. Ieder was het er over eens het was een gezellige productieve ochtend. Resultaat was 49 vuilnis zakken vol zwerfvuil. Dat is best veel, maar we hebben ook in 2020 en 2021 geen zwerfvuil kunnen ruimen door beperkingen van Covid 19.

April 2022.

5 april vergadering.

We bespreken de voorbereidingen voor de A.L.V. Op de 4 mei herdenking worden er door de dorpsraad bloemen gelegd bij het monument in Wedderveer. Dit wordt gedaan door twee bestuursleden. Anniek en Geert zijn naar een bijeenkomst geweest voor Karakteristieke panden/ kwaliteiten van Westerwolde. Een paar panden in Wedde zijn aangemerkt als karakteristieke panden. Anniek heeft 24 februari voor de dorpsraad een zoom vergadering bijgewoond van D66 over leefbaarheid.

De secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’

Trijnie Spa.Agenda Ledenvergadering 24 mei 2022


Na 25 maanden Covid-19 beperkingen willen wij jullie
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de vereniging ‘’Dorpsraad Wedde’’ Er zijn in deze periode

voor het bestuur van de dorpsraad ook een aantal beperkingen geweest en moesten we daar creatief mee omgaan.

Datum : Dinsdag 24 mei 2022.

Plaats : Dorpshuis ‘’De Voortgang’’ Wedde.

Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA.

1. Opening:

2. Mededelingen:

3. Ingekomen stukken:

4. Notulen bespreken van de vergadering woensdag 3 april 2019.

Deze komen een week voor de vergadering op de website van ‘’Dorpsraad Wedde’’

te staan, en worden besproken tijdens de vergadering.

5. Jaarverslag secretaris: De jaarverslag mei 2021 t/m april 2022 komt een week voor de

vergadering op de website van ‘’Dorpsraad Wedde’ ’te staan, op of aanmerkingen

kunnen worden besproken op de vergadering. Ook de jaarverslagen 2019/2020 en

2020/2021 zijn op de website terug te vinden voor eventuele vragen.

6. Jaarverslag Penningmeester:

7. Verslag kascommissie:

8. Benoeming nieuwe kascommissie:

9. Vaststellen contributie:

10. Bestuursverkiezing: Na 14 jaar is Trijnie Spa aftredend en niet herkiesbaar:

Bestuurslid Conny Kochxs is om gezondheidsredenen in juni 2019 gestopt.

Dick Heesterbeek is in januari 2020 toegetreden tot het bestuur .

Bestuurslid Johan Grasman is om gezondheidsredenen in januari 2020 gestopt.

Bestuurslid tevens penningmeester Rika Plat is in oktober 2019 om privé redenen

gestopt.

Hans Berg is in juli 2020 toegetreden tot het bestuur.

11. W.v.t.t.k/ rondvraag.

PAUZE

Na de pauze worden we bijgepraat over twee projecten waar we voor ons dorp mee bezig zijn. ‘’ Zo willen we wonen in Westerwolde’’ uitkomst enquête en verdere plannen door de werkgroep en ‘’Stek en Streek’’ door Rinck Zevenberg.

We hopen op uw komst.

Trijnie Spa

Secretaris ‘’’Dorpsraad Wedde’’


12 Maart 2022

In Wedde steken 25 vrijwillige dorpsgenoten de handen uit de mouwen op N.L Doet.

Na drie keer datum cancelen in 2020 één en 2021 twee heeft ‘’Dorpsraad Wedde’’ zaterdag op de dag van N.L. Doet 12 maart weer een zwerfvuilactie georganiseerd. Om 9 uur melden zich 25 vrijwilligers in dorpshuis ‘’De Voortgang’’. Onder genot van koffie/thee met een plak cake werden de routes en alle benodigdheden voor het afval ruimen uitgedeeld. Vol goede moed vertrok ieder in groepjes een kant op om er een gezellige maar bovenal actieve ochtend van te maken. Om half 1 moest ieder weer binnen zijn voor een welverdiende kop snert en roggebrood met spek of bolletjes. Tegen 12 uur druppelden de eersten weer binnen en kregen van de gastdames een consumptie aangeboden. Om half 1 was ieder weer binnen voor de snert en buiten, stonden 2 aanhangers vol zwerfvuil, ons dörp en buitengebied zijn weer schoon. Alle vrijwilligers waren het eens het was een geslaagde ochtend en dat werd nog even op foto vastgelegd. Voordat ieder huiswaards keerde kregen de dames een sfeerlicht vol paaseitjes en de mannen een fles wijn als dank, ieder beloofde volgend jaar doen we dit weer.

Trijnie Spa.

Voor de foto's klik op deze link: https://photos.app.goo.gl/UrrU2hfGhXytjFGo9


December 2021

Onze Denny staat weer te stralen op het dorpsplein. Zoals voorgaande jaren hebben de dorpsraad i.s.m de gemeente weer een kerstboom geplaatst op het dorpsplein. Deze keer komt de 25 jarige en 9 mtr hoge boom uit de tuin van fam Spa aan de Lageweg. Na het plaatsen (Denny moest nog een stukje ingekort worden) van de boom door onze eigen boomdeskundige Rinck gingen de mannen aan de slag met de verlichting weer in het bakkie van de hoogwerker van Speelman. Ook de ladder van Piet en de ragebol van Harm waren de jaarlijkse hulpstukken om alle lampjes op de plaats te krijgen. Toen de klus geklaard was en alle lampjes branden, was er tijd voor een ander jaarlijkse traditie, gluhwein met kerstkrans aangeboden door de secretaris. Door de nog steeds geldende Corona maatregels konden de peuters en leerlingen van groep 1 t/m 4 van OBS de Vlonder ook dit jaar niet naar Denny komen om hun gekleurde kerstdecoraties zelf op te hangen. Dit werd nu weer door de bestuursleden gedaan, de leerlingen hebben wel hun presentje op school gekregen. En zo staat vanaf 13 december Denny weer met armen vol lichtjes en versierselen tot 30 december te stralen op het dorpsplein.

De bijbehorende foto's vindt U hier:
https://photos.app.goo.gl/6DJDZytRU1obeiyJ6


JAARVERSLAG ‘’ Dorpsraad Wedde’’ april 2020 t/m maart 2021.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Piet van Geffen. Voorzitter.

Trijnie Spa: Secretaris.

Dick Heesterbeek: Penningmeester.

Geert Dekker: Ledenadministratie en vice voorzitter.

Anniek Klein: Bestuurslid.

Johan Grasman heeft door omstandigheden moeten stoppen als bestuurslid.

Hans Berg is sinds juli 2020 nieuw bestuurslid waar we uiteraard heel blij mee zijn.

We zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden, voel je er voor om iets te betekenen voor de dorpen Wedde/Wedderveer meld je dan aan bij de secretaris of via onze mail adres dorpsraadwedd@gmail.com

Het werd door nog steeds heersende Corona pandemie een ander jaar voor ons allemaal.

Normaal komen we in deze periode ± 10 keer voor onze maandelijkse vergadering bijeen.

Vanaf april 2020 t/m maart 2021 hebben we toen het in mei 2020 weer iets soepeler werd 3 keer vergaderd. Ook ons overleg met de college jaarlijkse dorpenronde kon niet doorgaan.

Wel hebben we elkaar via de mail zoveel mogelijk op de hoogte gehouden.

JUNI 2020.

Donderdag 2 juni hebben we onze jaarlijkse schouw gedaan en de bevindingen doorgegeven aan de gemeente.

Woensdag 17 juni vergadering. Belangrijke bespreekpunten waren:

1.Pand Westerman. Een bestuurslid heeft contact gehad met dhr Westerman, hij gaf te kennen dat hij zo was tegengewerkt in zijn plannen door een ambtenaar van de toen nog gemeente Bellingwedde, dat hij niet van plan is om op korte termijn iets aan/met het pand te doen.

2. We gaan informeren wat eventueel de kosten zijn van bloembakken van cortenstaal. Het zou mooi zijn dat er een paar op het dorpsplein komen om de boel daar wat op te fleuren.

3. Contributie: De contributie blijft dit verenigingsjaar €5,-

4. Snelheidsmeting aanvragen voor de Lageweg, er werd door mis communicatie geen smiley aan de Lageweg geplaatst maar aan de Wedderweg Vriescheloo.

JULI 2020.

Donderdag 30 juli vergadering. Belangrijke bespreekpunten waren:

1. Project Wedderhöfte: De dorpsraad heeft hier geen deelname meer aan, het is opgelost door de partijen eigenaar gemeente Westerwolde en belanghebbende dhr Renken.

2. Aanwezig deze avond dhr Gerard Wezenberg van Stek en Streek hij gaat met ons in gesprek over een projectvoorstel ‘’ Groene dorpen Westerwolde’’ ( zoiets als Wedde in het groen begin jaren 90 van de vorige eeuw). Doel van ‘’Groene Dorpen’’ is de versterking van karakteristieke erf en dorpsbeplanting, door het aanplanten van erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. Met inheemse soorten, in een stijl die past bij de tradities van de streek, sober en praktisch. We hebben afgesproken met de heer Wezenberg dat we een bijeenkomst willen met onze inwoners zodra de Corona regels dit toe laten en kijken hoe groot de animo hiervoor is. Datum komt t.z.t in het dorpskrantje en op de site van de dorpsraad.

AUGUSTUS 2020.

Geen vergadering of bijeenkomsten.

SEPTEMBER 2020.

Woensdag 9 september vergadering: Belangrijke bespreekpunten waren:

1.Bomen Lageweg de gemeente wilde hiervoor een onafhankelijke bureau voor in handen nemen, doch na binnenkomst van de offerte (die te hoog uitviel) hebben ze daar van af gezien. Er is door verkeer en veiligheid naar gekeken, een versmalling is geen optie, daar is de weg te smal voor. De gemeente gaat nu zelf aan de slag, het wordt moeilijk omdat de beuken beeld bepalend zijn in het hoefijzer project. Ons is beloofd dat alle omwonenden

een brief krijgen met uitlegwaarom het allemaal zolang heeft geduurd. Op onze vraag waarom dit alles zolang moest duren maakte men excuses en we kregen als antwoord, dat Richard Kampyon en Iris de Haan beleidsmedewerkers van de gemeente dit op zich hadden genomen en inmiddels beide vertrokken waren. We hebben met Nina Heeres afgesproken dat als er weer klachten komen van de bewoners we ze direct doorverwijzen naar de gemeente.

2. Zwerfvuilactie die in maart op verzoek van het Oranje Fonds niet door kon gaan werd verplaatst naar zaterdag 3 oktober 2020.

3. Enkele dorpsraad bestuurders en van wandelen in Westerwolde hebben een trap van stoepbanden gemaakt op de plek waar wandellaars naast het huis van Heesterbeek weer de fietspad op moeten. Dit is van ongelijke hoogte en bij nat weer komen ze niet de wal niet op.

Oktober 2020.

Zaterdag 3 Oktober is de zwerfvuilactie wederom op het laatste moment door het aanscherpen van de Corona regels weer niet doorgegaan, alle 30 vrijwilligers die zich voor deze zaterdag hadden opgegeven hebben hun presentje thuis gekregen. En hebben beloofd dat ze er de volgende keer allen bij zijn.

Woensdag 14 oktober vergadering:

Deze is niet door gegaan, een van onze bestuursleden heeft een partner die in contact is geweest met iemand die besmet was met Corona. Gelukkig de partner was negatief.

Een initiatief van dorpsraad en Wedde dat ’t lukt om op zaterdag 30 oktober een lampje in de vensterbank te laten branden. Wel is het de bedoeling om deze de hele nacht te laten branden om zo door de dorpen van Westerwolde een lange lichtsnoer te creëren om elkaar zo een hart onder de riem te steken in voor allen een moeilijke tijd. Op onze facebook pagina zijn enkele foto’s geplaatst.

I.v.m. sluiting van het dorpshuis door aangescherpte maatregels van de R.I.V.M hebben we nog geen vergadering weer gehad.

We hopen dat we in 2022 weer een ouderwetse algemene leden vergadering kunnen houden, en dat Corona pandemie dan verledentijd is.

Blijf gezond.

De secretaris Trijnie Spa-Jansingh


Gea van Hemmen en Willemijn Ahlers hebben zaterdag 1 mei hun laatste etappe met het vrijheidsvuur gelopen vanuit Groningen. Een tocht van 55 km waarvan ze maandag 26 april al een etappe hadden gewandeld. In Wedderveer werd door Gea en Willemijn een kaarsje ontstoken en bloemen gelegd bij het monument. De dames werden door enkele dorpsbewoners bij Kemkebosweg opgewacht om de laatste meters mee te lopen. Om 15.30 uur kwam het gezelschap op het dorpsplein aan met hun fakkels, alwaar een vuurschaal met hout gevuld, en enkele bestuursleden van het dorpsraad stonden te wachten voor dorpshuis ’’De Voortgang’’. Daar werd door Gea en Willemijn het bevrijdingsvuur ontstoken. Voor hun sportieve inzet om het bevrijdingsvuur naar Wedde te brengen kregen de dames een bloemetje van de dorpsraad. Bij het bevrijdingsvuur en met de kerk op de achtergrond genoten de aanwezigen van een kop koffie geserveerd door Berend.


Groningen viert en herdenkt 75+1 jaar vrijheid met een mooi provinciaal programma, te zien op het online Bevrijdingsfestival Groningen. Tocht om De Noord gaat invulling geven aan het festival met een activiteit '' Ontsteek het bevrijdingsvuur op 1,2 of 3 mei in jouw dorp'' op een historische plek, voor ons dorp zal dat op een plek zijn met de kerk op de achtergrond. Al deze momenten worden vastgelegd op een video (voor Wedde gaat Hilvert er iets moois van maken) en deze zullen in een compilatie van alle dorpen op 5 mei op het online festival te zien zijn. In Wedde zijn twee dames te weten Gea van Hemmen en Willemijn Ahlers die het bevrijdingsvuur in een tocht van 55 km uit Groningen halen en ze hopen op zaterdagmiddag 1 mei rond 15.30 uur in Wedde aan te komen. Om met hun fakkel de vuurschaal te ontsteken. Deze staat bij de ingang van het dorpshuis waar zo wel de Groninger vlag als de Nederlandse drie kleur hun zullen verwelkomen. U mag/kan daar als inwoner van Wedde/Wedderveer bij aanwezig zijn maar wel met het in acht nemen van de geldende Corona regels en vooral de 1.50 mtr afstand, dit om de wandelaarsters en Tocht om De Noord niet in de problemen te brengen. Ook is het mogelijk om samen met de dames vanaf de Wedderbrug mee te lopen naar de vuurschaal. ''Dorpsraad Wedde'' ondersteunt deze activiteit.

12-2020

12-2020

Kerstboom Dorpsplein

Dit jaar is door de Dorpsraad weer een kerstboom geplaatst.

Vrijwilligers Meeme Sterenborg en Harm Stubbe en bestuurder Wim Nijhuis met de trekker van Harm Speelman, samen met de bestuursleden Piet van Geffen, Geert Dekker en Trijnie Spa met Glühwein en een kerstkransjes, hebben samen de kerst boom opgezet. De gemeente heeft het vervoer van de boom verzorgd.

Rinck Zevenberg heeft tijdens zijn werkzaamheden om de boom te verwijderen aan ons gedacht en de tip gegeven om het voor ons beschikbaar te houden tot de kerst en heeft hem tevens omgezaagd en gezorgd dat de stam paste in de stander op het Dorpsplein. De prachtige boom is ons dit jaar aangeboden door, familie van der Sluis aan de Spanjaardsweg, namens de Dorpsraad onze hartelijke dank. Een bezoekje in de avonduren is de moeite waard met de kerk op de achtergrond.

Bestuur Dorpsraad Wedde wenst iedereen een gezonde kerstdagen en een veilige en prettige jaarwisseling.

12-2020

Een oproep aan alle inwoners uit Vriescheloo en Wedde,

Op woensdag 2 december moet de familie Nobbe afscheid nemen van hun dochter.

Als blijk van medeleven willen wij u verzoeken de vlag half stok te hangen.

11-2020

Condoleance mogelijkheid bij het overlijden van Quincy Nobbe

Afgelopen zaterdagnacht vond de verschrikkelijke woningbrand plaats waarbij de twaalfjarige Quincy Nobbe om het leven kwam.

Voor diegenen die hun steun willen betuigen aan de familie is een ruimte ingericht in Dorpshuis De Voortgang in Wedde. Hier kunnen mensen vanaf vrijdag 27 november tot en met donderdag 3 december (met uitzondering van zondag 29 november) tussen 16.00 en 19.00 uur terecht voor het achterlaten van een boodschap van steun voor de familie. De dorpsraad zorgt ervoor dat alle steunbetuigingen bij de familie terecht komen.

Schriftelijke reacties aan de familie kunnen worden gestuurd naar: Dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10 9698 AR Wedde.

10-2020

WEDDE, WESTERWOLDE – Dorpsraad Wedde heeft, in samenwerking met andere dorpsraden/belangenverenigingen in de gemeente Westerwolde, het initiatief genomen om zaterdag in Westerwolde een “lichtsnoer” te maken.

Tijdens bestuursvergadering juni j.l. van ‘’Dorpsraad Wedde’’ ontstond een idee om gezamenlijk iets met licht te doen in deze donkere coronatijd. Al snel werd besloten om de hele gemeente Westerwolde hierbij te betrekken, want soms zou je het nieuws willen uitzetten en dat het weer was als vroeger.

Dit vroeger is slechts negen maanden geleden, maar het voelt als veel langer. Het is nu voor iedereen een moeilijke tijd, het begon in maart: heel Nederland in lockdown en het werd iets beter, we kregen in mei weer wat meer vrijheid, het werd zomer/vakantietijd en in september kwam corona in alle hevigheid terug. Ook in Westerwolde zijn besmettingen geconstateerd. Niemand weet hoe lang we nog in de ban zijn van dit virus, maar eens zal deze onder controle zijn. Denk maar aan het lied van Ede Staal ‘’Het, het nog nooit zo donker west of ’t wordt altied wel weer licht’’

Ook voor ons zal deze zin van toepassing zijn, al moeten we ons nu ook weer zo veel mogelijk aan de regels van het R.I.V.M. houden. Daarom deze oproep om elkaar ‘’een hart onder de riem te steken’’. Laat in zo veel mogelijk huizen zaterdagavond en de hele nacht goed zichtbaar vanaf de straat een lampje in de vensterbank branden. En verbind zo huizen, straten en dorpen met elkaar. Zo zijn we samen sterk en verbonden in deze onzekere periode. Alle inwoners van gemeente Westerwolde, die zich inzetten om het virus buiten de deur te houden door alle regels na te volgen, verdienen deze waardering.

Houd je zoveel mogelijk aan de R.I.V.M regels en blijf gezond.

09-2020

Gezien de aangescherpte maatregelen van de regering van maandag 28 september ziet de dorpsraad af van de zwerfvuilactie van zaterdag 3 oktober.Wij vinden dit heel vervelend voor de 29 personen, die zich hebben opgegeven, maar we werken met een grote groep die in de risico groep zit.

Blijf gezond en denk om elkaar.

Trijnie Spa.

secretaris '' Dorpsdraad Wedde''

JAARVERSLAG DORPSRAAD WEDDE 2019-2020 EN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING APRIL 2019.

KLIK OP HET PIJLTJE RECHTSBOVEN IN HET DOCUMENT.

03-2019

Algemene Ledenvergadering

In het dorpskrant ‘’ Ons dörp Wedde’’ van maart stond de agenda van de algemene leden vergadering van Dorpsraad Wedde afgedrukt.Deze zou plaats vinden op donderdag 16 april a.s. Door sluiting van het dorpshuis tot waarschijnlijk 1 juni wordt i.v.m de CORONA virus de vergadering verplaatst naar een andere datum. Nieuwe datum wordt vermeld in het dorpskrantje, website van de dorpsraad en facebook van de dorpsraad.

Blijf gezond, let goed op jezelf en op elkaar.

Met vriendelijke groet

Bestuur vereniging ‘’ Dorpsraad Wedde’’.

Overleg met het College van Westerwolde

Op vrijdag 22 november 2019 heeft het dorpsraad bestuur overleg gehad met het college. Er waren 12 agendapunten door de dorpsraad aangeleverd die allen besproken werden. Alle antwoorden van het college staan tussen haakjes.

1.O.a Afval beleid 2020 (In 2020 zou een nieuw afvalbeleid van start gaan. Omdat invoering vertraging heeft opgelopen, aantal zaken waren niet voorzien, blijft voorlopig het oude beleid gelden. Tot dat de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid vaststelt. Er wordt niet meer per lediging betaald maar via een vast tarief.

2.Mogelijk meer bomen op open plekken (in behandeling)

3.Nieuwbouw woningen op open plekken in het dorp.( De woonvisie geeft aan dat woningen gerealiseerd kunnen worden alleen vanuit particuliere initiatieven. Iemand heeft een idee, die kan zich aanmelden en dan gaan wij (de gemeente dus) het gesprek aan . Provincie gaat uit van prognoses. De gemeente wil graag nieuwbouw zodat verschuiving komt en woningen aan de achterkant ook vrij komen. Vraag van de dorpsraad: Alleen bouwen waar woningcontingent op zit. Gemeente: In de gemeente mogelijkheid om 200 nieuwe woningen te realiseren op plekken waar geen woningen staan. Bijvoorbeeld op de Lageweg is iemand gekomen die heeft gevraagd om te mogen bouwen. Procedure duurt ongeveer een half jaar om bestemming te wijzigen, in totaal ongeveer 1 jaar bezig.

4. Toekomst O.B.S De Vlonder/peuterspeelzaal met naschoolse opvang in Wedde. ( we zijn hier mee bezig, hoe gaan we in de toekomst hiermee om In gesprek met SOOG in Vriescheloo is er overleg om de peuteropvang daar te maken. Scholen samenvoegen, 20 scholen en een teruglopend aantal kinderen. Waar wordt na gekeken. Er is een integraal plan en er worden prognoses gemaakt. Deze prognose neem je mee in de afweging, ook de gebouwen qua duurzaamheid en onderhoud. Er is een optie om samen te gaan. Het plan is afgelopen dinsdag (dit was eind december 2019) in het college geweest. Er moet breder gekeken worden naar de dorpen en alle voorzieningen. Het heeft veel raakvlakken , is er een gymzaal, is er vervoer nodig. Kijken naar leefbaarheid in de kernen. Een school met 50/60 leerlingen zou je kunnen behouden, en kun je nog prima onderwijs geven. Indien met 20 leerlingen wordt het lastig, komen er ook kinderen uit andere dorpen dan kun je niet alleen op prognose afgaan. Alleen een school is lastig, er moet eigenlijk wel peuteropvang zijn en naschoolse opvang op een of andere manier geregeld worden. IKC voor Wedde, dit is aan het school bestuur om dit op te pakken. Het is nu nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren.

5.Pand Westerman( staat op de reservelijst, met RWLP bespreken om het pand op actieve lijst te plaatsen).

6.Fietspad Lageweg (nagaan wat de mogelijkheden zijn om het pad aan te pakken binnen het onderhoudsbudget).

7.Borgesiusweg ( dit wordt aangepakt als de weersomstandigheden weer gunstig zijn).

8.Uitwerking schouw (schouwresultaten worden 15 januari besproken komen we in het februari dorpskrant op terug)

9.Toekomst gemeentehuis Wedde ( voorlopig blijft alles zoals het is).

10. Nieuwe vakantie huisjes Wedderbergen. (Er wordt nagegaan of genoemde grond verkocht is).

11.Voetpad doortrekken Schoolstraat/ parkeerplaats. (toegezegd om het pad te verlengen).

12. Beuken Lageweg ( er komt een bijeenkomst met de gemeente/dorpsraad en aanwonenden om de plan te bespreken).

13.Handhaving parkeren op de stoep aan de Hoofdweg waar geen parkeervlakken zijn. En aan de Lageweg op één bepaalde plek. De gemeente neemt met de Boa’s op of die ’s avonds af en toe langs kunnen gaan. Hardrijden op de Hoofdweg en Lageweg is ook een probleem in september j.l zouden er smileys geplaatst worden zijn niet geplaatst. (Er wordt door de gemeente navraag gedaan).

De secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’

januari 2020

Hans Berg Westerwolder van het Jaar

Wedde is weer op de kaart gezet. 9 januari jl. had de gemeente Westerwolde haar nieuwjaarsreceptie en op deze avond werd bekend gemaakt wie Westerwolder van het jaar werd.

Totaal waren er 5 kandidaten over en uit Wedde waren twee kandidaten, Hans Berg van Wedde dat 't Lukt en huisarts en Trijnie Spa als vrijwilliger van o.a. Dorpsraad, Dorpshuis en de Burcht.

Hans Berg is gekozen als Westerwolder van 2019. Van harte gefeliciteerd. Trijnie Spa helaas niet, maar ze was wel gelukkig met haar nominatie en ook haar kunnen wij feliciteren.

Verder nog even wat aandachtspunten:

15 januari bespreking over de schouw met de gebied coördinator.

16 januari vergadert de Dorpsraad weer en de agenda staat weer gevuld met diverse onderwerpen.

18 januari afscheid Dokter Hans Berg en kennismaking met onze nieuwe huisarts : mevrouw Jana Wissekerke.

Met vriendelijke groet Dorpsraad Wedde.

december 2019

WESTERWOLDER VAN HET JAAR

Dag leden van de Dorpsraad Wedde en alle anderen die dit initiatief een warm hart toedragen,

Het bestuur van de Dorpsraad Wedde heeft samen met het Dorpshuis bestuur Trijnie Spa aangemeld voor de verkiezing van Westerwolder van het jaar 2019.

Zie bijgaande foto van Trijnie in het geval u haar nog niet bent tegengekomen op haar fiets.

Waarom hebben wij dat gedaan?

Trijnie is voor ons de ‘werkbij’ binnen onze besturen, zowel op administratief gebied, informatie en alles regelen wat er geregeld moet worden.

We hebben alle info meegezonden over haar maar daarmee zij we er nog niet.

Er moet ook nog gestemd worden en daarbij hebben we u hulp nodig.

U kunt stemmen door op onderstaande link te klikken.

https://hetstreekblad.nl/artikel/1070153/wie-wordt-westerwolder-van-het-jaar-de-vijf-kandidaten.html

Alvast onze hartelijke dank voor uw uitgebrachte stem.

De Wedder Kerstboom staat weer op zijn vertrouwde plek.

Zoals al jaren een traditie is staat nu ook weer een kerstboom op het dorpsplein in Wedde te stralen. Bestuursleden en oude bestuursleden van de dorpsraad hebben maandag 9 dec in samenwerking met de gemeente de boom geplaatst, welke is aangeboden door het Hervormde Kapel aan de Lageweg. Nog nooit heeft er een kerstboom op het plein gestaan die zo groot was en waar de verlichting met een hoogwerker in gemaakt is, maar nu was dat echt nodig. Groep 1.2.3.en 4 van o.b.s.‘’ De Vlonder’’ en de peuters van kinderopvang Kiwi hebben hun best gedaan op de gekleurde versieringen, die ze zelf met hulp in de boom kwamen hangen. Na het decoreren van de boom kregen ze allemaal nog een attentie en al zingend van o dennenboom, o dennenboom werden er foto’s van de leerlingen bij de boom gemaakt.

Een geweldig mooie traditie zo'n samenwerking.

Dorpsraad Wedde wenst allen fijne Kerstdagen en een Gelukkige 2020.

Klik op deze link voor de overige foto's

https://photos.app.goo.gl/CLpsYoUUuNzuRyk18

november 2019

Kerstboom

Dit jaar hoeft de dorpsraad geen oproep te plaatsen voor een kerstboom. Een inwoner heeft spontaan een blauwspar uit zijn tuin aangeboden. Onze boom deskundige Rinck heeft de boom bekeken en goed bevonden. Vanaf 9 december zullen de mannen van de dorpsraad zorgen dat deze boom op het dorpsplein staat te stralen en weer versierd wordt door de peuters van ‘’Krummelhörn’’ en groepen 1 t/3 van obs ‘’De Vlonder’’

Zwerfvuil

Er komen steeds meer klachten binnen over het vele zwerfvuil dat weer langs verschillende wegen ligt. Een inwoonster stelde voor of we met een paar vrijwilligers dat konden opruimen. Misschien is dat een optie, maar eigenlijk moest het niet nodig zijn.

Orange the World

Gemeente Westerwolde is uitgenodigd door ZONTA says NO om mee te doen aan de wereldwijde Orange the World campagne in de periode van 25 nov, de internationale Dag tegen Geweld tegen vrouwen tot 10 dec de internationale Dag van de rechten van de mens.

In deze 16 dagen vindt de actie tegen geweld tegen vrouwen plaats, een initiatief van de verenigde naties. In meer dan 100 landen vinden in 16 dagen acties plaats. Deze bestaan onder andere uit het oranje uitlichten van een gebouw, fontein of standbeeld. Zo zijn in de afgelopen jaren onder andere de Sfinx in Egypte, de Brandenburger Tor, de Niagara Falls en de Erasmusbrug oranje uitgelicht. Ook organiseren vele maatschappelijke organisaties debatten, straatacties, demonstraties, sociale mediacampagnes en andere activiteiten in deze 16 dagen. Sinds een aantal jaren doet Nederland hier ook aan mee, o.a door inzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassades en diverse maatschappelijke organisaties. Afgelopen jaar deden voor het eerst ook provinciale en lokale overheden deel aan de campagne 25 gemeenten en 3 provincies verspreid over het land lichten meer dan 40 gebouwen, fonteinen, bruggen en beeldenoranje uit. Voor Orange the World 2019 worden alle gemeentes, provincies en waterschappen uitgenodigd om mee te doen.

Dorpsraad Wedde is namens gemeente Westerwolde gevraagd voor medewerking om de burcht dit oude markante gebouw in ons dorp oranje uit te lichten. Want Wedde heeft immers door hun lange lichtweek traditie wel kennis in huis voor het verlichten van gebouwen. In overleg met dhr Frank Ferrari is besloten om hier aan mee te werken. Als u in deze 16 dagen de burcht in oranje licht ziet staan denk dan even aan alle mensen waar dit voor bedoeld is. En misschien is die oranje kleur wel zo mooi dat het de vaste kleur voor de burcht wordt.

Overleg met B & W

Op 22 november hebben college van B&W en Dorpsraad Wedde weer hun jaarlijkse overleg. In december nr van het dorpskrant komen we hierop terug.

Secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’

24-03-2019

De notulen 2018 en het jaarverslag 2018 vindt u onder deze link.

16-03-2019

NL DOET

“Vele handen maken licht werk” dat was vandaag in Wedde te zien.

‘’Dorpsraad Wedde’’ organiseerde op de dag van N.L. Doet voor de zevende keer een zwerfvuilactie.

34 vrijwilligers trotseerden wind en regen om Wedde/Wedderveer en buiten gebied weer zwerfvuil vrij te maken. Om 9 uur was ieder aanwezig in dorpshuis’’ De Voortgang’’ Na de koffie/thee gingen de vrijwilligers gewapend met de benodigde attributen en route in 11 groepen ingedeeld op pad. Om 12.30 uur was iedereen terug in het dorpshuis, waar werd genoten van een welverdiende kop snert/groentesoep met brood. Ieder was het erover eens dat ondanks de regen en wind, het een gezellige ochtend was. En het belangrijkste is, ieder jaar halen we minder zwerfvuil op. Was dat in 2012 nog meer dan 60 zakken, vandaag waren het er 30. Na afloop kregen alle deelnemers een attentie van de dorpsraad mee als dank voor hun inzet.

Trijnie Spa.

Kijk hier voor de foto's: https://photos.app.goo.gl/UFaNap9y3eGbo2M18

02-2019

12-2018

Kerstboom geplaatst op Dorpsplein

Vrijdag 7 december hebben enkele bestuursleden van ‘’Dorpsraad Wedde’’ weer een kerstboom op het dorpsplein geplaatst. Het is niet helemaal gegaan zoals het moest, maar dat is terug te lezen in het dorpskrant van december. De peuters en leerlingen van groep 1 t/m 4 van de Vlonder hebben de versieringen gekleurd. Maandag en dinsdag ochtend hebben de peuters hun versieringen in de kerstboom gehangen. Dinsdagmiddag was het de beurt aan groep 1 t/m 4 als verrassing haalde de kerstman de kinderen met klingelende bel uit de klas. Vervolgens ging het richting de dorpsplein, waar ook zij de versierselen in de boom mochten hangen. Als dank kregen alle kinderen een attentie van de dorpsraad. Als u nu door het dorp gaat, kijk dan eens naar de stralende Dennie op het plein met zijn armen vol kerstballen misschien wel door uw (klein)kind gekleurd.

‘’ Dorpsraad Wedde’’ wenst allen fijne kerstdagen en een goed 2019.

Meer foto's zien? Klik op deze link

10-2018

Vergadering Statutenwijziging

Dinsdag 23 oktober 2018 is er in het dorpshuis ‘’De Voortgang’’ een vergadering geweest over een wijziging van de statuten van de ‘’Dorpsraad Wedde’’ voor de leden van de ‘’ Dorpsraad Wedde’’.

Op deze vergadering waren 5 leden aanwezig.

De volgende vergadering is op 30 oktober 2018 in dorpshuis ‘’De Voortgang’’

aanvang 19.30 uur.

Als er nog op- of aanmerkingen zijn op dit ontwerp van de statutenwijziging kunt u dat nog op deze vergadering kenbaar maken.

De voorgestelde gewijzigde statuten vindt u helemaal onderaan deze website pagina als PDF bestand. U kunt dit bestand openen of downloaden door erop te klikken.

Secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’

Trijnie Spa-Jansingh

Buitengewone Ledenvergadering op 23 en 30 oktober 2018

Nieuws van de dorpsraad, april 2018

Op 10 maart was dit jaar weer de zwerfvuilactie. Net als andere jaren was de actie een succes. We kregen hulp van de rotary van Westerwolde waardoor we met maar liefst 41 vrijwilligers waren. Het hele dorp en omstreken liggen er weer piekfijn bij.

Enkele van de vrijwilligers gingen niet met het zwerfvuil aan de slag, maar hebben het ooievaarsnest opgeknapt. Daarvoor hebben Harm, en zoon Hidde Bessembinders van Onstwedder Gaarv’n en Harm Hageman en Geert Dekker met een hoogwerker van de firma Brouwer uit Veelerveen geheel belangeloos hun medewerking verleend. De mensen van Onstwedder Gaarv’n hebben een mand gevlochten als buitenrand van het nest. De binnenkant is opgevuld met heide. Nu maar hopen dat er een paar ooievaars komt broeden. De eerste ooievaars zijn al gesignaleerd!

In februari was de grote clubactie van de Rabobank. Via deze rubriek en via facebook hadden we u opgeroepen te stemmen op de dorpsraad. Dat heeft u gedaan: de dorpsraad kreeg maar liefst 48 stemmen, en dat leverde een prachtig bedrag op: € 458,- !

Daarmee kunnen we in elk geval 1 bloembak van cortenstaal aanschaffen, we hopen dat deze van de zomer al te bewonderen is.

We willen iedereen die op de dorpsraad heeft gestemd van harte bedanken, zonder uw steun hadden we dit mooie bedrag niet kunnen ontvangen!

Op 21 maart was er weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering hebben we een statutenwijziging voorgesteld, waar iedereen het mee eens was. Ook hebben we u op de hoogte gebracht van de voortgang van Wedde dat ’t lukt en van de plannen die er zijn om de stoep langs de Lageweg te herstellen.

Ook is het parkeren op de stoep ter sprake gekomen. We hebben al regelmatig een oproep gedaan om uw auto niet op de stoep te parkeren, maar helaas geeft niet iedereen daar gehoor aan. We hebben dit probleem ook met de gemeente besproken en de BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) zal gaan handhaven: mensen die hun auto op de stoep blijven parkeren, kunnen daarvoor een boete verwachten.

Twee van onze bestuursleden hebben afscheid genomen: Klaas Klaassens en Jantje Koeweiden. Gelukkig hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Piet van Geffen en Rika Plat.

Dit nieuws van de dorpsraad zal dan ook voor de laatste keer door mij (Jantje) geschreven worden. Ik heb het met veel plezier gedaan en hoop dat u het nieuws ook met plezier hebt gelezen!

Vanuit de dorpsraad zijn wij regelmatig op zoek naar hulp bij klussen of activiteiten die we graag willen doen om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Op dit moment zoeken we bijvoorbeeld mensen die rondleidingen door de Hervormde kerk willen geven aan belangstellenden, bijvoorbeeld toeristen. Voelt u hier iets voor, geef u dan op via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com.

De Rabobank Clubkas campagne is van start!

Dorpsraad Wedde doet ook mee met deze clubkas campagne, we hopen daarmee geld binnen te halen voor duurzame bloembakken van cortenstaal voor Wedde.

Sinds een paar jaar staan er een aantal houten bloembakken in Wedde, maar deze zijn langzamerhand aan vervanging toe. We willen ze graag vervangen door bloembakken van cortenstaal die jarenlang mee kunnen.

De leerlingen van de praktijkschool in Stadskanaal willen deze bloembakken voor ons maken, zo doen zij ervaring op met het werken met dit materiaal. Als het lukt om een aantal van deze bloembakken aan te schaffen zien zij het resultaat van hun inspanningen terug in de openbare ruimte.

Alle leden van de Rabobank hebben een brief toegestuurd gekregen met daarin een code om te kunnen stemmen op de deelnemers van de clubkas campagne. Elk lid kan 5 stemmen verdelen en daarbij maximaal 2x op dezelfde vereniging stemmen.

Maak dus snel uw envelop open, ga naar www.rabobank.nl/zog en stem in elk geval op Dorpsraad Wedde!

Zo hopen we Wedde steeds fleuriger te maken de komende jaren!

02-2018

Op 10 maart organiseert de dorpsraad weer de jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze actie wordt gesponsord door het Oranjefonds en vindt plaats in het landelijke weekend van NL doet.

We starten om 9 uur bij dorpshuis de Voortgang met koffie. Dan gaan we in groepjes uiteen om zwerfvuil te verzamelen. Na afloop eten we met zijn allen snert in het dorpshuis.

Helpt u ons ook mee? Het is altijd weer een gezellige en zinvolle dag en na afloop ligt Wedde er weer helemaal netjes bij. Onze ervaring is dat er elk jaar minder zwerfvuil ligt: er wordt niet graag afval in een schone berm gegooid.

Opgeven kan via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197

Op 21 maart is de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Deze vergadering wordt gehouden in dorpshuis de Voortgang om 20.00 uur. Dit jaar zullen de statuten herzien worden: we hopen dat u in grote getale komt om kennis te nemen van de nieuwe statuten en hiermee in te stemmen.

Alle leden van de dorpsraad krijgen een uitnodiging in de bus. Hierin zal ook vermeld worden waar de nieuwe statuten ter inzage liggen.

Jaarlijks zijn er 3 bestuursleden aftredend en al of niet herkiesbaar. We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden: als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de dorpsraad: via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com of telefonisch: 0597-541197. U kunt ook een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor u is om zitting te nemen in het dorpsraadbestuur.

01-2018

Allereerst willen wij iedereen in Wedde en omstreken een fantastisch 2018 toewensen.

De jaarwisseling is in Wedde voor zover wij weten rustig verlopen. Vanuit de dorpsraad complimenten voor de jeugd: er was geen onrust en er waren geen vernielingen. Goed gedaan, mensen!

We hopen dat we jullie volgend jaar opnieuw kunnen complimenteren.

Ook alle vuurwerkresten zijn inmiddels weer opgeruimd: iedereen is goed bezig geweest!

De dorpsraad zal zich ook in 2018 weer inzetten voor de leefbaarheid in het dorp. Wij zijn als dorpsraad benieuwd hoe de samenwerking met de nieuwe gemeente Westerwolde zal verlopen. We zullen contact zoeken met andere dorpsraden om te onderzoeken op welke wijze zij graag samenwerken met de gemeente en te kijken of we daarvoor een gezamenlijk convenant op kunnen stellen.

Ook zullen we verder gaan met het uitwerken van de dorpsvisie.

Als dorpsraad werden wij tot afgelopen jaar gesubsidieerd door de Rabobank. De subsidie-aanvraag zoals deze tot afgelopen jaar plaatsvond, bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is de grote clubactie gekomen. Verenigingen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit de grote clubactie en de bijdrage die ze krijgen wordt bepaald door het aantal stemmen dat hun voorstel krijgt. Alle leden van de Rabobank krijgen 5 stemmen om te verdelen en zij mogen maximaal 2 stemmen uitbrengen per vereniging, stichting of club. Het stemmen vindt plaats van 8 tot 22 februari 2018.

De dorpsraad gaat ook meedoen met de grote clubactie van de Rabobank.

Wij doen een aanvraag om duurzame bloembakken voor Wedde te bekostigen. De huidige bloembakken zijn aan vervanging toe en daarom willen we bloembakken van cortenstaal laten maken door de jongeren van de praktijkschool.

Zo zorgen we voor bloembakken in Wedde die jarenlang mee kunnen. Tegelijkertijd helpen we de jongeren van de praktijkschool door ze ervaring op te laten doen met het bewerken van verschillende materialen. Zij vergroten hiermee hun kennis en vaardigheden en leveren een zichtbare bijdrage aan de openbare ruimte, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.

Daarom doen we de volgende oproep aan alle leden van de Rabobank:

Breng uw stemmen uit op het voorstel van de dorpsraad om duurzame bloembakken voor Wedde te laten maken. Zo zorgen we er samen voor dat Wedde een fleurig aanzien heeft in voorjaar, zomer en herfst!

Als u al wel bankiert bij de Rabobank, maar nog geen lid bent, kunt u overwegen om lid te worden. Als u dat doet voor 22 februari 2018, kunt u nog meestemmen voor de grote clubactie van dit jaar.

Kijk voor ouder nieuws in het nieuwsarchief