Buhay Kalinga

Nurturing Life

"Dito tinuruan ako kung paano magbasa, magsulat magkwenta at magdisiplina sa sarili. Pinakuha ako ng PEPT exam nguni’t hindi ko ito naipasa. Sa halip na kalimutan ko ang Unang Hakbang Foundation dahilhindi ako nakapasa, hindi ko ito ginawa. Alam ko na bawa’t bata na kanilang inaalagaan ay mahal nila, kayanaglaro sa aking isipan na dahil mahal nila kami, hindi nila kami pababayaan.”

Here I learned to read, write, count, and practice self-discipline. They had me take the PEPT exam which I failed. But I didn’t go back on Unang Hakbang Foundation because I failed. I didn’t do this because I knew they loved us. And I thought since they love us, they will not give up on us.

Edwin

A former streetchild and a client beginning 2001, Edwin obtained his grade school equivalency certificate at 15 and moved on to successfully graduate from college and become a social worker..

PEPT is the Philippine Educational Placement Test.