The Divine Design 

Lorie LaddWaarom dit boek voor mij zo belangrijk is

Voor mij is dit op dit moment de meest aannemelijke beschrijving van de oorsprong van de mensheid. 

In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat alles wat we dachten te weten over onze geschiedenis, sterk in twijfel moet worden getrokken. We worden simpelweg misleid. Na mijn pensionering heb ik veel vrije tijd gekregen en heb ik in de afgelopen jaren veel gelezen en YouTube-films bekeken. Met mijn nieuwsgierige en analytische geest heb ik veel ontdekt. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat ons Hoger Bewustzijn ons leidt en ons de zaken brengt die belangrijk zijn voor ons leven op Aarde. Ik volg al jaren de podcasts van Lorie Ladd en haar boek spreekt me erg aan.

Ton Modderman (Auteur)

***

Why this book is so important to me

To me, this is currently the most plausible description of the origin of humanity. 

In recent years, I have discovered that everything we thought we knew about our history must be strongly questioned. We have simply been misled. Being retired, I have had a lot of free time and have read a lot and watched YouTube videos in recent years. With my curious and analytical mind, I have discovered a lot. Furthermore, I am convinced that our Higher Consciousness guides us and brings us the things that are important for our lives on Earth. I have been following Lorie Ladd's podcasts for years and her book speaks to me a lot.

Ton Modderman (Author)

Doel van deze website

De bedoeling van deze website is om een praktische ingang te bieden voor het boek 'The Divine Design' van Lorie Ladd, dat eind 2022 is gepubliceerd."

Deze website is zonder meer een uitnodiging tot het lezen van het uitstekende boek van Lorie Ladd en géén vervanging.

***

Purpose of this website

The intention of this website is to provide a practical entryway for the book 'The Divine Design' by Lorie Ladd, which has been published at the end of 2022.

This website is without a doubt an invitation to read the excellent book by Lorie Ladd and definitely not a replacement.

Je wordt gekoesterd (quote: Lorie Ladd)

Je bent licht. Je bent Bron. Je bent een uniek bewustzijn dat speelt in een menselijke vorm die staat op een moedig wezen genaamd Aarde. Dit alles, dit hele boek, en zoveel meer binnenin en om je heen, is kostbaar. Dit is allemaal zo fragiel. Dit leven is een geschenk.

***

You are cherished (quote: Lorie Ladd)

You are light. You are Source. You are a unique consciousness playing in a human form standing on a courageous Being called Earth. All of this, this entire book, and so much more within and around you, is precious. This is all so fragile. This life is a gift.

Opdracht van het Boek (Quote)

Dit boek wordt opgedragen aan alle moedige mensen die hun wonderbaarlijke evolutie navigeren. Bedankt voor jullie moedige toewijding en medeleven om een stap voor de ander te zetten en de mensheid naar een nieuwe wereld te leiden.

***

Dedication of the Book (Quote)

This book is dedicated to all the courageous humans navigating their miraculous evolution. Thank you for your your commitment, and compassion to take one step in front of another and lead humanity into a new world.

Paradigma

Over de "werkelijkheid" waarin de denken als mens te leven zijn heel veel verschillende denkwijzen. Denk aan de paradigma's van de verschillende Godsdiensten en de vele andere Levensbeschouwingen. Al deze paradigma's variëren van een puur Fysieke Wereld tot een Wereld die in werkelijkheid totaal niet fysiek is, maar alleen maar bestaat in Gedachten (zie bijvoorbeeld Gedachtenstroompjes).

Naar mijn gevoel is dit boek veel beter te begrijpen in een Wereld die alleen maar uit Gedachten en Bewustzijn bestaat. Maar dit zal voor de meeste mensen te ver gaan.

***

Paradigm

There are many different ways of thinking about the "reality" in which humans live. Think of the paradigms of different religions and many other worldviews. All of these paradigms vary from a purely physical world to a world that encompasses both physical and spiritual elements. All those vary from a pure Physical World to a World that is not physical at all, but only exists in Thoughts (see for example Little streams of Thoughts).

In my opinion, this book is much easier to understand in a world that consists only of Thoughts and Consciousness. But this will be too far for most people.

Lorie Ladd (Quote)

Lorie Ladd is auteur, leraar, en spiritueel leider die zich specialiseert in de evolutie van het menselijk bewustzijn. Haar onderwijs en begeleiding hebben miljoenen mensen geholpen om de huidige planetaire verschuivingen te navigeren, soevereiniteit te belichamen, en het goddelijke ontwerp binnen de menselijke ervaring te herinneren. 

Ze heeft een MA in psychologie. 

Het ISBN-nummer van haar boek is: 979-8-9862094-1-8.

Ze heeft een nieuwsbrief en communiceert via Instagram, YouTube en Facebook

***

Lorie Ladd (Quote)


Lorie Ladd is an author, teacher, and spiritual thought leader specializing in the evolution of human consciousness. Her teachings and guidance have helped millions of people navigate the current planetary shifts, embody sovereignty, and remember the divine design held within the human experience.


She has an MA in Psychology.


ISBN 979-8-9862094-1-8

She has a newsletter and communicates through Instagram, YouTube and Facebook.

7 Video's van Lorie Ladd ter Introductie  ***  7 Videos by Lorie Ladd for Introduction.

Links YouTube

Contact

E-mail: dnaweq@gmail.com