Stichting BroodNodig Tilburg

geeft de minstbedeelden hun

dagelijks brood en biedt een

luisterend oor voor diegenen

die daar behoefte aan hebben.

We volgen in ons werk het

gedachtegoed van Broodpater

(Gerrit) Poels en zetten zijn

mooie levenswerk voort.

Daarbij worden we bijgestaan

door onze vele vrijwilligers, die

zorg dragen voor de dagelijkse

voedseluitgifte.

DONEREN

Stichting BroodNodig Tilburg biedt met een groot team vrijwilligers zes dagen per week hulp aan hen die het nodig hebben. We doen dit onbaatzuchtig en onbezoldigd.

Onze activiteiten worden geheel bekostigd uit giften en die komen rechtstreeks ten goede aan de mensen die wij hulp willen bieden.

Uw bijdrage zorgt ervoor dat wij onderstaande activiteiten uit kunnen blijven voeren :


"Adopteer een gezin of alleenstaande en geef daarmee hun gratis dagelijks brood"

Wij verstrekken op jaarbasis ca. 30.000 broodpakketten.

Voor € 100,00 (gezin) of € 50,00 (alleenstaande) per jaar zorgt Stichting BroodNodig Tilburg dagelijks voor gratis brood, een basisbehoefte van eenieder die in armoede moet leven.


"Maaltijden en lunchpakketjes voor dak- en thuislozen"

Helaas kent onze stad vele dak- en thuislozen, maar ook mensen die uit vrije wil ervoor kiezen om op straat te leven (onze "stadsreizigers"). Wij verzorgen in eigen keuken dagelijks lunchpakketjes en gezonde voedzame maaltijden om in ieder geval de honger weg te nemen. Wij verstrekken op jaarbasis ca. 9.000 maaltijden / lunchpakketten.


"De keukentafel"

Aan onze "keukentafel" voeren wij gesprekken met mensen in nood. We doen dat op basis van ervaringsdeskundigheid en kennis van de "sociale kaart" van Tilburg. Tijdens onze gesprekken komt nogal eens de acute financiële nood van mensen aan het licht waardoor zij niet geheel in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In die gevallen bieden wij waar mogelijk passende hulp aan.


U kunt uw zelf gekozen bijdrage overmaken naar :

Stichting BroodNodig Tilburg

NL62 INGB 0006 7363 30 o.v.v. "donatie"


Iedere gift (hoe klein ook) is meer dan welkom en wordt zeer gewaardeerd. Namens "onze mensen" willen wij u van harte bedanken !

U kunt ons steunen door

een financiële gift.

Zo draagt u bij aan ons

“broodnodige” werk en het

komt rechtstreeks ten goede

aan de minstbedeelden.

Op het tabblad “doneren”

leest u meer over gratis

dagelijks brood d.m.v. het

“adopteren” van een gezin

of alleenstaande, maaltijden

en lunchpakketten voor

dak- en thuislozen, en de

gesprekken aan onze

“keukentafel” en de daaruit

voortvloeiende passende hulp.

Wij zijn dankbaar voor iedere

gift aan onze stichting,

in welke vorm dan ook.

Namens al “onze” mensen:

hartelijk dank !

Stichting BroodNodig Tilburg

KvK: 80083285

NL62 INGB 0006 7363 30