ประวัติ กศน.ตำบลศรีดอนชัย

ความเป็นมา

กศน.ตำบลศรีดอนชัย เคยตั้งที่หอประชุมบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15 พื้นที่อาคารคับแคบ ทำให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาซ่อมแซมอาคาร อสม.บ้านท่าเจริญ โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบัน กศน.ตำบลศรีดอนชัย มี นางสาวศิวลักษณ์ คำปา ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่เท่านั้น จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 4 ศูนย์ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต, ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.), ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่,ศูนย์ดิจิทัลชุมชน,กิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่ครูเห็นว่ามีความจำเป็น เช่น การพัฒนา ฯลฯ

ที่ตั้ง

กศน.ตำบลศรีดอนชัย ตั้งอยู่บ้านท่าเจริญ เลขที่ 207 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สถานที่เป็นเอกเทศ