Handrail

Profiles
SHLP 35 6010 Rail

SHLP R1

SHLP 112

SHLP 153

SHLP 165

SHLP 168

1 - 3/4 x 1 - 1/2

SHLP 208

SHLP 221

SHLP 234

SHLP 439

3.539" x 2.967"

SHLP 440

3.25" x 3.25"