இரிச்மண்டு தமிழ்ச் சங்கம் - தமிழ்ப் பள்ளி

"சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே, அதைத் தொழுது படித்திடடி பாப்பா!!" மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்

“எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு”

பாவேந்தர் பாரதிதாசன்


Mission

Preserve and support the Richmond Tamil Sangam’s Mission.

Create and maintain a safe, positive learning opportunities to each and every student.

Train the students to speak, read and write Tamil Language to bridge the Tamil culture and community.

Vision

Develop learning skills and knowledge to the community to communicate effectively in Tamil language and its cultural values


Our Goals

The goals of Richmond Tamil School is to provide a fun and interactive learning experience to the kids of Tamil community in Richmond to sufficiently learn Tamil language to be able to practically understand, speak, read, and write Tamil. The objective is not to make the kids experts in Tamil language, but rather teach them enough to enable them

  • to enjoy a conversation with grandparents and parents

  • to have a fun family time watching a Tamil movie with the whole family

  • to be able to manage getting around when they are in Tamil Nadu.

The Tamil speaking community in Richmond, VA is growing at a rapid pace and we want these children to have the opportunity to learn the language that their parents and family spoke at home and love eternally. Being a multilingual has several advantages that extend beyond linguistic knowledge. It has substantial cognitive, social, personal, academic, economic, and professional benefits that have been well documented. We believe that this effort will go a long way in stimulating children’s brains and achieving the benefits listed above.


Interested in Volunteering ?

We are constantly in need of volunteers to help us in various activities including teaching. If you are interested and want to be part of our school, please contact tamilschool@richmondtamilsangam.org