General Stubbs 2008

Photos with thanks to Kristen Vlasto.