Gennaio 2019


Marco, Ivan G, Stefano I, Lorenzo L, Roberto, Enrico, Ale, Gae, Sergio, Massimo R, Stefano

Osvaldo, Toni, Alberto, Gianluca

Osvaldo, Elio, Toni, Gianluca, Giuliano x

19/01/2019 - Parco Pineta

Massimo R, Alberto

13/01/2019 - Sesto Calende


Massimo R, Alberto

12/01/2019 - Mezzomerico

Osvaldo, Gianluca, Dario, Elio

06/01/2019 - Carimate

Stefano, Ivan G, xxx, Sergio, Enrico, Ale

05/01/2019 - Monte Brè CH

Osvaldo, Gianluca, Claudio, Toni

05/01/2019 - RTO

Massimo R, Alberto