นางสาวนันทพร  บุดดี

ครู กศน.ตำบล

ประวัติความเป็นมา ศกร.ตำบลครึ่ง

สภาพบริบทของตำบลครึ่ง

ประวัติความเป็นมาตำบลครึ่ง

ตำบลครึ่ง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.เชียงของ มีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาลมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ตำบลครึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 23,072 ไร่ (99 ตร.กม.) ลักษณะภูมิประเทศบางส่วนเป็นภูเขาบางส่วนเป็นที่ราบสูง อยู่ติดกับบริเวณป่าไม้ถาวร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กม.

ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์

ตำบลครึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 23,072 ไร่ (99 ตร.กม.) ลักษณะภูมิประเทศบางส่วนเป็นภูเขาบางส่วนเป็นที่ราบสูง อยู่ติดกับบริเวณป่าไม้ถาวร อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กม. 

      1. เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 จากจังหวัดเชียงราย อ.เทิง อ.ขุนตาล ต.บุญเรือง ถึง ต.ครึ่ง ถนนราดยางแอสฟัลท์ ระยะทาง 114 กม.

      2. เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 จาก จ.เชียงราย - บ้านหัวดอย - อ.พญาเม็งราย - บ้านต้า 

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลครึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 23,072 ไร่ (99 ตร.กม.) ลักษณะภูมิประเทศบางส่วนเป็นภูเขาบางส่วนเป็นที่ราบสูง อยู่ติดกับบริเวณป่าไม้ถาวร

พื้นที่

 ตำบลครึ่ง มีพื้นที่ประมาณ 23,072 ไร่ (99 ตร.กม.)

สภาพภูมิอากาศ

ฤดูร้อน อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี ปริมาณน้ำฝนสูงสุดประมาณ 168 ม.ม.  และอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ  5 องศาเซลเซียส

การปกครอง

ตำบลครึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านส้าน

หมู่ที่ 2 บ้านครึ่งเหนือ

หมู่ที่ 3 บ้านครึ่งใต้

หมู่ที่ 4 บ้านหลวง

หมู่ที่ 5 บ้านศรีลานนา

หมู่ที่ 6 บ้านตอง

หมู่ที่ 7 บ้านม่วงชุม

หมู่ที่ 8 บ้านหลวงใหม่พัฒนา

หมู่ที่ 9 บ้านตองเก้า

หมู่ที่ 10 บ้านประชาภิวัฒน์

หมู่ที่ 11 บ้านไชยปราการ