moodle

מתמטיקה לחטיבת הביניים

מורים ותלמידים, אנו כאן לעזרתכם!

כניסה לעמוד תמיכה בחירום - חרבות ברזל

 

סביבת moodle של משרד החינוך מאפשרת למידה משולבת דיגיטל ומשמשת ככלי ללמידה עצמית וחוויתית לתלמידים בהוראת המתמטיקה לכיתות ז'-ט', לפי פריסות הלימודים הקיימות, בעברית ובערבית.

האתגר

השנה האחרונה העלתה צורך במתן פתרון לצמצום פערי למידה שנוצרו בתכנית הלימודים, ביחס להספק התכנית עצמה ובין הלומדים השונים. הצורך נוסף לצרכים החדשים אליהם נחשפנו בשנים האחרונות - גיוון התרגולים, פיתוח לומד עצמאי ומתן מענה דיפרנציאלי, פיתוח תחושת מסוגלות, ניתוח נתונים יעיל וסינכרוני. 

המטרה

גיוון והרחבה של דרכי הלמידה המאפשרים למידה עצמית, בסביבה המשלבת דיגיטל, מקדמת הוראה מותאמת אישית, והתנסות בכלי הערכה. 

הסביבה היא חינמית ומתפתחת, באחריות צוות מדריכים ארצי של מתמטיקה חט"ב במשרד החינוך והיא מתעדכנת תוך הקשבה למורים בשטח, במטרה לדייק וליעל, לתת מענה לצרכים המשתנים, לפתח לומד עצמאי ופעיל המתקדם בקצב אישי ושיש לו אחראיות על צמצום פערים. 

הפתרון

ארבעה מרחבי למידה, בעברית ובערבית, שיש בהם כיסוי של כל התכנים עפ"י פריסת הלימודים בחט"ב - לשכבות ז'-ט' - כולל הקנייה ותרגול, ומבדקים קצרים המאפשרים מענה דיפרנציאלי, חיזוק מוטיבציה וניהול נתונים נוח עבור המורה ומעקב אישי עבור התלמיד. ארבעת המרחבים באחריות צוות מדריכים ארצי של מתמטיקה חט"ב במשרד החינוך, המערכת חינמית ומאפשרת לכל תלמיד וורה להכנס באמצעות סיסמת הזדהות אחידה.

דרך העבודה

מרחבי הלמידה נותנים מענה לצורך במגוון תרגולים, צמצום פערים והשלמת הקנייה, ברמות הלמידה השונות בכיתה ההטרוגנית, מאפשרים למידה עצמית וקצב התקדמות אישי, תרגול חוזר, מעקב באמצעות ניתוח סינכרוני של נתונים כמותניים ואיכותניים למורה ולתלמיד, חיזוק תחושת המסוגלות ופיתוח מיומנויות של המאה ה-21. 

הפעילות מגובה בתמיכה טכנית ופדגוגית למורים, דרך השתלמויות, ימי עיון, כנסים, פלטפורמות תקשורת והדרכות פרטניות.

 

התחברו למרחבים הארציים הארציים לעיון בתכנים:

 

לפרטים נוספים

צרו קשר