PARTICIPACIÓ projecte GEP

Sobre l'interès de la iniciativa

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des de l'edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.

Objectiu del projecte a l'Institut Joan Solà

El nostre centre treballa en la reflexió i l'acció per tal d'establir el paper de les llengües en la comunitat educativa:

  • Els usos lingüístics de la llengua catalana i de la llengua castellana en el centre.

  • L'aprofitament de la plataforma eTwinning com a eina per la internacionalització del nostre centre

  • El desplegament d'accions docents per a l'aprenentatge de les llengües estrangeres curriculars.

  • Les accions de context per a incorporar a la comunitat educativa l'aprenentatge de les llengües no curriculars que són pròpies de l'alumnat i de les seves famílies.

Centres participants a Catalunya

Aquí podeu veure el mapa de centres catalans que formem part del Projecte Generació Plurilingüe