Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

პროფ. ტარიელ ფუტკარაძისადმი მიძღვნილი 2-დღიანი საერთაშორისო კონფერენცია

A two-day International Conference Dedicated Prof. Tariel Putkaradze

www.atsu.edu.ge

2021 წლის 14-15 მაის

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„ქუთაისური საუბრები” – XVII

კონფერენციის თემა:

„ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“

/ეძღვნება ცნობილ ქართველოლოგს, „ქუთაისური საუბრების“ დამფუძნებელს, პროფესორ ტარიელ ფუტკარაძეს/

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:

ქართველური ენათმეცნიერება

კომპიუტერული და კორპუსის ლინგვისტიკა

დიალექტოლოგია და საველე ენათმეცნიერება

ქართული ფოლკლორი, ლიტერატურათმცოდნეობა

საქართველოს ისტორია და არქეოლოგია, ეთნოგრაფია და ანთროპოლოგია

ქართული ხელოვნება, კულტურა, ფილოსოფია

სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური.

ონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები დაიბეჭდება რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალ ქართველური მემკვიდრეობის” XXV ნომერში.

თეზისების წარდგენა:

ბოლო ვადა: 31. 03. 2021.

მოცულობა: 250-300 სიტყვა

შრიფტი: სილფაენი

შრიფტის ზომა: 12

ფორმატი: MS Word და PDF

საორგანიზაციო კომიტეტის თანხმობა მონაწილეობის შესახებ - 15. 04. 2021.


განაცხადი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) გამოგზავნეთ ლ. მისამართზე: kartvelology@atsu.edu.ge , eka.dadiani@atsu.edu.ge ან საერთაშორისო საკონფერენციო პორტალზე Easychair.org (https://easychair.org/conferences/?conf=kd17 )

კონფერენციის ფორმატი განისაზღვრება ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით!


On May 14-15, 2021

Kartvelology Research Center at Akaki Tsereteli State University

Organizes an International Scientific Conference

„Kutaisi Discussions” – XVII

Conference Theme:

Actual Problems of Kartvelology

/Dedicated to the outstanding Georgian Kartvelologist and the founder of "Kutaisi Discussions" Prof. Tariel Putkaradze/


Scientific Directions:

Kartvelian Linguistics

Computational and Corpus Linguistics

Dialectology and Linguistic Fieldwork

Georgian Folklore and Literature studies

History and Archaeology, Anthropology and Ethnography of Georgia

Georgian Art, Culture and Philosophy

Conference languages: Georgian, English.

The accepted papers will be published in the volume XXV of the peer-reviewed Scientific Journal "Kartvelian Heritage".

Abstract Submission:

The deadline: 31.03.2021

Volume: 250-300 words

Font: Sylfaen

Font size: 12

Format: MS Word and PDF

Letter of Acceptance: 15. 04. 2021.Abstracts should be submitted via Easychair (https://easychair.org/conferences/?conf=kd17 ) or directly to the conference organizers: kartvelology@atsu.edu.ge , eka.dadiani@atsu.edu.geThe format of the conference will be defined according to the State COVID Guidelines.