თეზისების წარდგენა:

ბოლო ვადა: 10. 05. 2021.

მოცულობა: 250-300 სიტყვა

შრიფტი: სილფაენი

შრიფტის ზომა: 12

ფორმატი: MS Word და PDF

საორგანიზაციო კომიტეტის თანხმობა მონაწილეობის შესახებ - 15. 04. 2021.


განაცხადი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) გამოგზავნეთ ელ. მისამართზე: kartvelology@atsu.edu.ge , eka.dadiani@atsu.edu.ge ან საერთაშორისო საკონფერენციო პორტალზე Easychair.org (https://easychair.org/conferences/?conf=kd17 )

Abstract Submission:

Deadline: 10.05.2021

Length: 250-300 words

Font: Sylfaen

Font size: 12

Format: MS Word and PDF

Letter of Acceptance: 15. 04. 2021.Abstracts should be submitted via Easychair (https://easychair.org/conferences/?conf=kd17 ) or at: kartvelology@atsu.edu.ge , eka.dadiani@atsu.edu.ge