Projecten

Vanuit eigen managementervaring in verschillende sectoren, in verschillende rollen en met de Happy Goose methodiek, kunnen wij voor iedere organisatie de gewenste of noodzakelijke verandering van binnenuit realiseren.


Abrona, Zorgorganisatie in VG-sector, wil werken aan een zinvolle daginvulling voor cliënten

De situatie

Zodra de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad én de Centrale Familieraad gezamenlijk een ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuurder, kun je maar beter goed luisteren. De raden maken zich zorgen over de daginvulling van de cliënten: kwaliteit, keuzevrijheid en mogelijkheden zijn niet overal op het niveau waarop iedereen het graag wil hebben. Gelukkig is het signaal goed opgepakt en hebben we een Abrona-brede aanpak opgestart.

De aanpak

Samen met de raden en verschillende lokale initiatieven van medewerkers was de huidige situatie al snel in kaart gebracht. De grote vraag was: waar willen we met elkaar naar toe? We hebben zeven werkgroepen opgezet, en we hebben rond deze zeven verschillende thema’s ‘bomen gebouwd’. De onderwerpen varieerden van werk tot vrije tijd, en van kennisopbouw bij medewerkers tot een leven lang leren voor de cliënt. Door cliënten, medewerkers, familie en vrijwilligers te betrekken, hebben we met elkaar een visie ontwikkeld met draagvlak en draagkracht bij alle betrokkenen. Door deze visie ook uit te werken tot het niveau waar mensen zelf direct mee aan de slag kunnen, is het enthousiasme om daadwerkelijk te beginnen met elkaar alom te zien.

Het resultaat

Het hele traject is in nauw overleg met de cliëntenraad, maar ook met familieraad en ondernemingsraad doorlopen. We hebben gezamenlijk een compleet overzicht gecreëerd waar we staan, wat er moet gebeuren en waar we naar toe willen groeien met elkaar. Het is helder hoe de onderlinge afhankelijkheden in elkaar zitten en waar de startpunten liggen. Medewerkers zijn enthousiast om dingen op te pakken, ze weten waar ze kunnen beginnen en hoe ze verschil kunnen maken. Het vertrouwen bij familie en cliënten is groot omdat ze zelf mede onderdeel zijn geweest van het proces, en samen hebben bepaald waar het naar toe gaat. Iedereen voelt zich mede-eigenaar van het eindresultaat. Wie wordt daar niet blij van?

De ervaring van de klant

“Met Happy Goose hebben we een gezamenlijke visie ontwikkeld over de daginvulling van onze bewoners. Hierbij stonden de bewoners zelf centraal. De input van bewoners en collega’s is met de doelenboom vertaald naar concrete acties die we meteen in de praktijk kunnen brengen. Mooie bijkomstigheid is dat er gedurende het traject veel verbinding is ontstaan tussen collega’s, waar we nog dagelijks profijt van hebben.”

Hendrik-Jan de Wolff, Teamleider Abrona

“Het traject met Happy Goose heeft Abrona veel opgeleverd: Verbinding tussen cliënten, medewerkers en verwanten, enthousiasme om samen verder te ontwikkelen en volop inspiratie en energie om aan de slag te gaan. Door samen met alle betrokkenen bij Abrona ‘bomen te bouwen’ ontstond een gemeenschappelijk doel waar iedereen achterstaat en zich mee wil verbinden. Concrete acties werden zichtbaar, waardoor medewerkers praktische handvatten hebben om mee verder te gaan. Van begin tot eind is Happy Goose zichtbaar en integer betrokken geweest en altijd bereid om mee te denken!"

Mirjam de Lang, Coach Medezeggenschap Abrona

Animo: Koffiemachinefabriek met “te veel succes” in de markt

De situatie

Fabrikant van koffiemachines, levert in B2B markt. Ze verkochten maand na maand meer dan ze konden maken in hun eigen productie. Levertijden liepen op, leverbetrouwbaarheid nam snel af. Klanten dreigden weg te lopen.

De aanpak

De noodzaak van snel ingrijpen was duidelijk en dus was er geen tijd om eerst de doelenboom te bouwen en daarna te gaan veranderen. We zijn direct aan de aan de slag gegaan terwijl we de boom bouwden. Doel was simpel: levertijden weer normaal, betrouwbaarheid naar klanten hoog. We begonnen in de montage: Samen met de assemblagemedewerkers pasten we de flow aan, koppelden de voormontage los van de hoofdmontage. Geleidelijk haakten meer mensen aan van andere afdelingen: productie, magazijn, planning en verkoop. We veranderden de methodiek van aanlevering van onderdelen vanuit het magazijn, waardoor er minder kans was op tekorten aan de lijn. Alles gericht op minder onderbrekingen. Vervolgens pasten we de plan-methodiek aan en de communicatie met verkoop.

Het resultaat

Uiteindelijk hebben we binnen drie maanden 40% meer productiecapaciteit gerealiseerd, zonder grote investeringen. Dit alles is gerealiseerd door de medewerkers zelf, zij waren en zijn eigenaar van de verandering. De achterstanden zijn teruggelopen, de voorspelbaarheid van leverdata is snel op vertrouwd, hoog niveau. Verkopers zijn weer met klanten bezig, in plaats van achter klantorders aanjagen. In de productie heerst rust, ondanks de fors hogere output. Alles is gereed voor verdere groei. Sterker nog: na ons vertrek is het ontwikkelproces voortgezet, inmiddels is de productie verder geautomatiseerd en op een nóg hoger niveau gekomen.

De ervaring van de klant

"Dankzij de prettige, sociale en technisch grondige aanpak van Happy Goose, hebben wij de eerste, zeer belangrijke, fase van grootse veranderingen weten te realiseren binnen de productielogistiek. Daarbij nam Pieter de medewerkers en het management volledig mee... of beter liet hij het ze zelf bedenken en uitvoeren. De ondersteuning van Happy Goose heeft Animo bv een boost gegeven die hard nodig was om te kunnen groeien in output binnen de bestaande ruimte. Binnen drie maanden hebben we ons productievolume met 40% uitgebouwd zonder grote investeringen!"

Vincent Bruijn, Manager operations, Animo BV

ABS: Innovatieve softwareleverancier wil eigen ontwikkelagenda weer bepalen

De situatie

Top-leverancier van SAAS-oplossing in een grote niche, dus in principe één oplossing voor alle klanten. R&D afdeling van circa 150 mensen die continu door ontwikkelt. Sterk eigen plan voor de ontwikkeling van het product en het platform waarop alles draait. In de praktijk wordt de ontwikkelingsagenda helaas grotendeels bepaald door (potentiële) klanten en wensen van gebruikers.

De aanpak

Met een selecte groep mensen maken we een doelenboom waarin we de hoogste doelen definiëren op o.a. het gebied van het product, het systeem, de testcyclus en de eigen mensen. Deze hoofddoelen per domein werken we uit in subdoelen, tot we op alle fronten een ontwikkelplan met concrete startpunten hebben. Van hieruit gaat de afdeling weer aan de slag, met prioriteit op de startblokken. Projecten die wachten op andere onderdelen en toch niet afgemaakt kunnen worden gaan ‘on hold’.

Het resultaat

Binnen twee weken zijn medewerkers gewend, klantwensen en implementatie-eisen worden gematcht met de bijbehorende plek in de doelenboom in plaats van dat ze doorgedrukt worden. De afdeling is weer baas over de eigen agenda, en klantwensen worden direct generiek opgepakt ipv maatwerk. Binnen de afdeling ontstaat rust, samenwerking met projectmanagement en verkoop gaat al snel veel beter. Klanten weten beter waar ze aan toe zijn (geen loze beloftes meer) en klanttevredenheid neemt toe.

De ervaring van de klant

Wij zijn als R&D afdeling van ABS gaan werken met Happy Goose om onze 'Strategy to Action Map' in beeld te brengen. Het mooie van de Happy Goose aanpak is dat het enerzijds een lange termijnvisie geeft en anderzijds ook concrete korte termijn doelen. Door de 'map' ook op kantoor op te hangen, konden we heel concreet acties afstrepen die we hadden gedaan. Iedereen kon op die manier zien dat we stappen maakten, maar ook wat de vervolgstap was en hoe verder te gaan. De samenwerking met Happy Goose hebben wij daarom zeer positief ervaren en heeft ons als Research & Development afdeling enkele stappen verder gebracht!"

Wouter van der Horst, Research & Development Manager, ABS Laundry Business Solutions