Ellingsrud skole må utvides og rehabiliteres NÅ! Ny Erstatningsskole står klar! Hva venter dere på?

Foreldre og lokalbefolkning på Ellingsrud KREVER at Ellingsrud ungdomsskole utvides og rehabiliteres NÅ. Kapasiteten på ungdomsskolen er sprengt, og siden oppføringen i 1979 har skolen ALDRI blitt skikkelig rehabilitert. Skolemyndighetene har lovet rehabilitering siden 2015, men ingenting har skjedd. I forslaget til ny skolebehovsplan 2022-2031 framlagt i mai, ble utvidelse og rehabilitering foreslått utsatt helt til 2029. Byrådet har senere trukket tilbake den foreslåtte utsettelsen, men de har foreløpig ikke sagt når rehabiliteringen kan starte. • Den splitter nye Erstatningsskolen ligger 5 min unna og er bygget med tanke på å huse ungdomsskolen også. Plan- og bygningsetaten har godkjent skolen til 2024, og nå som vi ser hvor bra denne skolen fungerer for Bakås-elevene, mener vi denne tillatelsen enkelt bør kunne utvides med enda noen år. Å rive skolen nå vil være vanvittig sløsing med skattebetalernes penger! Vi kommer ikke til å akseptere bussing av ungdom til lokaler lengre unna på et senere tidspunkt. Vi KREVER at skolemyndighetene tar grep og fikser ungdomsskolen NÅ når Erstatningsskolen står klar og alt ligger til rette for dette.

 • På grunn av de mange utsettelsene av rehabiliteringen, står skolen igjen som en av de ytterst få skolene i Oslo bygget på slutten av 70-tallet og som ikke har blitt rehabilitert. Dette har ført til at skolebygget har havnet på Byantikvarens liste over verneverdige/vernede bygg - noe som ikke akkurat oppfattes positivt i lokalmiljøet: Først går det årevis uten at skolen får de nødvendige oppgraderinger. Og når oppgraderingene endelig kommer, legges det strenge føringer på hvordan bygget kan utformes på grunn av vernebestemmelser. En del av tegningene som foreligger ser ut til å legge større vekt på vern av gammelt bygg enn utbedring av lite hensiktsmessige løsninger for skolen. I et innspill fra skolen (2018) vektlegges:

"At eksisterende skolebygg er erklært verneverdig eller vernet,

må ikke gå på bekostning av en utnyttelse av arealene som har elevenes behov i fokus."


 • Ellingsrud ungdomsskole må avvise elever som er knyttet til Ellingsrud fordi de ikke har kapasitet
  -
  Ungdomsskolens kapasitet er sprengt til bristepunktet og ungdommene sliter med dårlig inneklima og fukt i gamle bygg. Skolen vil ikke klare å opprettholde sitt gode undervisningstilbud dersom utvidelse og rehabilitering utsettes ytterligere.
  - Dyktige lærere og et solid pedagogisk opplegg gjør skolen populær. Stadig flere unge som bor nær Ellingrud (f.eks på Høybråten utenfor inntaksområdet) - og som har gått på Ellingsrudåsen eller Bakås barneskole - blir avvist av ungdomsskolen på grunn av manglende kapasitet. Dette er ungdom som ikke får fortsette på samme skole som vennene sine når de skal over på ungdomsskolen. Dette er svært uheldig for ungdommene, og det bidrar til at Ellingsrud som lokalsamfunn blir svekket.
  - Kommunens begrunnelse for ikke å prioritere Ellingsrud skole, er svekket økonomi. Men dette holder ikke som argument: Svekket er også barn og unges skolegang, spesielt for de som ikke har fått solid oppfølging hjemmefra i periodene med hjemmeskole. Hvis ikke Ellingsrud ungdomsskole utvides og rehabiliteres nå, vil unge i området rammes hardt.


 • Tilflyttingen av barn og unge til Ellingsrud har vært stor siden det i 2017 ble kjent at Bakås skole ville bli utvidet og rehabilitert. Familier som tidligere måtte ha flyttet fordi de ikke fikk plass på nærskolen, blir nå boende, og flere barnefamilier flytter til området. Bakås har fått mange flere elever; nå er det to førsteklasser på skolen. Det ventes enda flere elever når skolen flytter tilbake i nye bygg høsten 2022 pga. bedre beliggenhet. Driftsstyret ved Bakås skole mener at utsettelse av Ellingsrud ungdomsskole vil påvirke Bakås' elever negativt - og det samme gjelder selvsagt for elever ved Ellingsrudåsen barneskole!


Derfor må Ellingsrud ungdomsskole utvides og rehabiliteres NÅ:

1. Sprengt kapasitet

Ellingsrud ungdomsskole har i dag omlag 230 elever fordelt på tre parallelle klasserekker. Skolen betjener to barneskoler, og kapasiteten er allerede sprengt. Når Bakås skole nå blir utvidet, vil presset på ungdomsskolen øke ytterligere. Forslaget til ny skolebehovsplan legger til grunn at Ellingsrud skole skal kunne huse 4 parallelle klasserekker i nåværende bygg. Dette er ikke forenlig med å kunne gi elevene et fullgodt undervisningstilbud.


"Skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger."
Skolebehovsplanen, side 6


Barn som sliter på skolen står i fare for å falle utenfor samfunnet. På Ellingsrud ønsker vi ikke mobbing og kriminalitet! Vi ønsker å gi våre unge god utdannelse og muligheter i livet - og vi vil at de skal være stolte av å komme fra Ellingsrud! I dag må flinke og lovende ungdommer på Ellingsrud ta T-banen til skoler som ligger langt unna fordi det ikke er plass til dem og fordi foreldrene ønsker å gi dem et best mulig tilbud. Denne trenden må vi snu!


 • Skolen har i dag 12 klasserom hvorav 9 er i bruk som faste klasserom (skolen har i dag 3 klasserekker på hvert trinn).

 • Skolen har ingen grupperom, slik at de 3 ledige klasserommene benyttes til grupperom, undervisning i valgfag, språkfag, fordypning i matematikk og differensiert undervisning.

 • Ifølge beregninger basert på nåværende kullstørrelser ved barneskolene (Ellingsrudåsen og Bakås), vil det allerede fra skoleåret 24/25 måtte bli 4 paralleller på minst ett trinn. Kanskje må det bli 4 paralleller på minst ett trinn enda tidligere, skoleåret 23/24 eller 22/23. Fra og med skoleåret 26/27 må det bli 4 paralleller på alle trinn.

 • Når ett eller flere trinn må ha 4 paralleller, reduseres mulighetene for gruppeundervisning, differensiert undervisning, osv. Ved 4 paralleller på alle trinn vil det ikke lenger finnes tilgjengelige grupperom ved skolen, da alle klasserommene er i bruk som faste klasserom. Dette vil opplagt gi elevene et dårligere skoletilbud, og det vil være tilnærmet umulig for skolen å etterkomme lovens krav om tilpasset opplæring. I denne forbindelse må det nevnes at kapasiteten på Bakås barneskole er god nå som den er utvidet til 2-parallell. Dette trekker barnefamilier til området, og antall barn og unge vil øke ytterligere i nær framtid. Boligannonser reklamerer allerede med tilhørighet til Bakås skole, og dette er attraktivt for mange.

 • CO2-målinger (se punkt 2 under) viser tydelig at det fysiske klasseromsmiljøet allerede med dagens elevtall ikke er i nærheten av å holde forventet standard. Fullere klasser og /eller tettere belegg i klasserommene vil forverre dette problemet. Vi vil at ungdommene våre skal ha best mulige forutsetninger for trivsel og læring - da kan det ikke legges opp til ytterligere elevtallsøkning på en skole som allerede sliter tungt med inneklima!

 • Alle elever har krav på individuell tilpasset opplæring. For at dette skal være mulig å gjennomføre i praksis, trengs det grupperom og muligheter for fleksibilitet med hensyn til plass og rombruk. Denne fleksibiliteten forsvinner fullstendig dersom skolen skal huse 4 parallelle klasserekker, slik foreslått skolebehovsplan legger til grunn.

 • Ellingsrud skoles pedagogiske tilrettelegging av differensiert undervisning har gitt målbare resultater! Gjennomsnittlig oppnådd grunnskolepoengsum har økt med over 5 poeng siden 2016. Elevene rapporterer også at ordningen fungerer bra: Gode lærere har tid til å ta ut elevgrupper og forklare ting de lurer på. Da forstår de faget mye bedre. Skal dette kunne opprettholdes, trengs det grupperom!

 • Dersom skolen skal kunne fortsette sitt solide tilbud av språkfag og valgfag i fremtiden, kreves det større plass!

 • Koronapandemien har gått hardt utover skolegangen til barn og unge. Ikke alle har kunnet få mye hjelp med fagene hjemmefra og mange har savnet det sosiale ved skolen og nærheten til kontaktlærer, faglærere og andre støttefunksjoner. Følgene av dette blir ekstra alvorlige når elever med hull fra barneskolen om få år skal videre på ungdomsskolen - en ungdomsskole uten tilgjengelige grupperom fordi alle rom da vil være i bruk som faste klasserom. Uten grupperom eller annen romfleksibilitet, hvordan i all verden skal da skolen klare å følge opp disse elevene og hjelpe dem til å tette hullene pandemien påførte utdanningen deres?


Sprengt kapasitet og trengsel går ut over både læring, helse og trivsel. Ellingsrud ungdomsskole er IKKE rustet til å ta imot den forventede økende elevmassen i årene som kommer. Skolens driftsstyre stiller seg i dette vedtaket sterkt kritisk til foreslått skolebehovsplan på bakgrunn av skolens manglende kapasitet og dokumenterte inneklimaproblemer.

2. Elendig inneklima

Både foreldre og elever på Ellingsrud ungdomsskole mener at nok er nok: Skolens elendige inneklima gjør at mange barn sliter med helseplager. I tillegg vet man at dårlig inneklima går utover barn og unges læring. Det elendige inneklimaet har vært dokumentert over lang tid, og det har gått alt for langt uten at noe har blitt gjort. En tilsynsrapport fra bydel Alna (2021) slår fast at inneklimaet ved skolen har vært dokumentert dårlig siden 1999 og har vært et stadig tilbakevendende tema .


 • Ventilasjonssystemet har ikke fungert på mange år. Et midlertidig tiltak basert på vinduslufting ble satt i verk i 2012, uten at situasjonen har blitt bedre. Det er slått fast at vindusløsningen "Windowmaster" på skolen ikke fungerer og derfor ikke vil bli implementert på andre skoler. En rapport fra 2015 (OPAK) slår fast: "Tilstanden på luftbehandlingsanleggene vurderes som lite tilfredsstillende. [..] Anleggene er modne for full utskifting pga. alder og uheldig systemløsning."

 • CO2-målinger viser at CO2-nivået ligger langt over FHIs anbefalte grense på 1000 ppm - i hvert eneste klasserom, hver eneste dag!

 • 17. 06.21 vedtok Alna Bydelsutvalg (BU) et høringsinnspill som tydelig understreker at vår bydel er urimelig kraftig rammet av utsettelser av skolerehabiliteringer. Spesifikt for Ellingsrud skole står det i høringsinnspillet at skolen uavhengig av rehabilitering bør få løst ventilasjonsproblemet omgående. Vedtaket var enstemmig.

  Dette høres jo bra ut, men vi foreldre undrer: Vil skolemyndighetene igjen forsøke å vri seg unna rehabilitering ved å tilby nytt ventilasjonssystem som "plaster på såret"? Det går vi ikke med på! Vi KREVER at ungdomsskolen flyttes til den nye Erstatningsskolen fra høsten 2022 og vi krever full rehabilitering og utbygging! Nå må ondet tas ved roten!

 • Ta turen til klasserom 5 og omliggende rom i underetasjen. Her nede lukter det fukt og råtne egg; den innestengte luften er kvalmende og slår mot deg. Vinduene er åpnet på max, men de små åpningene øverst monner veldig lite. Om vinteren må vinduene lukkes, noe som medfører at elevene må holde ut i innestengte, helsefarlige omgivelser. Gulv og vegger her nede er de samme som da skolen ble bygget i 1979 - altså for 42 år siden. Belysningen er også dårlig, og det er trangt for elevene i klasserommet.

 • Dårlig inneklima gjør at mange elever sliter med hodepine og konsentrasjonsvansker. Vinduslufting gjør at det blir svært kaldt i klasserommet (især nær vinduene) vinterstid. Skolen har kjøpt inn pledd for å avhjelpe problemet, men det monner ikke mye.

 • Om våren blir mange elever så plaget av pollenrik luft i klasserommet at de må holdes hjemme og forsøke å følge opp skolegangen derfra; de mister både undervisning og det sosiale fellesskapet klassen gir.

 • Den enkelte klasse/lærer må om vinteren velge mellom å fryse og å ha dårlig inneluft; om våren mellom å plage pollenallergikere og å ha dårlig inneluft.

 • Skolen er ikke godkjent som Miljøfyrtårn

 • Skolen er ikke godkjent av bydelsoverlegen etter forskrift for miljørettet helsevern.

3. Splitter ny Erstatningsskole bygget med tanke på ungdomsskolen står klar fra høsten 2022. Myndighetene vil rive skolen, men foreldre KREVER at ungdomsskolen får benytte lokalene!

Den splitter nye Erstatningsskolen på Ellingsrud ligger 5 min unna Ellingsrud ungdomsskole. Dette er en kjempefin skole som ble bygget med tanke på å ta imot elever både fra Ellingsrud ungdomsskole og elevene på Bakås. I dag benyttes skolen kun av elevene på Bakås, og allerede nå står mange klasserom tomme. Sommeren 2022 flytter Bakås-elevene inn i nye Bakås skole, så fra høsten 2022 kan hele ungdomsskolen enkelt flyttes over i ny-byggene.

MEN: Myndighetene ønsker å rive Erstatningsskolen når Bakås-elevene har flyttet ut! Det må ikke skje! Foreldre på Ellingsrud KREVER at samtlige ungdomsskole-elever får flytte inn på Erstatningsskolen snarest!

Les alt om den flotte Erstatningsskolen og se bilder her!

4. Bygninger: Sprekker, lukt, fukt og mugg

 • Full rehabilitering ble anbefalt. Fikk vinduer i steden. Skolemyndighetene har tidligere hyret inn dyre konsulenter som skulle vurdere skolebyggenes tilstand. Kartleggingsarbeidet pågikk i hele 6 måneder. Resultatet var at full rehabilitering ble anbefalt. Men 300 millioner ble for dyrt, og rehabilitering ble utsatt. I stedet fikk skolen vinduer og ventilasjonsanlegg til 19 mill. Verken ventilasjonsanlegg eller vinduslufting fungerer i dag (se punkt 2 om inneklima)

 • Ta turen til klasserom 5 og omliggende rom i underetasjen. Her nede lukter det fukt og råtne egg; den innestengte luften er kvalmende og slår mot deg. Vinduene er åpnet på max, men de små åpningene øverst monner veldig lite. Om vinteren må vinduene lukkes, noe som medfører at elevene må holde ut i innestengte, helsefarlige omgivelser. Gulv og vegger her nede er de samme som da skolen ble bygget i 1979 - altså for 42 år siden. Belysningen er også dårlig. Og det vrimler av elever.

 • 17. 06.21 vedtok Alna Bydelsutvalg (BU) et høringsinnspill som tydelig understreker at vår bydel er urimelig kraftig rammet av utsettelser av skolerehabiliteringer. Spesifikt for Ellingsrud skole står det i høringsinnspillet at skolen uavhengig av rehabilitering bør få løst ventilasjonsproblemet omgående. Vedtaket var enstemmig.

  Dette høres jo bra ut, men vi foreldre undrer: Vil skolemyndighetene igjen forsøke å vri seg unna rehabilitering ved å tilby nytt ventilasjonssystem som "plaster på såret"? Det går vi ikke med på! Vi KREVER at ungdomsskolen flyttes til den nye Erstatningsskolen fra høsten 2022 og vi krever full rehabilitering og utbygging! Nå må ondet tas ved roten - vi vil ikke ha barna våre i disse byggene, og ikke er det plass til alle barna heller!


 • På ytterveggene finner man fuktrelatert avflassing nederst mot bakken (se bilder). Den som ser dette kan ikke la være å lure på om de gamle bygningene fra 1979 begynner å gå ut på dato. Lukten i klasserom 5 skyldes neppe dårlig ventilasjon alene - både vegger og tak ser ut til å være ofre for tidens tann.

 • Det er mye som tyder på at det finnes sprekkdannelser i bunnen av byggene.


 • 28.09.2021: To klasserom stenges med umiddelbar virkning av bydelsoverlegen etter funn av helseskadelig mugg. Muggproblemet forsøkes utbedret i uke 40 (høstferien). Skolens driftsstyre har bl.a. sendt bekymringsmelding til Utdanningsetaten. Følg saken her.

5. Støy

 • Motorene som åpner og lukker vinduene avgir mye støy. I de 3-4 minuttene motorene går for å få vinduene opp/igjen, må læreren stoppe å snakke – ellers hører ikke elevene hva som blir sagt.

 • Aktivitet i skolegården (ballspill o.l.) forstyrrer undervisningen når vinduene må stå oppe sommerstid.

 • Elever melder om tynne vegger som gjør at man kan høre hva som skjer i neste klasserom. Dette bidrar til konsentrasjonsvansker for mange.

 • Det best egnede rommet for å innta lunsj, er skolens aula. Aulaen er svært bråkete, og elevene syns det blir slitsomt å sitte der i storefri. Flere sier de får hodepine av å være der. Alternativet er mediateket. Der er det ikke lov til å snakke med noen, og dermed er det ikke akkurat attraktivt det heller; ungdom vil jo gjerne være sosiale i storefri! Man kan selvsagt også spise lunsjen sin ute, men det frister jo ikke om vinteren eller i regnvær.

6. Toaletter, hygiene og sanitærforhold

Skolen har et greit antall toaletter på skolen, men mange har stått uendret siden 80-tallet. Handicaptoalettene tilfredsstiller ikke HC-krav.

7. Skolen leverer gode resultater: Ny ungdomsskole må på plass NÅ hvis dette skal fortsette.

Ungdomsskolen har gode, engasjerte lærere som i årevis har gjort sitt aller beste for å gi elevene et bra skoletilbud. Nå ser vi imidlertid tydelige tegn på at skolen ikke klarer å ivareta alle - og problemene øker for hvert år etter hvert som elevmassen blir større og større. Det må tas grep NÅ!

På tross av trange økonomiske rammer og minimal støtte fra skolemyndighetene til oppgraderinger og utbedringer har skolen selv klart å gjennomføre små utbedringer av "kosmetisk karakter" (malingstrøk etc). Rundt 60 % har skolen måttet bekoste selv. Vi ser at disse kosmetiske brannslukningstiltakene nå blir brukt som argument for å forskyve utbygging og skikkelig rehabilitering enda lengre ut i tid. Men dette kan best sammenlignes med å fylle igjen noen små hull på en gammel, humpete vei for å komme videre. Den eneste fullgode løsningen er å ta ondet ved roten og asfaltere hele veien på nytt - NÅ! Stafettpinnen ligger nå hos skolemyndighetene; det er grenser for hvor lenge denne skolen vil klare å levere gode resultater slik situasjonen er nå.

For dårlig kapasitet kombinert med elendig inneklima og utdatert, nedslitt bygningsmasse gjør at vi ikke kan akseptere at våre barn skal få sin undervisning her fremover. Ellingsrud ungdomsskole er fullstendig uegnet for undervisning helt til 2029! Vi krever at skolen utvides og rehabiliteres NÅ. Fra høsten 2022 må hele ungdomsskolen flyttes over i den splitter nye Erstatningsskolen som ble bygget med tanke på å huse både ungdomsskolen og Bakås skole.

8. Lokalsamfunn i positiv utvikling: Ny ungdomsskole må på plass NÅ for at trenden skal fortsette.

Ellingsrud ungdomsskole er en viktig hjørnestein i lokalsamfunnet som gir de unge både faglig utvikling og sosial kompetanse. Her lærer barna fag, respekt for andre og mange andre viktige ferdigheter. Skolen har gode lærere som virkelig bryr seg om elevene sine og som støtter opp om både deres faglige og personlige utvikling. Mange har stilt opp på fritiden sin for for eksempel å diskutere fag med ivrige elever, bidra i lokalsamfunnet, skaffe skiutstyr til elever som ikke har, svare på spørsmål fra elever som ble bekymret da pandemien kom og mye annet. Skolen har også et sterkt faglig tilbud og en solid og dyktig ledelse. Skolens målrettede og grundige arbeid over tid for å styrke undervisningstilbudet og øvrig oppfølging av elevene, har gjort at en stadig større andel av våre ungdommer søker seg til skolen. Dette er i seg selv positivt for lokalmiljøet - i tillegg til at et innholdsmessig godt skoletilbud selvsagt betyr mye for den enkelte ungdom.

Ellingsrud ungdomsskole er en svært viktig brikke som må på plass for at vi skal kunne utvikle Ellingsrud videre som lokalsamfunn. Vi vil at barna og ungdommene her skal få plass på en god skole - og på samme skole som søsken, venner og naboer. Hvis man ikke tar grep om ungdomsskolen nå, er det reell fare for at utviklingen går i feil retning. Vi må vise de unge at vi bryr oss og ønsker å investere i deres fremtid.

Bilder og film - Ellingsrud ungdomsskole

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image