Vedtægter

Vedtægter for Dansk Larsen Klub

§ 1.

Klubbens navn:

Klubbens navn er Dansk Larsen Klub og dens adresse er den til enhver tid siddende formands.

§ 2.

Klubbens formål:

Klubben skal som specialklub under Dansk Sejlunion, virke som klasseorganisation for Larsen sejlere. Klubben skal sikre det bedst mulige sammenhold blandt Larsen sejlere gennem erfaringsudveksling på hjemmesiden, fælles kapsejladser og arrangementer af praktisk og/eller selskabelig art, til fremme af foreningens og medlemmernes trivsel.

Klubben skal tildele sejlnumre og tilstræbe at føre fartøjsregister over samtlige Larsen både. Klubben vedligeholder klasseregler, så de kan anerkende klasserne som standardklassebåde hos Dansk Sejlunion, og sikre at de enkelte Larsen bådtyper forbliver ensartede ved kontrol af klassereglerne.

§ 3.

Medlemmer:

a) I klubben kan optages alle ejere af Larsen både som aktive medlemmer.

Som passive medlemmer uden stemmeret kan optages alle interesserede.

b) Enhver organisation, som ejer en Larsen båd og udlåner denne til sine medlemmer, kan optages som aktivt medlem med stemmeret. Der tegnes et medlemskab pr. tilmeldt båd. Samme regel gælder for Larsen både der ejes af flere personer. Organisationens medlemmer eller medejere, kan optages som passive medlemmer, nyde de samme rettigheder og underkaste sig de samme forpligtelser som de øvrige medlemmer, undtagen i henseende til stemmeret.

c) Optagelse på medlemslisten sker, når indbetalingen af det til enhver tid gældende kontingent til kassereren har fundet sted. Organisationer optages med angivelse af den person, som i forhold til Dansk Larsen Klub tegner organisationen. Er der flere ejere af båden, anmeldes en af ejerne, som den der tegner ejerne overfor klubben. Stemmeret har alle aktive, der ikke er i kontingentrestance.

d) Alle aktive medlemmer, der ønsker at kapsejle med deres Larsen-båd som klassebåd er forpligtet til at drage omsorg for, at deres fartøj har gyldigt standardklasse målebrev, og drage omsorg for at fartøjet i et og alt svarer til klassens regler.

e) Ved grov overtrædelse af klubbens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sine synspunkter, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved eksklusionen mister medlemmet med øjeblikkelig virkning retten til at have sin båd klasset som standardbåd. Appelleres eksklusionen til en generalforsamling får appellen ingen opsættende virkning på fortabelsen af retten til at sejle som standardbåd.

Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig herom.

f) Ved salg af båd opfordres tidligere ejer til at oplyse navn og adresse på ny ejer.

§ 4.

Kontingent og regnskab:

Kontingent betales senest 1.juni.

Ved indmeldelse efter 1. september gælder betalingen for det efterfølgende år.

Kontingent for det følgende år fastsattes af den ordinære generalforsamling.

Medlemmer der udtræder i årets løb har ikke ret til kontingentrefusion.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år med status pr. den 31. december til revisor.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 5.

Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt en lørdag i foråret, dog senest 15. april og indkaldes skriftligt vedlagt dagsorden med mindst 4 ugers varsel, indeholdende tid og sted.

Generalforsamlingen er Dansk Larsen Klubs øverste myndighed.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

8. Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

9. Vedtægter og klassebestemmelser.

10. Eventuelt.

Forslag og ændringer af vedtægter og klassebestemmelser, samt forslag under punkt 5, der ønskes forelagt generalforsamling til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at meddele medlemmerne ordlyden af sådanne indkomne forslag senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Aktivt medlemskab giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen.

Organisationsmedlemskab eller medlemskab, hvor der er flere ejere, giver ret til 1 stemme på generalforsamlingen pr. tilmeldt Larsen-båd.

Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Organisationers stemmeret udøves af den person, som overfor foreningen tegner organisationen, evt. ved fuldmagt underskrevet af samme. Ved både der ejes af flere, udøves stemmeretten af den person, som overfor klubben tegner de øvrige ejere.

Såfremt et medlem kræver det, skal afstemningen ske skriftligt.

Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter og klassebestemmelser i.h.t. § 8.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om det emne (de emner), der ønskes behandlet.

Indkaldelse og udsendelse af dagsorden foretages som beskrevet i § 5.

§ 7.

Bestyrelse:

Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt formand og bestyrelse på minimum 4 medlemmer. Formanden vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen vælges således, at der hvert år nyvælges/genvælges 2 personer for en 2-årig periode (2 andre personer er ikke på valg/vælges for et år.)

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Klubben tegnes af formanden i foreningen med 2 medlemmer af bestyrelsen. Dette gælder også ved stiftelse af gæld og pantsætning af klubbens aktiver.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden alene eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege repræsentanter til at varetage samarbejdet med andre organisationer. Udvalgsmedlemmer og repræsentanter udvælges fortrinsvis blandt foreningens medlemmer.

§ 8.

Ændringer af vedtægter og klassebestemmelser:

Forandringer af vedtægter og klassebestemmelser kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forandringer af klassebestemmelser kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved afstemningen om klasseregler gælder, at kun medlemmer der ejer/repræsenterer den pågældende bådtype kan deltage.

Når forslag til klasseregler, som Dansk Sejlunion en gang har godkendt, således er vedtaget på en generalforsamling, videresender bestyrelsen disse til Dansk Sejlunion til endelig godkendelse.

Såfremt sådanne ændringer forkastes af Dansk Sejlunion eller vil bevirke, at klassen underkendes som standardklasse, er forslaget bortfaldet.

§ 9.

Opløsning:

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


En eventuel formue tilfalder Dansk Sejlunion i tilfælde af klubbens opløsning.


Godkendt på generalforsamlingen i 2012