Culturele Stichting Felis Catus


Onze Missie:

Het doel van Culturele Stichting Felis Catus is het creëren van nieuwe kansen voor kunst- en performancetalenten door het opzetten van projecten waar talenten met uiteenlopende culturele achtergronden nieuwe kansen worden geboden om hun werk en ideeën te presenteren. Door lokale en buitenlandse talenten aan te moedigen hun ideeën te uiten, streven we ernaar een culturele uitwisselingen te bevorderen en zo bij te dragen aan de culturele diversiteit.

Onze Visie:

Wanneer we het begrip kunst beschouwen als een aangeboren, creatieve kracht van de mens, die in elke uithoek van de wereld werd, wordt en zal worden gemanifesteerd als een universeel medium van communicatie en expressie en dit als leidend principe voor onze activiteiten gebruiken, vormen kunst en performance de waardevolle, drijvende krachten die ons de rijkdom aan culturele verscheidenheid doen omarmen. We waarderen cultuur niet alleen als erfgoed uit het verleden, maar ook als stuwende factor en contactpunt voor de creatieve krachten van mensen, nu en in de toekomst. Door het organiseren van workshops, lezingen, live optredens, etc., zowel lokaal in de Stad van Vrede en omgeving als internationaal, stimuleren we de artistieke uiting als een manifestatie van de individuele vrijheid van expressie. Hiermee streven we ernaar bij te dragen het begrip inclusiviteit, dat, naar onze mening, een van de meest waardevolle kenmerken van de Nederlandse samenleving is, met een breder publiek te delen.


Our Mission:

Cultural Foundation Felis Catus aims to create new opportunities for talents in arts and performances by initiating projects where talents with different cultural backgrounds are given new opportunities to present their works and ideas. By encouraging local and foreign talents to express their ideas, we attempt to foster cultural exchanges and to contribute to the cultural diversity.

Our Vision:

Taking the notion of art as an innate creative force of human being that was, is, and will be manifested in every corner of the world, which is at the same time a universal medium of communication and expression as a guiding principle in our activities, we value art and performance as driving force to embrace the richness of cultural diversity. We esteem culture not only as heritage from the past but also as variable dynamics and contact points of people’s creative forces in present and future. By organizing lectures, workshops, conferences, live performances, etc., locally in the City of Peace and surrounding area as well as internationally, we foster artistic presentation as manifestation of individual freedom of expression. In doing so, we attempt to contribute to share the idea of inclusiveness, which is, we believe, one of the most valuable feature of the Dutch society, with broader audience.