โรงเรียนชลกันยานุกูล ยินดีต้อนรับ
Welcome to Chonkanyanukoon School

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่อง ๓ ครั้งในรอบ ๑๐ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๔๘, ๒๕๕๒, และ ๒๕๕๖)

2565.07.04 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงินโรงเรียน
2565.07.01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงินโรงเรียน
2565.06.29 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกแนะแนว
2565.06.29 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก
2565.06.24 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
2565.06.17 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏบัติหน้าที่การสอนวิชาเอกดนตรีไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2565.06.16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏบัติหน้าที่การสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2565.06.08 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏบัติหน้าที่การสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
2565.05.31 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และอัตรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2565.05.11 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานจำหน่ายน้ำดื่ม (หมดเวลา)
2565.05.06 ประกาศผลการพิจารณาคคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตรจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน (หมดเวลา)
2565.05.03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตรจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน (หมดเวลา)
⩥ 2565.04.11
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่การสอน (หมดเวลา)
⩥ 2565.04.11 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (หมดเวลา)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2565 ->> เอกสารประกวดราคาซื้อ(e-bidding) (หมดเวลา)
ร่างขอบเขตงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน 230 เครื่อง (หมดเวลา)
⩥ ประกาศการลดหย่อนเงินค่าบำรุงการศึกษา 2-2564 (30.11.64)
⩥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (29.10.64)
⩥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (25.10.64)
⩥ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด (11.10.64)
การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย (06.09.64)
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล การคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (01.07.64)
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (24.06.64)
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (22.06.64)
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (12.06.64)
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานจำหน่ายน้ำดื่ม (12.06.64)
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาชั้น ม.2,3,5,6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (03.05.64)
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานจำหน่ายน้ำดื่ม (06.05.64)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Knowledge Management

(คลังภาพ)
านโสต

CNSDQ64
เช็คการกรอกข้อมูล SDQ
ของนักเรียน ม.1 ม.4 (2564)

วารสารชลกันยา

แผนปฏิบัติการ

DMC

รายงานประจำปี

⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.31 ประกาสผลสอบคัดเลือก ม.4 นักเรียนโรงเรียนเดิม
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.30 ประกาสผลสอบคัดเลือก ม.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.30 ประกาสผลสอบคัดเลือก ม.1 นักเรียนทั่วไป
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.30 ประกาสผลสอบคัดเลือก ม.1 นักเรียนทั่วไป(เงื่อนพิเศษ)
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.23 ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ักเรียนทั่วไป(ความสามารถพิเศษ) #
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.21 การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ตามลําดับสํารอง ครั้งที่ 2 English Program
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.17 การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 ตามลําดับสํารอง ครั้งที่ 1 Top Star และ English Program
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.17 การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4 ตามลําดับสํารอง ครั้งที่ 1 Top Star และ English Program
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.15 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ม.4 ห้องเรียนปกติ นร.โรงเรียนเดิม
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.15 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ม.1 ห้องเรียนปกติ นร.ในเขตพื้นที่บริการ
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.15 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ม.1 ห้องเรียนปกติ นร.ทั่วไป
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.15 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ม.1 ห้องเรียนปกติ นร.ทั่วไป(เงื่อนไขพิเศษ)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.15 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ม.1 ห้องเรียนปกติ นร.ทั่วไป(ความสามารถพิเศษ)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.14 เรื่อง แก้ไข บัญชีรายชื่อสำรอง SMTE และ Top Star (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.11 เรื่อง แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.11 เรื่อง แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.11 เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ESC) ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Top Star) ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.03.11 เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Top Star) ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.25 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้น ม.1
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.25 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้น ม.4
ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.24 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทย์-คณิต (ESC และ Top Star) ระดับชั้น ม.1
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.24 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทย์-คณิต (SMTE และ Top Star) ระดับชั้น ม.4
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.24 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถด้านวิทย์-คณิต (Top Star) ประเภทโควตา ระดับชั้น ม.4
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.18 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 > > แก้ไขเพิ่มเติม
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.13 เอกสาร ใบรับรองผลการเรียน (Google drive)
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.02.04 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ประเภทรับตรงภายใน(โควตา) ปีการศึกษา 2565
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.01.21 เรื่อง การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ประเภทรับตรงภายใน(โควตา) ปีการศึกษา 2565
⩥ ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 2565.01.21 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565