โรงเรียนชลกันยานุกูล ยินดีต้อนรับ
Welcome to Chonkanyanukoon School

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่อง ๓ ครั้งในรอบ ๑๐ ปี
(ปีการศึกษา ๒๕๔๘, ๒๕๕๒, และ ๒๕๕๖)

ระเบียบโรงเรียนชลกันยานุกูล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร และการเข้าพักอาศัยบ้านพัก พ.ศ.2565  
1. แบบฟอร์มยื่นจำนงขออยู่บ้านพัก(pdf)/(doc)
2. บันทึกข้อความขอเข้าอยู่บ้านพัก(pdf)/(doc)
3. แบบฟอร์มขอส่งคืนบ้านพัก(pdf)/(doc)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

(คลังภาพ)
งานโสตฯ


(กิจกรรม)
ชุมนุม'65

วารสารชลกันยา

แผนปฏิบัติการ

รายงานประจำปี

ข้อมูลนักเรียน