SSB: Arealbruk i Oslo/Norge

Er det egentlig behov for høyhus og fortetting i Oslo pga arealmangel?


En ny beregning av Norges arealbruk og arealressurser gjort i 2017, viser at vegareal utgjør 38 % av det bebygde arealet i Norge, eller 2 068 km². Til sammenligning er Vestfold fylke 2 224 km². Boligbebyggelse utgjør 23 % av det bebygde arealet Norge, mens fritidsbebyggelse utgjør 8 % ifølge statistikken Arealbruk og arealressurser.

Skog, fjell og vidde dominerer Norges landareal. Omlag 2% av Norges landareal er bebygd, og av dette utgjør veg den største andelen.

Totalt sett er Hedmark det fylket som har mest bebygd areal, mens Oslo har minst. Mye vegareal og landbruksbebyggelse gjør at Hedmark topper lista. Akershus og Hordaland har klart mest boligbebyggelse med henholdsvis 136 og 116 km². Sogn og Fjordane og Finnmark har minst boligareal, med henholdsvis 29 og 24 km². Oppland har mest fritidsbebyggelse med om lag 53 km², etterfulgt av Buskerud som har 49.

Skog, fjell og vidde dominerer

I de ubebygde områdene er det åpen fastmark og skog som dominerer. Åpen fastmark utgjorde 38 %, eller 122 000 km², av det totale landarealet.

Skog utgjør 37 %, eller 121 000 km². Jordbruk legger beslag på mellom 3 og 4 % av landarealet, eller 11 000 km².