Visie

De Vier Winden is een dynamische Nederlandstalige basisschool vol diversiteit op alle mogelijke vlakken. Met een energiek leerkrachtenteam geloven we in onze specifieke en waardevolle opdracht, namelijk kwaliteitsonderwijs bieden aan kinderen uit de vier windstreken.

Triodos maakte een filmpje over onze school

Debat huiswerk OCB


Ons werking is gebouwd op de vier volgende pijlers:

  • Werken aan taalvaardigheden

We kiezen voor realistisch taalgebruik. We streven ernaar dat onze leerlingen op het eind van de lagere school zichbehoorlijk kunnen uitdrukken in het Nederlands.

Dat betekent dat ze vlot Nederlandstalige teksten kunnen lezen, zelf eenvoudige teksten kunnen schrijven, zich mondeling vlot kunnen uitdrukken en voldoende luistervaardig zijn. Daarnaast vinden we ook andere expressievormen belangrijk.

We bereiden kinderen voor op het leven in Brussel, waar meerdere talen gebruikt worden. Meertalig zijn is (hier) een pluspunt.


  • Werken aan sociale vaardigheden

We kiezen voor een samenleving waarin mensen verschillen en vanuit die verschillen open met elkaar omgaan. We kiezen niet voor dogma's, geloofsargumenten, geweld…maar voor dialoog. Leerlingen leren rekening houden met anderen, naar anderen luisteren, respect hebben, niet discrimineren, verschillend zijn en toch samenleven, conflicten op een constructieve wijze oplossen, inzien dat man en vrouw gelijkwaardig zijn …

We laten ons hierbij inspireren door de visie van de verbindende communicatie en geweldloos verzet.


  • Werken aan zelfstandigheid en leren leren

Naast de noodzakelijke basiskennis willen we dat kinderen leren omgaan met problemen, zodat ze in de maatschappij van nu en later zich uit de slag kunnen trekken.

Ze leren argumenten afwegen in plaats van aannemen op gezag, ze leren opzoeken, vergelijken, beoordelen, relativeren…

Dit heeft te maken met: aanleren van basisvaardigheden, denkstrategieën, studiemethodes, … maar ook met kritische onafhankelijkheid, met verbeelding en creativiteit.


  • Werkelijkheidsnabij onderwijs

We willen onze kinderen leren leven in een multiculturele samenleving. Door te vertrekken van hun buurt en hun leefwereld leren we hen ook waarnemen, open staan, waarderen, verbanden zien, genuanceerd verwoorden, opzoeken, ordenen, zich in die omgeving gepast gedragen… Vervolgens willen we de (kijk op de) wereld van de kinderen verruimen.


Onze school is er niet alleen voor de leerlingen, ook voor de ouders, de buurt en haar leerkrachten wil ze een rol van betekenis spelen.

De leerlingen

In onze basisschool staat het leren van de leerlingen centraal: ze krijgen de kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, hierbij ondersteund en geïnitieerd door een deskundig leerkrachtenteam.

Leerlingen durven zelf verantwoordelijkheid nemen en kunnen binnen een gestructureerd kader ervaringen opdoen. Ze leren in zelfstandigheid en krijgen ruimte om te experimenten en onderzoeken. De school reikt referentiekaders aan om hen hierin te structureren.

Leerlingen krijgen mogelijkheden om hun mening, ideeën en gevoelens op gepaste wijze te uiten. Ze worden hierin beluisterd en gehoord. Zij worden bijgestuurd en krijgen kansen tot groei.

Ze tonen zich kritisch maar respectvol tegenover mensen en de ganse wereld. De diversiteit en multiculturaliteit die er heerst binnen de school vormt daarbij tegelijkertijd een uitdaging en een troef.

De ouders

De school erkent de ouders als eerste partners in het opvoedingsproces. Zij worden uitgenodigd mee na te denken over en mee te werken aan de school. Zij krijgen daarbij de kans in dialoog te treden met het leerkrachtenteam en elkaar. Deze dialoog draagt er toe bij dat de school haar pedagogisch project beter kan realiseren.

De ouders mogen van de school kwalitatief hoogstaand onderwijs verwachten, op maat van hun kind. Zij mogen de beste zorg voor hun kinderen verwachten.

Zij worden duidelijk geïnformeerd en kunnen deelnemen aan transparante participatiestructuren.

De leerkrachten

Leerkrachten realiseren een goede leeromgeving. Zij richten zich ook op alle actoren en klasoverstijgende projecten van de school. Zij hebben bijzonder aandacht voor de zorgen van ouders.

Leerkrachten krijgen kansen om te groeien. De school geeft hen een toegevoegde waarde en geeft hen hiertoe de mogelijkheid om te professionaliseren. Bijzondere zorg gaat naar beginnende collega’s. Zij werken in moeilijke omstandigheden en krijgen daarom ondersteuning.

De school is een omgeving waar leden van het team positieve inspiratie en enthousiasme vinden bij mekaar. Collega’s dragen zorg voor elkaar en voor het schoolgebeuren. Ze bevragen elkaar en vinden steun bij elkaar.

De buurt

De school leeft authentiek mee met de buurt vanuit het eigen opvoedingsproject. De school betrekt het leven en het gebeuren van de buurt in haar onderwijsproces.

De school wil een brede school zijn in haar buurt. Ze is voor ouders en kinderen een belangrijk sociaal integratiepunt en een mogelijkheid tot contactname met het Brussels cultuurleven in de hoofdstad. Als Nederlandstalige school in de hoofdstad is de school een aanspreekpunt voor het Nederlandstalig cultuurleven.

De school werkt samen met verenigingen uit de buurt (o.a. BRoM - Brede School Molenbeek) om haar project te realiseren. Binnen de mogelijkheden van de organisatie zijn verenigingen welkom op de school.