Corona-maatregelen

ouders

26/03/2021

⚠️ Update ⚠️

Noodopvang volgende week

20210326 Noodopvang week voor de paasvakantie.pdf

23/03/2021: Covid-maatregelen tot aan de paasvakantie

20210323 Maatregelen tot aan de paasvakantie.NL.pdf
20210323 Maatregelen tot aan de paasvakantie.FR.pdf
20210323 Maatregelen tot aan de paasvakantie.ENG.pdf

18/03/2021: Brief nieuwe maatregelen

20210318 Brief maatregelen.pdf

20201111 Start school 20201116.pdf

11/11: Herstart 16/11/2020 (NL/FR/ENG)

20201027 Brief verlengde herfstvakantie.pdf

27/10: Verlengde herfstvakantie (NL/FR)

COVID-19_quarantaine_19okt.pdf

Wat te doen wij quarantaine?


13/10/2020 Extra maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van covid

20201012 Brief extra maatregelen - NL.pdf
20201012 Brief extra maatregelen - FR.pdf
20201012 Brief extra maatregelen - ENG.pdf

29/05/2020: Heropstart - 2e fase / Reprise - 2ème phase / Restart - 2nd phase

Beste ouders,

Er is heel wat over gesproken, en de communicatie vanuit de overheid was soms wat verwarrend, maar op woensdag werd na een lang overleg tussen de overheid en de GEES beslist dat de basisscholen opnieuw kunnen opengaan voor alle kinderen. Er werden ook een aantal versoepelingen ingevoerd.

We zijn blij dat we alle kinderen toch nog kunnen ontvangen op school dit schooljaar.

Toch zijn er nog steeds een aantal maatregelen en richtlijnen die we dienen te volgen i.f.v. de veiligheid. In deze brief vindt u daarover wat meer uitleg.

FR/ Chers parents,

On en a beaucoup parlé, et la communication du gouvernement était parfois un peu confuse, mais mercredi, après une longue discussion entre le gouvernement et le GEES, il a été décidé que les écoles primaires pourraient être rouvertes à tous les enfants. Un certain nombre d'assouplissements ont également été introduits.

Nous sommes heureux de pouvoir encore accueillir tous les enfants à l'école cette année.

Toutefois, il existe encore un certain nombre de mesures et de lignes directrices que nous devons suivre pour garantir la sécurité. Dans cette lettre, vous trouverez de plus amples explications à ce sujet.

ENG/ Dear Parents,

There has been a lot of talk about it, and the communication from the government was sometimes a bit confusing, but on Wednesday, after a long discussion between the government and the GEES, it was decided that primary schools could be reopened to all children. A number of flexibilisations were also introduced.

We are happy that we can still welcome all children at school this school year.

However, there are still a number of measures and guidelines that we should follow in order to ensure safety. In this letter you will find some more explanation about this.

20200529 Brief heropstart 2e fase - NL.pdf

Brief heropstart 2e fase

20200529 Brief heropstart 2e fase - FR.pdf
20200529 Brief heropstart 2e fase - ENG.pdf

25/05/2020: Volgende fase - Prochaine phase - Next phase

Beste ouders,

We begrijpen dat de communicatie, rond de volledige heropening van de scholen, die de Vlaamse minister van onderwijs en de media het afgelopen weekend de wereld in hebben gestuurd, voor heel wat verwachtingen en vragen zorgt bij jullie.

Via dit bericht willen we toch nog even benadrukken dat dit advies woensdag nog door de Nationale Veiligheidsraad moet worden bekrachtigd of bijgestuurd. Ook rond de richtlijnen die we als school moeten volgen in die mogelijke volgende stap zijn er nog heel veel onduidelijkheden.

Dit wil niet zeggen dat we niet volop aan het bekijken zijn hoe we alle kinderen de komende weken een plekje kunnen geven op school. Want we kijken er zeker naar uit om iedereen dit schooljaar nog terug te zien. Toch wordt dit alweer geen eenvoudige oefening, waarbij we nog heel wat drempels aan te pakken hebben.

U hoort spoedig van ons, wanneer we zelf meer informatie hebben rond de richtlijnen en ons plan van aanpak duidelijk is.

In tussentijd kan u, indien nodig, nog steeds beroep doen op de opvang die in en door IBO wordt georganiseerd.

Via onderstaand formulier kan u uw kind(eren) aanmelden.

Alvast bedankt voor uw begrip, en veel succes!

Met vriendelijke groeten,

Juf Karlien en het hele Vier Winden team

FR/ Chers parents,Nous comprenons que la communication sur la réouverture complète des écoles, que le ministre flamand de l'Enseignement et les médias ont diffusée dans le monde le week-end dernier, génère beaucoup d'attentes et de questions pour vous.Par ce message, nous voudrions souligner que cet avis devra être ratifié ou ajusté par le Conseil national de sécurité mercredi. Il reste encore beaucoup d'incertitudes quant aux lignes directrices que nous devrions suivre, en tant qu'école, dans cette éventuelle prochaine étape.Cela ne signifie pas que nous n'examinons pas comment nous pouvons donner à tous les enfants une place à l'école dans les semaines à venir. Parce que nous avons certainement très envie de revoir tout le monde cette année scolaire. Cependant, ce ne sera pas un exercice simple, où nous avons encore beaucoup de seuils à franchir.Vous aurez bientôt de nos nouvelles, lorsque nous aurons plus d'informations sur les lignes directrices et que notre plan d'action sera clair.Pour l'instant, nous ne prévoyons pas de nouveau moment de collecte pour le matériel ce vendredi. Nous vous tiendrons également informés des moments de retour ou de collecte de matérielle.En attendant, si nécessaire, vous pouvez toujours faire appel à la garderie qui est organisée dans et par l'IBO.Vous pouvez inscrire votre (vos) enfant(s) à l'aide de ce formulaire.Nous vous remercions d'avance de votre compréhension.Bien à vous, Juf Karlien en het hele Vier Winden team

ENG/ Dear ParentsWe understand that the communication of the complete reopening of the schools, which the Flemish Minister of Education and the media sent out into the world last weekend, raises a lot of expectations and questions for you.Through this message, we would like to emphasize that this advice will have to be ratified or adjusted by the National Security Council on Wednesday. Also around the guidelines that we as a school should follow in that possible next step, there are still a lot of uncertainties. This does not mean that we are not looking at how we can give all children a place at school in the coming weeks. Because we certainly look forward to seeing everyone again this school year. Still, this is not going to be a simple exercise, where we still have a lot of thresholds to tackle.You will hear from us soon, when we have more information about the guidelines and our plan of action is clear.For the time being, we don't plan a new collection moment for material on Friday. We will also keep you informed about return or collection times.In the meantime, if necessary, you can still appeal to the childcare organized in and by IBO.You can register your child(ren) using this form.Thank you in advance for your understanding and great courage.Kind regards, Juf Karlien en het hele Vier Winden team

13/05/2020: 1LO, 2LO en 6LO: Brief heropstart - praktische informatie

NL/ Beste ouders,

Vanaf 18 mei gaan we weer een nieuwe fase in deze crisis in. Omdat we beseffen dat opvang van de kinderen in deze fase voor sommigen onder jullie zeer belangrijk is, maar het in onze eigen organisatie op school moeilijk te realiseren is, gingen we in gesprek met het IBO.

Zij zullen instaan voor de noodopvang, ook overdag.

Om alvast een zicht te hebben op welke kinderen er zouden komen, vragen we u om dit formulier zo snel als mogelijk (en voor vrijdag 15/05 om 16u) in te vullen.

Alvast bedankt!

20200513 Brief heropstart 2-NL.pdf

Brief heropstart 2 - NL

20200513 Brief heropstart 2-FR.pdf

Brief heropstart 2 - FR

20200513 Brief heropstart 2-ENG.pdf

Brief heropstart 2 - ENG

Stappenplan handen wassen

hoe-de-handen-doeltreffend-wassen_0 kopie.pdf

Stappenplan handen ontsmetten

Handontsmetting.pdf

08/05/2020 - 1L0, 2LO en 6LO: Brief over de heropstart van de school

20200508 Brief heropstart scholen-online NL.pdf

Heropstart school - NL

20200508 Brief heropstart scholen-online FR.pdf

Redémarrage de l'école - FR

20200508 Brief heropstart scholen-online ENG.pdf

ENG - Restart school

08/05/2020 - KS, 3LO, 4LO en 5LO: Brief over de verderzetting van het afstandsonderwijs

20200508 Brief vederzetting afstandsonderwijs NL.pdf

Verderzetting van het afstandsonderwijs - NL

20200508 Brief vederzetting afstandsonderwijs FR.pdf

La poursuite de l'enseignement à distance - FR

20200508 Brief vederzetting afstandsonderwijs ENG.pdf

Continuation of distance learning - ENG

23/04/2020 - Inleveren en ophalen van nieuw materiaal.

Beste ouders,

Jullie hebben wellicht het advies rond de heropstart van de scholen opgevangen in de media. Deze moeten echter nog bekrachtigd of aangepast worden door de Nationale Veiligheidsraad. Eens deze duidelijker zijn, communiceren we naar jullie. Ondertussen gaan we wel al volop aan de slag om de risico-analyse te maken en te bekijken hoe we de (op dit moment) gesuggereerde maatregelen en richtlijnen kunnen vorm geven.

We blijven voorlopig voor iedereen (kleuters en lagere school) hetzelfde systeem behouden.

Graag nodigen we jullie dan ook uit om morgen, vrijdag 24/04/2020, het nieuwe materiaal te komen ophalen (en eventueel materiaal in te leveren, indien de leerkracht dat gevraagd heeft).

U bent welkom tussen 10u00 en 17u00. Bedankt om daarbij de veiligheidsmaatregelen te respecteren.

We beseffen als school zeer goed dat elke (thuis)situatie in deze tijden meer dan ooit heel verschillend is, en dat niet alles voor iedereen even haalbaar is. Aarzel niet om dit aan te geven.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Het Vier Winden Team!


FR/ 23/04/2020 - Remise et collecte de nouveau matériel.

Chers parents,

Vous avez peut-être entendu les conseils sur le redémarrage des écoles dans les médias. Toutefois, ces derniers doivent encore être ratifiés ou adaptés par le Conseil de sécurité nationale. Une fois que ces éléments seront plus clairs, nous vous en informerons. En attendant, nous travaillons déjà d'arrache-pied pour réaliser l'analyse de risque et voir comment nous pouvons mettre en œuvre les mesures (actuellement) suggérées et des lignes directrices.

Pour l'instant, nous conserverons le même système pour tout le monde (maternelle et primaire).

Nous vous invitons donc à venir demain, vendredi 24/04/2020, pour récupérer le nouveau matériel (et éventuellement le remettre, si le professeur nous l'a demandé).

Vous êtes les bienvenus entre 10h00 et 17h00. Merci de respecter les mesures de sécurité.

En tant qu'école, nous nous rendons bien compte que chaque situation (familiale) est plus que jamais très différente et que tout n'est pas également faisable pour tout le monde. N'hésitez pas à le signaler.

Prenez bien soin de vous et des autres !

L'équipe de Vier Winden!


ENG/ 23/04/2020 - Return and collection of new material.

Dear Parents,

You may have heard the advice of the restart of the schools in the media. However, these have yet to be ratified or adapted by the National Security Council. Once these are clearer, we will communicate with you. In the meantime, we are already working hard to make the risk analysis and to see how we can implement the (currently) suggested measure and guidelines.

For the time we will keep the same system for everyone (kindergarten and primary school).

We would therefore like to invite you to come tomorrow, Friday 24/04/2020, to pick up the new material (and possibly hand in material, if the teacher has asked you to do so).

You are welcome between 10h00 and 17h00. Thank you for respecting the security measures.

As a school we realize very well that every (home) situation is more than ever different in these times, and that not everything is equally feasible for everyone. Do not hesitate to indicate this.

Take good care of yourself and each other!

The Vier Winden Team!

  • Kan u een extra computer gebruiken voor de komende periode?

  • Kan u een login voor gratis internet gebruiken?

  • Kan u een gratis voedselpakket dat aan huis geleverd wordt gebruiken?

  • Hebt u het moeilijk thuis? Of voelt u dat de situatie bij uw thuis gevaarlijk wordt?


  • Pouvez-vous utiliser un ordinateur supplémentaire pour la période à venir ?

  • Pouvez-vous utiliser un login pour l'internet gratuit ?

  • Pouvez-vous utiliser un colis alimentaire gratuit livré à votre domicile ?

  • Vous avez des difficultés à la maison ? Ou avez-vous le sentiment que la situation chez vous devient dangereuse ?

  • Can you use an extra computer for the coming period?

  • Can you use a login for free internet?

  • Can you use a free food package that is delivered to your home?

  • Having a hard time at home? Or do you feel that the situation at home is becoming dangerous?

Neem contact op met:

Bij vragen over geweld kan u ook altijd terecht op 1712.be of 📞1712 of http://www.nupraatikerover.be

Si vous avez des questions sur la violence, vous pouvez toujours contacter 1712.be ou 📞1712

If you have any questions about violence, you can always contact 1712.be or 📞1712UPDATE 14/04/2020 - Belangrijke vragen

Beste ouders,

Eerst en vooral hoop ik dat jullie allemaal nog gezond en wel zijn.

Het werd nog niet officieel bevestigd, maar alles wijst er op dat we komende maandag niet open gaan als school, en het afstandsonderwijs terug zullen opnemen. We zijn alleszins volop bezig met de voorbereidingen en nodigen jullie - zoals eerder aangekondigd - dan ook uit om op vrijdag 17 april tussen 9u00 en 17u00 het nodige materiaal op school te komen ophalen. Bedankt om daarbij de veiligheidsmaatregelen te respecteren.

De afgelopen weken gingen we ook nog op zoek naar extra computers om te kunnen uitlenen aan de gezinnen. Dankzij een aantal fijne partners (Maks vzw, De Vaartkapoen en De Markten) is dat al deels gelukt.

 • Kan u een extra computer gebruiken voor de komende periode?

 • Kan u een login voor gratis internet gebruiken?

 • Kan u een gratis voedselpakket dat aan huis geleverd wordt gebruiken?

Stuur zo snel mogelijk een mailtje naar juf.karlien@vierwinden.be of naar juf.agna@vierwinden.be! Wij proberen jullie te helpen!


 • Hebt u het moeilijk thuis? Of voelt u dat de situatie bij uw thuis gevaarlijk wordt?

Neem contact op met:

Bij vragen over geweld kan u ook altijd terecht op 1712.be of 📞1712 of http://www.nupraatikerover.be

Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf veilig en nog een fijne vakantie gewenst!

Het Vier Winden Team!


FR/ UPDATE - Questions importantes

Chers parents,

Tout d'abord, j'espère que vous êtes tous encore en bonne santé.

Cela n'a pas encore été officiellement confirmé, mais tout indique que nous n'ouvrirons pas l’école lundi prochain et que nous reprendrons l'enseignement à distance. Nous sommes en tout cas occupés par les préparatifs et vous invitons - comme annoncé précédemment - à venir chercher le matériel nécessaire à l'école le vendredi 17 avril entre 9h00 et 17h00. Merci de respecter les mesures de sécurité.

Ces dernières semaines, nous avons également cherché des ordinateurs supplémentaires à prêter aux familles. Grâce à plusieurs partenaires sympathiques (Maks vzw, De Vaartkapoen et De Markten), cela a déjà partiellement réussi.

 • Pouvez-vous utiliser un ordinateur supplémentaire pour la période à venir ?

 • Pouvez-vous utiliser un login pour l'internet gratuit ?

 • Pouvez-vous utiliser un colis alimentaire gratuit livré à votre domicile ?

Envoyez un courriel, dès que possible à juf.karlien@vierwinden.be ou à juf.agna@vierwinden.be ! Nous essayons de vous aider !

Vous avez des difficultés à la maison ? Ou avez-vous le sentiment que la situation chez vous devient dangereuse ?

N'hesitez pas de contacter :

 • juf Karlien : juf.karlien@vierwinden.be ou 0472 44 84 19

 • juf Agna : juf.agna@vierwinden.be ou 0486 16 85 23

 • le CLB : 02 512 30 05 ou par www.clbchat.be!

Si vous avez des questions sur la violence, vous pouvez toujours contacter 1712.be ou 📞1712

Prenez bien soin de vous et vos proches, restez en sécurité et passez de bonnes vacances !

L'équipe de Vier Winden !


ENG/ UPDATE 14/04/2020 - Important questions

Dear Parents,

First of all, I hope you're all still healthy and well.

It hasn't been officially confirmed yet, but everything indicates that we won't be opening as a school next Monday, and so we will restart distance learning again. We are in any case busy with the preparations and invite you - as previously announced - to pick up the necessary material at school on Friday April 17th between 9h00 and 17h00. Thank you for respecting the safety measures.

The last few weeks we also searched for extra computers to lend to the families. Thanks to a number of fine partners (Maks vzw, De Vaartkapoen and De Markten) this has already partly succeeded.

 • Can you use an extra computer for the coming period?

 • Can you use a login for free internet?

 • Can you use a free food package that is delivered to your home?

Send an email as soon as possible to juf.karlien@vierwinden.be or to juf.agna@vierwinden.be! We try to help you!

Having a hard time at home? Or do you feel that the situation at home is becoming dangerous?

Please contact us:

 • juf Karlien: juf.karlien@vierwinden.be or 0472 44 84 19

 • juf Agna: juf.agna@vierwinden.be or 0486 16 85 23

 • the CLB: 02 512 30 05 or www.clbchat.be!

If you have any questions about violence, you can always contact 1712.be or 📞1712

Take good care of yourself and each other, stay safe and have a nice holiday!

Het Vier Winden Team!

UPDATE 03/04/2020 - Paasvakantie en het vervolg

NL/ Paasvakantie en het vervolg.pdf

FR/ Les vacances de Pâques et la suite.pdf

ENG/ Easter holidays and the future.pdf

Beste ouders

Wat een weken hebben we achter de rug…

De omschakeling naar afstandsleren was voor niemand evident. Maar zowel het team als jullie als gezinnen hebben hun uiterste best gedaan om daar positief, soepel en constructief mee om te gaan. Waarvoor een grote dank je wel!

De Paasvakantie wordt een periode van rust. Leerkrachten zullen geen leerinhouden aanbieden en leerlingen zullen zich kunnen ontspannen. We voelen dat de nood hieraan groot is.

Daarnaast zullen we ons als school tijdens de vakantie voorbereiden op wat er daarna komt: meteen heropstarten (indien de coronamaatregelen eindigen op 19 april) óf verder opvang en afstandsonderwijs voorzien. We wachten hiervoor de beslissing af van de Nationale Veiligheidsraad.

Indien de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, zullen we naast herhaling ook nieuwe leerstof aanbieden onder de vorm van ‘pre-teaching’. We willen daarbij de valkuil van te veel in te zetten op het digitale vermijden. Indien we verder gaan met afstandsleren, nodigen we jullie dan ook uit om op vrijdag 17 april het nodige materiaal op school te komen ophalen. We blijven daarbij ook zoeken naar manieren die zowel voor de kinderen, de leerkrachten als voor jullie haalbaar zijn.

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van het schooljaar na de paasvakantie, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Alvast bedankt voor al uw begrip en flexibiliteit.

We wensen u, in de mate van het mogelijke, een deugddoende vakantie toe.

Met vriendelijke groeten,

Juf Karlien en het hele Vier Winden team.

P.S.: We begrijpen dat sommigen onder jullie nood hebben aan inspiratie om deze speciale vakantie invulling te geven. Neem zeker een kijkje op de “anti-corona pagina’s” op de website van de school (www.vierwindenschool.be). U vindt er zowel inspiratie vanuit de leerkrachten, als inspiratie van andere gezinnen. We proberen dit ook tijdens de vakantie aan te vullen.

UPDATE 30/03/2020 - Opvang tijdens de paasvakantie

Beste ouders,

De school kreeg er van de overheid een extra taak bij. We moeten nl. opvang voorzien tijdens de paasvakantie op school.

Het basisprincipe blijft dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen.

De opvang staat in onze school slechts open voor 2 groepen van gezonde leerlingen:

  1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen, die zelf niet in opvang kunnen voorzien.

  2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Twijfelt u of u tot deze groep behoort? Neem zeker contact op met juf Karlien of juf Agna!

Behoort u tot een van deze 2 groepen, en wenst u tijdens de paasvakantie beroep te doen op de opvang van de school? Gelieve dan ten laatste tegen dinsdag 31/03/2020 om 12u via e-mail (juf.karlien@vierwinden.be) of via SMS (0472 44 84 19) de school op de hoogte te brengen. Dit is belangrijk om ons te kunnen organiseren!

Alvast bedankt.

Juf Karlien en het hele Vier Winden Team


FR/ Chers parents,

Le gouvernement a confié une tâche supplémentaire à l'école. Nous devons organiser une garderie à l'école pendant les vacances de Pâques.

Le principe de base reste que les étudiants restent à la maison autant que possible.

La garderie de notre école n'est ouverte qu'à deux groupes d'élèves en bonne santé :

  1. Les enfants dont le(s) parent(s) exerce(nt) une activité professionnelle dans un secteur crucial (soins, sécurité, industrie alimentaire, distribution...), qui ne peuvent pas organiser la garderie eux-mêmes.

  2. Les élèves en situation de vulnérabilité dans leur foyer. Doutez-vous de votre appartenance à ce groupe ? N’hésitez pas de contacter juf Karlien ou juf Agna !

Vous appartenez à l'un de ces deux groupes et vous souhaitez utiliser la garderie de l'école pendant les vacances de Pâques ? Veuillez informer l'école le mardi 31/03/2020 à midi au plus tard par e-mail (juf.karlien@vierwinden.be) ou par SMS (0472 44 84 19). C'est important pour pouvoir nous organiser !

Je vous remercie d'avance.

Juf Karlien en het hele Vier Winden Team

ENG/ Dear parents,

The school was given an extra task by the government. We have to provide childcare during the Easter holidays at school.

The basic principle remains that students are taken care of at home as much as possible.

The childcare in our school is only open to 2 groups of healthy students:

  1. Children whose parent(s) have a job in a crucial sector (care, safety, food industry, distribution ...), who cannot provide shelter themselves.

  2. Pupils in a vulnerable home situation. Do you doubt whether you belong to this group? Be sure to contact juf Karlien or juf Agna!

Do you belong to one of these 2 groups and would you like to use the school's childcare during the Easter holidays? Please inform the school by Tuesday 31/03/2020 at 12 noon at the latest via e-mail (juf.karlien@vierwinden.be) or via SMS (0472 44 84 19). This is important in order to be able to organize us!

Thank you in advance.

Juf Karlien en het hele Vier Winden Team

20/03/2020 Update

Voor we het weekend in gaan, waar iedereen het hopelijk even wat rustiger aan kan doen, nog een update.

Graag vestig ik jullie aandacht op de bevragingen die wij opstelden. Via die weg willen we nog beter te weten komen hoe het voor jullie als ouder en voor de kinderen loopt, en hoe we jullie en de kinderen kunnen ondersteunen in deze vreemde tijden.

Ook de kinderen van de lagere school zullen per klas een bevraging ontvangen (via de website, Gimme, uw e-mailadres, binnenkort hieronder ...) Bedankt om ook hen de bevraging te laten invullen.

In de nacht van woensdag op donderdag kregen we van de overheid een update binnen rond onze opdracht als school in deze crisis.

Ik haal er graag de belangrijkste zaken uit:

Voor wie moeten we opvang voorzien?

 • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijf daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.


 • Concreet zijn er voor onze school 2 groepen van gezonde leerlingen voor wie we opvang moeten voorzien op school:

     1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen, die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.

     2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.

       • Voelt u dat de situatie bij uw thuis gevaarlijk wordt, aarzel dan niet om met juf Karlien (0472 44 84 19), juf Agna (0486 16 85 23) of het CLB (02 512 30 05) contact op te nemen.

       • Hebt u het vermoeden dat de situatie bij een van onze kinderen thuis gevaarlijk wordt, neem dan ook contact op met juf Karlien (0472 44 84 19) of het CLB (02 512 30 05).

       • Het CLB is ook voor iedereen bereikbaar via de CLBChat: https://www.clbchat.be

Behoort u tot een van deze 2 groepen, en wenst u de komende weken beroep te doen op de opvang van de school? Gelieve dan steeds minimum een dag (liefst vroeger) op voorhand via e-mail (juf.karlien@vierwinden.be) of via SMS (0472 44 84 19) de school op de hoogte te brengen. Alvast bedankt.

Juf Karlien en het hele Vier Winden Team


FR/ 20/03/2020 Mise à jourAvant de commencer le week-end, qui, nous l'espérons, un peu plus de tranquillité pour tout le monde, nous vous donnerons une mise à jour.J'aimerais attirer votre attention sur l’enquête que nous avons élaborée. Par ces questions, nous voulons savoir encore mieux comment les choses se passent pour vous en tant que parent et pour les enfants, et comment nous pouvons vous soutenir, vous et les enfants, en ces temps étranges.Interrogatoire des enfants en maternelle (parents)Questionnement à l'école primaire (parents)Les enfants de l'école primaire recevront également un questionnaire par classe (via le site web, Gimme, votre adresse e-mail, bientôt ci-dessous...) Merci de les laisser également remplir le questionnaire.Dans la nuit de mercredi à jeudi, nous avons reçu une mise à jour de notre mission en tant qu'école dans cette crise.Je voudrais en tirer les choses les plus importantes :Pour qui devons-nous organiser la garderie?Gardez les enfants à la maison autant que possible. Le principe est le suivant : les parents qui travaillent à la maison s'occupent de leurs enfants à la maison. Si cela n'est pas possible, poursuivez le dialogue avec les parents en tant qu'école. En cas de doute raisonnable, l'école est libre de demander un certificat ou une confirmation de l'employeur.Concrètement, pour notre école, il y a 2 groupes d'élèves en bonne santé pour lesquels nous devons fournir la garderie à l'école : Les enfants dont le(s) parent(s) exerce(nt) une activité professionnelle dans un secteur crucial (soins, sécurité, industrie alimentaire, distribution...), qui ne peuvent pas organiser la garderie eux-mêmes. Une version concrète de la liste fédérale des professions essentielles est actuellement en cours d'élaboration. Il sera mis en ligne dès que possible.Les élèves en situation de vulnérabilité dans leur foyer.Si vous estimez que la situation à la maison devient dangereuse, n'hésitez pas à contacter juf Karlien (0472 44 84 19), juf Agna (0486 16 85 23) ou le CLB (02 512 30 05).Si vous pensez que la situation dans l'un de nos foyers pour enfants devient dangereuse, veuillez contacter juf Karlien (0472 44 84 19) ou le CLB (02 512 30 05). Le CLB est également accessible à tous via le CLBChat : https://www.clbchat.be.Vous appartenez à l'un de ces deux groupes et vous souhaitez faire appel à la réception de l'école dans les prochaines semaines ? Si tel est le cas, veuillez en informer l'école au moins un jour à l'avance (de préférence plus tôt) par e-mail (juf.karlien@vierwinden.be) ou par SMS (0472 44 84 19). Je vous remercie d'avance.Juf Karlien et toute l'équipe Vier Winden
ENG/ 20/03/2020 UpdateBefore we start the weekend, where everyone can hopefully take it a little easier, we'll give you an update.I'd like to draw your attention to the questions we've drawn up. Through that way we want to know even better how things are going for you as a parent and for the children, and how we can support you and the children in these strange times.Interrogation kindergarten (parents)Primary school questioning (parents)The primary school children will also receive a questionnaire per class (via the website, Gimme, your e-mail address, soon below...) Thank you for letting them fill in the questionnaire as well.In the night from Wednesday to Thursday we received an update from the government of our mission as a school in this crisis.I would like to get the most important things out of it:For whom do we have to organize the daycare?Keep children at home as much as possible. The principle is: parents who work from home take care of their child at home. If that's not possible, continue the dialogue with parents as a school. In case of reasonable doubt, the school is free to ask for a certificate or confirmation from the employer.Concretely, for our school there are 2 groups of healthy students for whom we have to organize the daycare:Children whose parent(s) have a job in a crucial sector (care, safety, food industry, distribution ...), who cannot organize daycare themselves. A concrete translation of the federal list of crucial professions is currently being worked on. It will be online as soon as possible.Pupils in a vulnerable home situation.If you feel that the situation at home is becoming dangerous, do not hesitate to contact juf Karlien (0472 44 84 19), juf Agna (0486 16 85 23) or the CLB (02 512 30 05).If you suspect that the situation in one of our children's homes is becoming dangerous, please also contact juf Karlien (0472 44 84 19), juf Agna (0486 16 85 23) or the CLB (02 512 30 05).The CLB can also be reached by anyone via the CLBChat: https://www.clbchat.be.Do you belong to one of these 2 groups and would you like to call on the school's reception in the coming weeks? If so, please inform the school at least one day in advance (preferably earlier) by e-mail (juf.karlien@vierwinden.be) or by SMS (0472 44 84 19). Thank you in advance.juf Karlien and the entire Vier Winden Team

18/03/2020 Update na de Nationale Veiligheidsraad van 17/03/2020

Deze communicatie kregen we gisteren binnen:

 • Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft op dit moment nog niet vastgelegd over welke sectoren dat gaat.

 • Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs.

 • De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

FR/ Nous avons reçu cette communication hier - En ce qui concerne l'éducation, le Conseil de sécurité a décidé que les cours resteront suspendus et que les écoles devront fournir un abri jusqu'au vendredi 3 avril. Plus précisément, les écoles doivent rester ouvertes pour l'accueil des enfants de parents travaillant dans les secteurs dits cruciaux. Pour l'instant, le gouvernement fédéral n'a pas encore déterminé quels sont les secteurs concernés.- Le ministre de l'Éducation Ben Weyts, tout comme les partenaires de l'éducation, est préoccupé par la protection du personnel éducatif et appelle donc tous les parents à s'occuper de leurs enfants autant que possible à la maison. Il appelle également à des consultations urgentes sur l'application des directives du Conseil de sécurité dans le domaine de l'éducation. - Les parents qui ne peuvent pas compter sur une alternative appropriée consulteront l'école afin d'établir des accords clairs concernant l'accueil. Dès que les secteurs cruciaux sont connus, les écoles peuvent, en cas de doute raisonnable, demander un certificat ou une confirmation de l'employeur.
ENG/We got this communication yesterday:- As far as education is concerned, the Security Council has decided that lessons will remain suspended and that schools must provide shelter until Friday 3 April. Specifically, schools must remain open for the reception of children of parents working in the so-called crucial sectors. At the moment, the federal government has not yet determined which sectors are concerned.- Education Minister Ben Weyts, just like the education partners, is concerned about the protection of education staff and therefore calls on all parents to take care of their children as much as possible at home. He also calls for urgent consultations on the application of the Security Council's guidelines in the field of education. - Those parents who cannot rely on a suitable alternative will consult with the school to make clear agreements about the reception. As soon as the crucial sectors are known, schools can, in case of reasonable doubt, ask for a certificate or confirmation from the employer.

16/03/2020 Brief Leren op afstand - algemeen (☜ klik hier voor pdf)

15/03/2020: Organisatie volgende week

Beste ouders,

Het zal de komende week nog wat zoeken zijn hoe we ons als school kunnen organiseren in deze wat vreemde tijden.

We begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor iedereen om zijn kinderen zelf op te vangen. Toch willen we vragen dit zoveel mogelijk te doen om mee de verspreiding van het virus in te dijken.

 • Vergeet niet om het formulier in te vullen i.v.m. de opvang op school. Deze info helpt ons bij de organisatie van de komende weken. Gelieve alvast zeker voor de komende week in te vullen.

 • Er zijn geen warme maaltijden voorzien voor de komende 3 weken. Gelieve hier rekening mee te houden indien uw kind naar de opvang op school komt.

 • Het onthaal van de kinderen die naar de opvang komen zal op de speelplaats gebeuren.

 • Ten laatste woensdag communiceren we meer rond de alternatieve vormen van leren, de suggesties voor activiteiten en de planning van taken en opdrachten die we voorzien.

 • Nog geen lid van Gimme? Meld je aan! Het is de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Ook specifiek voor de klas van uw kind! welcome.gimme.eu. Hulp nodig? Klik hier.

 • Ouders van de kinderen van de lagere school betaalden reeds voor de bosklassen die jammer genoeg niet door gaan. We informeren u later nog over de mogelijke regelingen hieromtrent.

Alvast veel succes allemaal in deze speciale tijden!

Juf Karlien


FR/Chers parents,Dans la semaine à venir, il faudra trouver comment nous pouvons nous organiser en tant qu'école en ces temps étranges.Nous comprenons qu'il n'est pas facile pour chacun de s'occuper de ses enfants lui-même. Néanmoins, nous vous demandons de le faire autant que possible afin de contenir la propagation du virus. - N'oubliez pas de remplir le formulaire pour la garderie à l'école. Ces informations nous aideront à organiser les semaines à venir. Veillez à le remplir avant la semaine prochaine.- Aucun repas chaud n'est prévu pour les trois prochaines semaines. Veuillez en tenir compte lorsque votre enfant vient à l'école.- L'accueil des enfants venant au garderie se fera sur le terrain de jeu.- D'ici mercredi au plus tard, nous communiquerons sur les formes alternatives d'apprentissage, les suggestions d'activités et la planification des tâches que nous prévoyons.- Pas encore membre de Gimme ? Inscrivez-vous ! C'est le moyen le plus simple de se tenir au courant de tous les développements. Aussi spécifiquement pour la classe de votre enfant ! welcome.gimme.eu. Besoin d'aide ? Veuillez cliquer ici.- Les parents d'élèves du primaire ont déjà payé les classes de forêt qui, malheureusement, ne se poursuivent pas. Nous vous informerons ultérieurement des modalités possibles.Bonne chance à tous en ces temps particuliers !Juf Karlien
ENG/Dear parents,In the coming week we will have to find out how we can organize ourselves as a school in these strange times.We understand that it is not easy for everyone to take care of their children themselves. Nevertheless, we would like to ask you to do this as much as possible in order to contain the spread of the virus. - Don't forget to fill in the form for the daycare at school. This info will help us with the organisation of the coming weeks. Please be sure to fill it in before the next week.- There are no hot meals scheduled for the next 3 weeks. Please take this into account when your child comes to school.- The reception of the children coming to the daycare will take place on the playground.- By Wednesday at the latest we will communicate more about alternative forms of learning, suggestions for activities and the planning of tasks and assignments we foresee.- Not yet a member of Gimme? Sign up! It's the easiest way to stay up to date with all the developments. Also specifically for your child's class! welcome.gimme.eu. Need help? Please click here.- Parents of primary school children already paid for the forest classes that unfortunately are canceled. We will inform you about the possible arrangements later on.
Good luck all in these special times!
Juf. Karlien

Nog geen lid van GIMME?

Meld je aan! Het is de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Ook specifiek voor de klas van jouw kind! welcome.gimme.eu

Hulp nodig? Klik hier.

Vul het Formulier i.v.m. opvang op school in!

Opgepast: er zijn GEEN warme maaltijden de komende 3 weken.

13/03/2020: Corona-brief 4

Inhoud: opschorting lessen, eventuele opvang, mogelijke alternatieven voor leerstof, verdere communicatie.

Contenu: suspension des cours, réception possible, alternatives possibles au matériel d'apprentissage, poursuite de la communication.

Content: suspension of lessons, possible reception, possible alternatives to learning materials, further communication.

13/03/2020 : Valse geruchten

Blijkbaar doen er geruchten de ronde dat er personeelsleden van de school positief getest zouden zijn op het corona-virus en we dat niet zouden delen. Dit is NIET het geval! Wij kregen tot op heden, noch van kinderen, noch van personeel de boodschap door van een positieve testing.

FR/ Apparemment, il y a des rumeurs selon lesquelles du personnel scolaire a été testé positif au virus corona et nous ne le partagerions pas. Ce n'est pas le cas ! Nous n'avons pas eu de nouvelles de tests positifs jusqu'à présent. Ni des enfants ni des membres du personnel.

ENG/Apparently there are rumors that school staff have tested positive for the corona virus and we wouldn't share it. This is NOT the case! We haven't heard from any positive tests so far. Neither children nor staff members.

13/03/2020

Beste ouders,

De federale overheid besliste gisterenvavond dat vanaf maandag 16 maart de lessen niet meer door gaan, en dit tot aan de paasvakantie.

Wij wachten nog op verdere instructies over de opvang die we wel moeten voorzien.

Gelieve de schooltas van uw kind vanavond zeker te checken voor verdere informatie. We zullen ook via Gimme en de website van de school communiceren.

Met vriendelijke groeten,

Het Vier Winden team

FR/ Chers parents,Le gouvernement fédéral a décidé hier soir qu'à partir du lundi 16 mars les cours n'auront pas lieu, et ce jusqu'aux vacances de Pâques. Nous attendons toujours de nouvelles instructions sur la garde d'enfants que nous devons assurer.N'oubliez pas de vérifier le sac d'école de votre enfant ce soir pour plus d'informations. Nous communiquerons également via Gimme et le site web de l'école.Bien à vous,Het Vier Winden team
ENG/ Dear parents,The federal government decided yesterday evening that from Monday 16 March the lessons will not take place, and this until the Easter holidays. We are still waiting for further instructions on the childcare that we have to provide.Please be sure to check your child's school bag tonight for further information. We will also communicate via Gimme and the school's website.Kind regards,Het Vier Winden team

Eerder gecommuniceerde brieven:De informatie in de media is niet altijd duidelijk. Daarom nog even de informatie vanop de website van de FOD gezondheid (www.info-coronavirus.be):