S oftware

O ptimization,

V isualization and

A nalysis 

W roku 2023/24 seminarium nie będzie się odbywać