กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

  • พัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  • ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

  • ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีทักษะการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม

  • กำกับดูแลครูและบุคลากรให้รักษาวินัยและจรรณยาบรรณวิชาชีพ

เป้าประสงค์

  • ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  • ครูและบุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

  • ครูและบุคลากรมีทักษะการวิจัย มีนวัตกรรมทางการศึกษา

  • ครูและบุคลากรมีวินัยและจรรณยาบรรณวิชาชีพ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

VTR โรงเรียน

จำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
เริ่มนับ 22/10/2564