Aktuelt


Varsel om planoppstart for skiløype og tursti mellom Skjøla til Vassfjellet, Klæbu kommune

Iht. Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsler Rambøll på vegne av Trondheim kommune om oppstart av arbeid for detaljregulering for skiløype og tursti mellom Skjøla og Vassfjellet i Klæbu kommune.

Klæbu kommune har vurdert planen opp mot forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og II, og har konkludert med at planen ikke skal konsekvens utredes.

Strekningen er planlagt med lengde på i overkant av 5 km og inngår som siste delstrekning i arbeidet med planleggingen av en sammenhengende skiløype og tursti fra Tiller i Trondheim kommune til Vassfjellet i Klæbu kommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en sammenhengende skiløype og tursti med god kvalitet, som vil binde Tiller og sørøstre deler av Trondheim sammen med områdene i Vassfjellet i Klæbu kommune. En gjennomgående sti med enhetlig standard og nærhet til marka i Vassfjellet vil legge til rette for friluftsliv og understøtte folkehelsestrategier, samt etablere tilgang til nye turmuligheter både for Trondheim og Klæbu sine innbyggere.

Bygging av ny skiløype og tursti fra Skjøla til Vassfjellet vil delvis gå gjennom terreng der det i liten grad er tekniske inngrep fra tidligere og det er i all hovedsak skog- og landbrukseiendommer som vil bli berørt av tiltaket. Berørte grunneiere vil være gbnr. 39/1, 39/4, 40/1, 40/2, 41,1 41/13, 42/1, 42/2, 42/8 m fl. og tiltaket omfatter opparbeidelse av skiløype/turvei, samt rigg – og anleggsområde i forbindelse med anleggsarbeid.

Merknader

Vi ber om at merknader, opplysninger eller innspill til varselet sendes 19.08.2019 til plankonsulent:

Rambøll v/Trude Lian, Kobbes gt. 2, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller e-post trude.lian@ramboll.no

Spørsmål kan rettes til Rambøll v/ oppdragsleder Trude Lian: trude.lian@ramboll.no, tlf. 464 09 302,

eller til Trondheim kommune v/ prosjektleder Helge Johansen: helge.johansen@trondheim.kommune.no, tlf. 91634108.

Informasjon om prosjektet og reguleringsarbeidet, samt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte, ligger tilgjengelig på følgende nettsider:
Videoanimasjon av anbefalt hovedtrase for Vassfjelløypa

Animasjon av anbefalt hovedtrase for Vassfjelløypa er vist under. Traseen er også presentert for Fellesnemnda den 21. mai.

I møte i Fellesnemnda den 12. juni ble følgende vedtak fattet.

1. Fellesnemnda anbefaler framlagte sak om trasevalg og forutsetninger for prosjektgjennomføring av Vassfjelløypa.

2. Fellesnemnda tar til orientering at rådmannen vil komme tilbake til finansiering som del av rådmannens fremtidige forslag til handlings- og økonomiplaner for Trondheim. Rådmannen bes gjennomgå om det kan kuttes kostnader som ikke støtter primærformålet som skiløype. Videre bes rådmannen legge fram ny sak knyttet til valg av bruløsning når alternative løsninger foreligger.Vassfjelløypa Video 2019-05-28.mp4

Dialogmøte med Tiller grunneierlag 10. april

Det vil bli gjennomført dialogmøte med Tiller grunneierlag og berørte grunneiere i Trondheim kommune onsdag 10. april.

Møtet vil bli gjennomført hos Henrik Olav Tiller i Tillerbruvegen 128.


Dialogmøte med grunneiere i Klæbu kommune

Det ble den 21. mars gjennomført et dialogmøte med grunneierne i Klæbu kommune. Tidspunktet kolliderte med årsmøtet i Tiller grunneierlag (eget dialogmøte vil bli gjennomført 10. april). 11 grunneiere fra Klæbu Kommune og 2 grunneiere fra Trondheim kommune stilte på møtet. Prosjektet informerte om status i prosjektet, oppdaterte data siden informasjonsmøtet 14. februar, og videre framdrift. Det var også dialog og diskusjon rundt traséalternativer. Prosjektet presenterte også en mal for løypeleieavtale (presentert under bildene) som Trondheim kommune benytter.


Løypeleie_generell_avtaletekst_pr_februar_2018.pdf

Eksempel på mal for løypeleieavtale i Trondheim kommune


Dialogmøte med grunneiere i Klæbu Rådhus torsdag 21. mars kl. 17.00 - 21.00

Det vil bli gjennomført et dialogmøte med grunneiere 21. mars i kommunestyresalen (inngang fra sokkelen) i Klæbu Rådhus mellom kl. 17.00 - 21.00.

Planen er at tidsrommet mellom kl. 17.00 - 19.00 settes av til grunneierne i Klæbu kommune, og at tidsrommet mellom kl. 19.00 - 21.00 til grunneierne i Trondheim kommune.

Prosjektledelsen vil presentere justeringer av enkelte traséalternativer etter informasjonsmøtet 14. februar og være tilgjengelig for dialog og videre innspill til justeringer med hver enkelt grunneier.

Brev vil bli sendt ut til grunneierne i løpet av uke 10.

Enkel servering.

Velkommen!


Orienterings- og dialogmøte om trasealternativer den 14. februar

Det ble gjennomført orienterings- og informasjonsmøte om aktuelle trasealternativer torsdag 14. februar. Ca 35 grunneiere og interesser var tilstede da prosjektledelsen informerte om status i prosjektet og presenterte foreløpige trasealternativer som vurderes. Prosjektet fikk inn mange gode innspill til den videre planleggingen og det vil bli gjennomført et eget dialogmøte med grunneierne i løpet av mars.

Prosjektledelsen tar imot kommentarer og innspill på e-post eller direkte via kartløsningen.

Trasealternativer som vurderes er presentert her.

https://kart.trondheim.kommune.no/kart/vassfjelloypa/vassfjelloypa.html

Orienterings- og dialogmøte om trasealternativer i Klæbu Rådhus torsdag 14. februar kl. 18:00

Det vil bli gjennomført et åpent informasjons- og innspillsmøte om aktuelle trasealternativer i Kommunestyresalen i Klæbu Rådhus (inngang fra sokkelen) torsdag 14. februar kl. 18:00 - 19:30. Utsendelse av invitasjoner og annonsering vil bli utført i løpet av uke 6.

Det vil en ca 2 ukers periode etter møtet være muligheter til å gi innspill på traséalternativer direkte på kartløsningen, eller pr e-post til prosjektledelsen .

Trasealternativene https://kart.trondheim.kommune.no/kart/vassfjelloypa/vassfjelloypa.html

Det vil en ca 2 ukers periode etter møtet være muligheter til å gi innspill på traséalternativer direkte på kartløsningen, eller pr e-post til prosjektledelsen .

Trondheim kommune. Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 ble presentert 3. desember

Sentrum-venstrepartiene i Trondheim sitt forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 ble presentert den 3. desember. Under området for Idrett og friluftsliv er både tursti fra Nedre Leirfoss til Trongfossen (Nidelvstien) og sammenhengende skiløype fra Tiller til Vassfjellet (Vassfjelløypa) fremhevet som viktige prosjekter som det skal holdes høyt trykk på.

Supplerende befaring i området Skjøla - Tanem, gjennomført 29. november

Prosjektledelsen og rådgiver for traseutredning var torsdag 29. november ute i en ny befaring i området ved Skjøla og Tanem. Det ble det sett på mulige traseer for tilknytninger til mulige øvre og nedre stier/løyper. Dette var foreløpig den siste befaringen i denne fasen angående mulige traseer. Prosjektledelsen skal fredag 14. desember ha en befaringen i Skjøla sammen med Fylkeskommunen og Statens vegvesen om mulig skibru over fylkesvegen.

Supplerende befaring i området ved Vassfjellet ble gjennomført fredag 23. november

Prosjektledelsen og rådgiver for traseutredning var fredag 23. november ute i en ny befaring i området ved Vassfjellet Vinterpark og litt nord i retning mot Langdalen. Dagen startet med informasjon fra Vassfjellet Vinterpark angående kommende planer og utbygginger for Vinterparken. Videre ble det sett på mulige traseer for tilknytninger til mulige øvre og nedre stier/løyper i Vassfjellet området. Torsdag 29.11 vil det bli gjennomført en supplerende befaring i området ved Skjøla. Start er kl. 09:00 ved parkeringsplassen i SkjølaSupplerende befaringer fredag 23. og torsdag 29. november

Det vil bli gjennomført nye befaringer den 23. og 29.11. Fredag 23. november kl. 09:00 starter befaringen ved Vassfjellet Vinterpark og vil gå i retning Skjøla. Torsdag 30. november kl. 09:00 starter befaringen ved parkeringsplassen i Skjøla og vil gå i retning Tiller. Grunneiere og interessenter er velkommen til å delta denne gangen også. Se "kontakt" for å komme i kontakt med prosjektledelsen.

Befaring for andre delstrekning, Skjøla - Vassfjellet, gjennomført 13. november

I flott høstvær ble befaring av andre delstrekning, Skjøla - Vassfjellet, gjennomført tirsdag 13. november. Prosjektledelsen og rådgivere for traséutredning fikk befart både øvre og nedre traséalternativer, samt vært innom aktuelle målpunkter på strekningen.

Befaring for første delstrekning, Tiller - Skjøla, gjennomført 8. november

I strålende høstvær ble befaring av første delstrekning, Tiller - Skjøla, gjennomført torsdag 8. november. Takk til grunneiere og interessenter som møte oss undervegs og som ble med på deler av turen. Prosjektledelsen og rådgiver fikk inn mye verdifull informasjon som vi tar med oss videre i utredning og planleggingen. Ekstra stas at NRK Trøndelag ved Morten Karlsen tok initiativ til å møte oss og sende live i flere omganger under "God ettermiddag Trøndelag". Bursdagsbarnet, Klæbu ordfører, Kirsti Tømmervold tok også turen innom vårt flotte "studio" ved Tilleråsen. Befaring av delstrekning Skjøla - Vassfjellet gjennomføres tirsdag 13. november.

De ulike avsnittene fra "God ettermiddag Trøndelag" kan høres her:

Befaring på strekningen Tiller - Skjøla, torsdag 8.11 kl. 08:30

Som varslet gjennomføres del 1 av befaring torsdag 8. november. Prosjektledelsen og rådgivere vil starte opp fra Miljøhuset til Starrmyra borettslag på Tiller kl. 08:30. Vi håper på å være i Skjøla rundt lunchtider, kl. 11:30-12:00, og vil returnere tilbake til Starrmyra til fots. Grunneiere og andre interessenter er velkommen til å delta på aktuelle deler av traseen, heller hele turen. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Helge Johansen, tlf 916 34 108, for å få nærmere informasjon om hvor vi befinner oss i planområdet.

Befaring for strekningen Skjøla - Vassfjellet gjennomføres tirsdag 13. november. Oppmøte kl. 08:30 ved parkeringsplassen i Skjøla.

Orienterings- og informasjonsmøte i Klæbu 1. november

Prosjektet gjennomførte 1. november 2018 et orienterings- og informasjonsmøte i Klæbu rådhus. Ca 30 personer møtte opp. Takk til alle frammøtte og for alle gode innspill! Presentasjonen som presentert under møtet og oppsummering av kommentarer gitt under møtet er vist under.

Som presentert vil det bli gjennomført befaringer torsdag 8. november for strekningen Tiller - Skjøla, og tirsdag 13. november for strekningen Skjøla - Vassfjellet. Grunneiere og interessenter er velkommen til å delta.Orienterings- og informasjonsmøte torsdag 1. november 2018, kommunestyresalen Klæbu Rådhus klokken 18.00

Prosjektet er i oppstartsfasen og ønsker å komme i dialog med berørte grunneiere og andre interessenter om prosjektet. Fagpersoner fra ansvarlige enheter i begge kommunene vil delta på møtet. I tillegg vil konsulent engasjert for å bistå i plan- og utredningsarbeidet delta. Det vil ikke bli tatt noen formelle beslutninger på møtet.

Tiller-Vassfjellet_Invitasjon_infomøte_01112018.pdf

Kart til Klæbu rådhus er vist under2019-02-14 Informasjon- og innspillsmøte om trasealternativer for Vassfjelløypa-Til Nettside.pdf