Vassfjelløypa

Nettstedet for planlegging og bygging av helårsløype mellom Tiller og Vassfjellet

Status - høst 2022

Enhet for idrett og friluftsliv har sendt inn reguleringsplanen for delstrekningen Skjøla - Vassfjellet som komplett planforslag den 24. mars 2022. Planforslaget er nå til behandling hos byplankontoret som vil forberede saken til politisk behandling i bygningsrådet i løpet av høsten 2022. Om bygningsrådet vedtar å sende saken på høring og offentlig ettersyn, kan man forvente at saken vil komme tilbake til sluttbehandling i Bystyret tidlig i 2023.

Når reguleringsplanen har blitt vedtatt av Bystyret, vil forberedelsene til bygging starte. Det vil først bli søkt byggesakskontoret om byggetillatelse av skiløype og turveg ut i fra føringene som ligger i planen. Deretter vil det bli engasjert entreprenør som skal stå for gjennomføring av byggearbeidene.

Sannsynlig oppstart for byggearbeidene vil være høst 2023.

Plandokumentene, med relevante utredninger og trasevalg vil gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider når saken kommer opp til behandling i bygningsrådet.

Reguleringsplanlegging for den andre delen av prosjektet, delstrekningen Tiller - Skjøla planlegges påstartet våren 2023.

Bakgrunn

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Klæbu og Trondheim kommuner enstemmig en sammenslåing av de to kommunene. I intensjonsavtalen om sammenslåing ble det vedtatt at ett av de felles satsningsprosjektene fram mot endelig sammenslåing den 1.1.2020 er byggingen av ny skiløype og tursti fra Tiller i Trondheim til Vassfjellet i Klæbu (og Melhus).

På dette nettstedet kan du få innsyn i arbeidet med traseutredning, planlegging og bygging av Vassfjelløypa.

Hensikten med nettstedet er at du som innbygger, berørt eller som interessert kan følge prosjektet og gi oss innspill underveis. Det er rådmannen i Trondheim kommune som på vegne av begge kommunene har fått ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Foto: https://nidarosfoto.smugmug.com/