Om prosjektet

En nærtur er en rundtur du kan gå til fots i tettbebyggelsen, med hyppig og god merking som alltid forteller deg hvor du skal gå. Nærturene er beriket med unike informasjonstavler, Nærturtavler, som gir spennende informasjon som er relevant for området der tavlen står. En viktig premiss er at nærturene skal ligge tett på der folk bor og at man kan starte og slutte av Nærturen hvor som helst langs runden. 

Forskning på foretrukken fysisk aktivitet viser at "ut å gå på tur" er en av de aktivitetene flest bedriver i løpet av en vanlig uke. Å gå krever ingen forhåndskunnskap, krever minimalt av utstyr og er oppnåelig for de fleste. Å motivere flere til å komme seg ut på tur i hverdagen er et godt folkehelsetiltak. 

Spesiell tilrettelegging kan i særlig grad motivere folk til å komme seg ut på tur i hverdagen:

- Turene bør være godt merket og skiltet 

- Turene bør ligge i nærhet til der man bor

I nærturprosjektet er målet å merke og kommunisere 10 nærturer i områder hvor folk bor i Trondheim, langs eksisterende gangforbindelser i bebyggelsen. 

Det er viktig at Nærturene legges langs traséer som er tilgjengelige for folk flest. Prosjektet skal ikke opparbeide nye stiforbindelser, men etablere god informasjon, merking og skilting. 

Pekerskilt

Nærturprosjektet har utviklet en egen skilttype med et unikt piktogram. Piktogrammet viser en vandrer i forkant av silhuetten til tre kjente Trondheimsmotiver: Olav Tryggvasson, Studentersamfundet og Tyholttårnet. Skiltene er i tråd med "merkehåndboka" som ble utviklet av blant annet Turistforeningen og Friluftsrådenes landsforbund. Vi håper at nærturskiltene skal bli såpass godt kjente at folk som ser de umiddelbart skjønner at her går en nærtur! 

Informasjonstavler

Alle nærturene har egne informasjonstavler. På disse tavlene kan man lese en beskrivelse av nærturen. For hver Nærturtavle kan man også lese en unik historisk informasjon om det stedet der tavlen står. Hvor mange informasjonstavler nærturene har varierer.


Ansvarsfordeling i nærturprosjektet

Trondheim kommune:

Trondhjems Turistforening 

Frivilligheten (aktuelle historielag, frivilligsentraler eller andre aktører):