Om prosjektet

Forskning på foretrukken fysisk aktivitet viser at "ut å gå på tur" er en av de aktivitetene flest bedriver i løpet av en vanlig uke. Å gå krever ingen forhåndskunnskap, krever minimalt av utstyr og er oppnåelig for de fleste. Å motivere flere til å komme seg ut på tur i hverdagen er et godt folkehelsetiltak.

Spesiell tilrettelegging kan i særlig grad motivere folk til å komme seg ut på tur i hverdagen:

- Turene bør være godt merket og skiltet

- Turene bør ligge i nærhet til der man bor

I nærturprosjektet er målet å merke og kommunisere 10 nærturer i områder hvor folk bor i Trondheim, langs eksisterende gangforbindelser i bebyggelsen.

Det er viktig at Nærturene legges langs traséer som er tilgjengelige for folk flest. Prosjektet skal ikke opparbeide nye stiforbindelser, men etablere god informasjon, merking og skilting.

Pekerskilt

Nærturprosjektet har utviklet en egen skilttype med et unikt piktogram. Piktogrammet viser en vandrer i forkant av silhuetten til tre kjente Trondheimsmotiver: Olav Tryggvasson, Studentersamfundet og Tyholttårnet. Skiltene er i tråd med "merkehåndboka" som ble utviklet av blant annet Turistforeningen og Friluftsrådenes landsforbund. Vi håper at nærturskiltene skal bli såpass godt kjente at folk som ser de umiddelbart skjønner at her går en nærtur!

Pekerskilt for "lette rundturer"

Vi har også utviklet et eget pekerskilt for "lette rundturer" som vi tilrettelegger i tilknytning til nærturene. De "lette rundturene" er kortere runder der vi passer på at runden er tilpasset rullestol, rullator og andre med nedsatt funksjonsevne. Pekerskiltene for "lette rundturer" har et større piktogram, slik at det er så synlig som mulig for svaksynte.

Informasjonstavler

Alle nærturene har egne informasjonstavler. På disse tavlene kan man lese en beskrivelse av nærturen. For hver Nærturtavle kan man også lese en unik historisk informasjon om det stedet der tavlen står. Hvor mange informasjonstavler nærturene har varierer.


Ansvarsfordeling i nærturprosjektet

Trondheim kommune:

 • Prosjektledelse og prosjekteierskap
  • Finansiering
   • Spillemidler
   • Egne midler
 • Digital kartfesting
 • Nettsiden www.nærtur.no
 • Grafisk profil for Nærturprosjektet
 • Utforming og bestilling av skiltmateriell
 • Planlegging og gjennomføring av skiltutsett og informasjonstavler
 • Etter runden er etablert: ha overordna driftsansvar for rundene (supplere skilt og tavler ved behov).

Trondhjems Turistforening

 • Kartlegging og befaring av runder. Utarbeide forslag til skiltplan (hvor skilt skal stå).
 • Utvikling av rundeforslag i samråd med frivilligheten
 • Ha ansvar for utvikling av tekstinnhold på informasjonstavler i samråd med frivilligheten
 • Administrere ordningen med "Nærturvoktere" der feil registreres og meldes videre til Trondheim kommune
 • Hovedansvar sammen med frivilligheten for gjennomføring av åpningsarrangement av Nærturene

Frivilligheten (aktuelle historielag, frivilligsentraler eller andre aktører):

 • Foreslå Nærturrunder i samarbeid med Trondhjem turistforening og Trondheim kommune
 • Utarbeide forslag til informasjonstavler og tekst på disse i samarbeid med turistforeningen.
 • Bidra til åpningsarrangement i samarbeid med turistforeningen
 • Stille opp som "nærturvokter(e)" når nærturen er satt i drift, etter avtale med Trondhjems turistforening.