พื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับผู้สมัคร 

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10

ทำไมควรสอนเพื่อประเทศไทย

สอนเพื่อ เด็กนักเรียนหลายร้อยคนที่ยังขาดโอกาสพื้นฐานในชีวิต

สอนเพื่อ อนาคตที่ดีกว่าของพวกเขา

สอนเพื่อ พัฒนาทักษะการทำงานและความเป็นผู้นำของคุณเอง

สอนเพื่อประเทศไทย

เราเชื่อว่าการจะแก้ปัญหาการศึกษาได้ เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสาขาวิชา มาเป็น ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในโรงเรียนที่มีความต้องการสูงเป็นระยะเวลา 2 ปี 

และในขณะเดียวกันเขาเหล่านั้นก็จะได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหา และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต แม้ภายหลังจากจบจากโครงการนี้ไปแล้วก็ตาม

หลักการและเหตุผลของ TFT Academy Site

เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และกระทบกับระดับโครงสร้าง การแก้ปัญหาจึงมีความหลากหลายและต้องเกิดขึ้นในหลายทิศทาง แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหน เราเชื่อว่าปัจจัยที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและถาวร นั่นคือ ความเป็นผู้นํา

ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้พัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง”

จากประสบการณ์ในรุ่นที่ 1 ถึง 9 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคัดเลือก (Selection Process) ผู้สมัครจะมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมผ่านการศึกษารายละเอียดด้วยตนเองจากเว็บไซต์ ศึกษาจากคลิปวิดีโอแนะนำการเตรียมตัว พูดคุยกับทีมงานรายบุคคล ในการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์พบว่า ผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนและเตรียมความพร้อมของตนเองจะมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพอย่างโดดเด่นมากกว่าในช่วงกระบวนการคัดเลือก และมีโอกาสผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายเพิ่มขึ้นถึง 35% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดี

จากข้อมูลประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะใช้ช่วงเวลาก่อนเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ในการสร้างทักษะที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานของทักษะอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ที่สุดในการคัดเลือก โดยทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จัดทำบทเรียนและการเตรียมตัวให้ผู้สมัครทุกคนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ และการสนับสนุนด้านการให้คำแนะนำจากทีมงานของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงเป็นที่มาของ TFT Academy Site สำหรับผู้สนใจสมัครโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10

หัวข้อสำคัญ

เราตามหาใคร

กระบวนการคัดเลือก

การเตรียมตัวสำหรับ
การคัดเลือก

บทเรียนพัฒนา 8 คุณลักษณะผู้นำ 

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อเรา