Iskolánkról

Iskolánk Újpesten az Árpád út, a Rózsa utca és a Görgey utca által határolt lakótelepen működik. Tágas játszó és sportudvar, elegendő tanterem, felszerelt szaktantermek, csoportszobák, 540 m2-es izületkímélő tornaterem, valamint egy szép színpad adja a hátteret az oktató-nevelő munka optimális megvalósításához.

Az iskola helyi pedagógiai programja a 8 évfolyamos általános iskolai oktatás-nevelésre épül. Célunk, alapvető műveltségeket, korszerű ismereteket, használható tudást, erkölcsi-etikai értékeket közvetíteni diákjainknak. Elvünk a nevelve oktatás, kiemelve az önállóságra, öntevékenységre, reális önismeretre, önértékelésre nevelést. A kitartó munkához való helyes viszony (szorgalom, igényesség, kitartás) és az együttműködési készség kialakítása. Valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges.

E gondolat érdekében törekszünk arra, hogy a tanulók szilárd, biztos, alapkészségekkel rendelkezzenek. Minden tanuló képességeit szándékai szerint tudja kibontakoztatni. A tanulóink tudjanak hatékonyan és önállóan tanulni. Sajátítsák el az információs társadalom technológiáit, tudjanak információt keresni, szelektálni, rendszerezni. Céljaink eléréséhez pedagógusaink nyitottak az új oktatási módszerek megismerésére és alkalmazására: kooperatív oktatás, projekt módszer, interaktív oktatás.

Fontosnak tartjuk az iskolai élet első évében a nyugodt képességfejlesztést, a kiegyensúlyozott ismert szerzést, a korrekt alapozást, ami a további előmenetel biztosítéka. Ebben az időszakban különös gondot fordítunk az esetleges képességbeli hátrányok kompenzálására a fejlesztő pedagógus segítségével.

Független gyermekvédelmi felelősünk aki egyben mentálhigiénés szakember is, a gyermekek, családok védelmében jár el, felkutatja és ajánlja a megoldási lehetőségeket az arra rászorulók részére.

Nagy gondot fordítunk a művészeti oktatásra, a mindennapos testnevelésre az idegen nyelv tanulására és az informatikai ismeretek elsajátítására.

Az érdeklődő tanulók házon belül ismerhetik meg a rajz, a színjátszás a közös éneklés örömét.

Intézményünkben kihelyezett zeneoktatás is folyik. Részt lehet venni gyógytestnevelés foglalkozáson, délutáni különböző sportfoglalkozásokon.

Számítógépekkel korszerűen felszerelt iskolai könyvtár várja gyerekeinket. Iskolánkban napközi és tanulószoba működik, gazdag programokat kínálva.

Iskolánkban tanulóink megismerkedhetnek a népi hagyományainkkal, részt vehetnek Mihály napi vásáron, szüreti mulatságon, táncházon, kézműveskedhetnek, népi játékokat tanulhatnak. Diákönkormányzatunk ápolja iskolánk hagyományait : pl. Ki-mit-tud, Farsang, Sportnap-sportbál.