DÖK

A Szigeti József Utcai Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat az 1993. évi LXXXIX, tv 62-64 § -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve az intézmény SZMSZ –ével, illetve a DÖK SZMSZ –ével.

I.) A Diákönkormányzat célja, feladata:

a.) a DÖK feladata, hogy tagjai érdekében eljárjon, érdekeiket képviselje,

b.) a DÖK tevékenysége a tanulókat érintő bármely kérdésre kiterjed,

c.) a DÖK részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében,

- tanulók segítése, tájékoztatása,

- érdekérvényesítés segítése,

- az iskola mindennapi nevelő, oktató munkáját színesítő, gazdagító programok szervezése,

- hagyományőrzés.

d.) Cél: a minél tartalmasabb és teljesebb önszerveződés iskolai diákélet kialakításában való részvétel, az iskolavezetéssel és nevelőtestülettel közösen.

II.) A Diákönkormányzat tagjai:

a.) az iskola tanulói közössége (osztályonként 2 fő képviselő),

b.) diákelnök (1 fő), elnökhelyettes (1 fő),

c.) DÖK munkáját segítő tanár (1 fő),

d.) gazdasági vezető (1 fő).

III.) Szervezeti felépítés, működés:

a.) az osztályok szeptember elején 2 fő képviselőt választanak (a választás kötetlen) akik az osztályukat képviselik,

b.) az alapító ülésen a DÖK képviselői maguk közül 1 fő diákelnököt, 1 fő elnökhelyettest választanak ( egyszerű többséggel), akik feladata a képviselő testület érdekeinek képviselete, az iskola képviselete egyéb fórumon,

c.) A Diákönkormányzatnak felnőtt tanári felelősei is vannak, a diákmozgalmat segítő tanárok személyében,

d.) Az alapító ülés alkalmával a Diákönkormányzat képviselőtestülete elfogadja az iskola alapdokumentumait illetve javaslatokkal élhet az ezekben történő módosításához.

IV.) A Diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogköre

a.) Döntési jogkör:

· saját szervezeti felépítése, működése ügyében,

· a hatáskörök gyakorlásáról tisztségviselők választása és visszahívása,

· diákpályázatok kiírása, elbírálása,

· 1 tanítás nélküli munkanap programjáról.

A Diákönkormányzat hatáskörébe tartozó kérdésekben a nevelő testületnek véleményezési joga van, de ezt nem kötelező elfogadni. Ha a DÖK ilyen kérdésekben nem kéri ki előzetesen ezt a véleményt, súlyos formai hibát követ el, ami miatt határozata érvényteleníthető.

b.) Egyetértési jogkör:

· A Házirend elfogadásáról

· A Diákönkormányzat képviselője részt vehet az iskolaszék munkájában tanácskozási joggal.

c.) Javaslattevő jogkör:

· Kiterjed a tanulókat érintő minden kérdésre a belső szabályzatban megfogalmazottak szerint.

d.) Véleményezési jogkör:

· Iskolai SZMSZ meghatározásában

· Tanulók jutalmazása, büntetése

· Versenyek kiírása, ellenőrzése

· Iskolai rendezvények lebonyolítása

· Társadalmi munkák szervezése

· Tanórán kívüli tevékenységek tartalmának megválasztása

· Iskola szünidős programja.

V.) A Diákönkormányzat üléseinek szabályzata:

a.) a képviselő testület üléseit havonta tartja, illetve szükség esetén bármikor

összehívható,

b.) éves munkaterv elkészítése, elfogadása,

c.) az ülésekre biztosított hely az iskola könyvtára,

d.) határozatképes az ülés, ha a képviselők több mint fele jelen van,

e.) a képviselő testület döntéseit szóban, egyszeri többséggel hozza,

f.) üléseiről jegyzőkönyv, vagy írásos emlékeztető készül,

g.) minden tanév szeptemberében alakító ülést, minden tanév tavaszán éves

közgyűlést tart.

VI.) A Diákönkormányzat képviselőtestületének feladatai:

a.) megválasztani az éves elnököt és helyettesét,

b.) éves munkaterv elkészítése, elfogadása: javaslattevés, kezdeményezés,

c.) együttműködési megállapodást köt az iskola nevelőtestületével az iskolai SZMSZ alapján,

d.) Kialakítani a DÖK nap programját,

e.) Szervezni az iskolai diákéletet, programokat.

VII.) A Diákönkormányzat vezetőjének és helyettesének feladatai:

a.) szervezni és részt venni a gyűléseken,

b.) kapcsolatot tartani a diákság és a segítő tanár között,

c.) részt venni a területi vagy országos szervezetek munkájában,

d.) aláírni a Diákönkormányzat hatáskörébe tartozó dokumentumokat.

VIII.) A Diákönkormányzat képviselőjének feladatai:

a.) részt venni a közgyűléseken,

b.) szavazni, javaslatot tenni, véleményt nyilvánítani a DÖK ügyeiben,

c.) tájékoztatni a diákságot a gyűlésen történtekről,

d.) összegyűjteni a diákságot érintő problémákat, javaslatokat és a közgyűlés elé tárni,

e.) kapcsolatot tartani a DÖK vezetővel.

IX.) Diákönkormányzat beszámolási kötelezettsége:

A Diákönkormányzat beszámolási kötelezettséggel tartozik mind a működési mind a gazdasági ügyek tekintetében évi két alkalommal, (a félévi és év végi) tantestületi értekezleten.

X.) A DÖK munkáját segítő tanár feladatai:

a.) rész venni a kibővített iskolavezetőségi értekezleteken,

b.) bátorítja és segíti az iskolai diákközösség ésszerű kezdeményezéseit, ötleteit,

c.) biztosítja az állandó kapcsolattartást a diákok és a nevelőtestület között,

d.) összehívja a DÖK gyűléseit az SZMSZ -ben rögzítettek szerint,

e.) diákképviselőkkel való rendszeres konzultáció a diákságot érintő kérdésekben,

f.) tanórán kívüli tevékenységek szervezése, irányítása, segítése:

· DÖK nap

· Sport bál

· Farsang

· Ballagás

· Ki-Mit-Tud

g.) írásos dokumentumok elkészítése,

h.) a DÖK hatáskörébe tartozó dokumentumok aláírása.

XI.) Gazdasági vezető feladatai:

a.) éves költségvetési terv elkészítése,

b.) a Diákönkormányzat pénzének kezelése (kifizetések, bevételek),

c.) elszámolási kötelezettség az iskolavezetés és a DÖK felé.

Mellékletek:

a.) DÖK éves program

b.) Költségvetési terv