امنیت

امنیت درجه حفاظت در برابر خطر ، از دست دادن است ، و مجرمان. 
امنیت باید در مقایسه و مقایسه با مفاهیم دیگر مرتبط با : ایمنی ، تداوم ، قابل اعتماد بودن. تفاوت اصلی میان امنیت و قابلیت اطمینان این است که امنیت را باید به حساب اعمال مردم و تلاش برای ایجاد تخریب. 

تعاریف 
امنیت به عنوان شکلی از حمایت از ساختارها و فرآیندهای ارائه یا بهبود امنیت به عنوان یک بیماری است. موسسه امنیت و باز Methodologies (ISECOM) در OSSTMM 3 تعریف امنیت به عنوان "حفاظت از فرم که در آن جدایی بین دارایی و تهدید شده است. این شامل است اما در مورد حذف یا نه محدود به دارایی و یا تهدید به منظور امن باشد ، یا به دارایی فیزیکی است از تهدید برداشته و یا تهدید جسمی از دارایی ها حذف خواهند شد. 
تامین امنیت به عنوان یک بیماری ملی در مطالعه سازمان ملل متحد (1986) ((استنادی مورد نیاز تعریف شد | تاریخ = سپتامبر ، به طوری که آنها می توانند آزادانه به توسعه و پیشرفت. 
با توجه به موضوع طبقه بندی شده ، شرط که مانع از افراد غیر مجاز را از داشتن دسترسی به اطلاعات را ببینید که در منافع امنیت ملی safeguarded است. 
اقدامات انجام شده توسط یک واحد نظامی ، فعالیت یا نصب به خودی خود محافظت در برابر تمام اعمال به طراحی ، و یا که ممکن است ، 

مفاهیم امنیت 
برخی از مفاهیم عود در سراسر زمینه های مختلف امنیتی : 
تضمین -- تضمین تضمین می کنند که سطح امنیت سیستم را به عنوان انتظار می رود رفتار می کنند است 
پادکار -- اقدام متقابل راه برای جلوگیری از خطر از راه اندازی یک واقعه خطر است 
دفاع در عمق -- در یک اقدام امنیتی تنها به تنهایی تکیه هرگز 
بهره برداری -- آسیب پذیری که توسط یک تهدید موجب شده است -- خطر ابتلا به 1.0 (100 ٪) 
خطر -- خطر ابتلا به یک رویداد ممکن است که می تواند باعث از دست رفتن است 
تهدید -- تهدید روش راه اندازی یک واقعه است که خطر ابتلا به خطرناک است 
آسیب پذیری -- ضعف در هدف است که به طور بالقوه می تواند با تهدید سوء استفاده می شود 

شعب 
امنیت رایانهای 
کراکینگ 
هک 
MySecureCyberspace 
Phreaking 
امنیت ارتباطات 
امنیت بشر 
امنیت اطلاعات 
CISSP 
امنیت ملی 
امنیت فیزیکی 
پلیس 
دفتر فناوری اطلاعات امنیت عمومی 
گارد امنیتی 
پلیس امنیت
Subpages (2): اطلاعات شبکه
Comments