Задачи‎ > ‎

8 одд.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
Линк за решавање на математички проблем  Nov 1, 2015, 5:06 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Подготовка за тематски тест за Вектори   196k v. 2 Dec 6, 2013, 4:10 PM Biljana Informatika
ċ

View
за додатна настава  Dec 7, 2013, 12:10 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
Квадрат на број. Квадратен корен. наст. Ирена Стефанова   214k v. 2 Dec 6, 2013, 3:04 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
  170k v. 2 Mar 2, 2014, 12:22 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
  442k v. 2 Dec 6, 2013, 2:56 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  83k v. 2 Nov 12, 2014, 11:48 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  196k v. 2 Dec 6, 2013, 4:00 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  150k v. 2 Dec 6, 2013, 2:57 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 2:54 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 2:54 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:17 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
ПИТАГОРОВА ТЕОРЕМА.примена наст. Ирена Стефанова   421k v. 2 Dec 6, 2013, 3:14 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Mar 16, 2014, 10:50 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Mar 16, 2014, 10:47 AM Biljana Informatika
ć
View Download
Изработка од ученици:Сара Димовска и Александра Петкоска VII-a 2012-2013 год.  289k v. 2 Dec 6, 2013, 3:15 PM Biljana Informatika
ć
View Download
Изработка на ученик Марко Тодоровски VII-в 2012-2013 год.  678k v. 2 Dec 6, 2013, 3:17 PM Biljana Informatika
ć
View Download
Питагорова теорема проф. Ирена Стефанова  508k v. 2 Oct 13, 2015, 2:18 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
Плоштина наст. Ирена Стефанова     648k v. 3 Oct 11, 2014, 3:03 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  40k v. 2 Apr 9, 2014, 2:02 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  173k v. 2 Apr 9, 2014, 2:02 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  19k v. 2 Apr 15, 2014, 3:09 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  331k v. 3 Apr 27, 2014, 12:51 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 15, 2014, 9:19 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  15k v. 2 Apr 13, 2014, 4:23 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 15, 2014, 7:53 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 15, 2014, 7:47 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 15, 2014, 7:44 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
Разложување полиноми со извлекување заеднички множител пред заграда и со групирање наст. Ирена Стефанова   277k v. 2 Dec 6, 2013, 3:07 PM Biljana Informatika
ć
View Download
Разложување на полиноми наст. Ирена Стефанова   140k v. 2 Dec 6, 2013, 3:08 PM Biljana Informatika
ć
View Download
СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ПОЛИНОМИ наст. Ирена Стефанова   236k v. 2 Dec 6, 2013, 3:09 PM Biljana Informatika
ć
View Download
МНОЖЕЊЕ НА ПОЛИНОМИ наст. Ирена Стефанова   478k v. 2 Dec 6, 2013, 3:10 PM Biljana Informatika
ć
View Download
Бином на квадрат (збир и разлика)  70k v. 2 Dec 15, 2013, 12:37 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
Задачи со операции со полиноми  20k v. 2 Mar 2, 2014, 12:20 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  122k v. 2 Nov 12, 2014, 11:48 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:13 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:17 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:18 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:21 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:22 PM Biljana Informatika
ċ

View
Работни листови, квизови и сл.  Feb 7, 2014, 1:11 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:38 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:38 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:39 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 15, 2013, 12:37 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:20 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Задачи-продолжена пропорција, геометриска средина  332k v. 2 Oct 13, 2014, 5:31 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
Правапропорционалност, обратна пропорционалност  345k v. 2 Oct 13, 2014, 5:31 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  47k v. 2 Oct 13, 2014, 5:31 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
Реални броеви. Ирационален број. наст. Ирена Стефанова   990k v. 2 Dec 6, 2013, 3:05 PM Biljana Informatika
ċ

View
Броен израз кој нема бројна вредност  Dec 6, 2013, 4:12 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:19 PM Biljana Informatika
ċ

View
Реални броеви  Dec 6, 2013, 4:16 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 3:35 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
Задачи - подготовка за тест за степени. Има задачи за проширувања на знаења.   158k v. 2 Dec 6, 2013, 2:59 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  1041k v. 2 Dec 6, 2013, 3:00 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  102k v. 2 Oct 13, 2014, 5:30 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  786k v. 2 Oct 13, 2014, 5:30 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  117k v. 2 Oct 13, 2014, 5:30 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  87k v. 2 Oct 13, 2014, 5:30 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  134k v. 2 Oct 13, 2014, 5:30 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  122k v. 2 Dec 6, 2013, 3:01 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 1:48 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:20 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
овој тест е поставен и во online верзија каде ќе можете да си го проверите резултатот   36k v. 2 Dec 6, 2013, 3:37 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  124k v. 2 Oct 13, 2014, 5:30 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 3:39 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 3:38 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 3:46 PM Biljana Informatika
Comments