8 одд.

Interesen dokaz

Verojatnost

WebMATH — Линк за решавање на математички проблем

Броен израз кој нема вредност — Броен израз кој нема бројна вредност

Годишен тест 1

Годишен тест 2

Годишен тест 3

Делење на полиноми, делење на полином со моном

Доказ на Питагорова теорема

Изрази

Медијана, мода, ранг

Множење и степенување на мономи

Множење на мономи

Множење на полиноми

Множење на полиноми 2

Одземање на полиноми

Операции со полиноми

Определи рационален или ирационален број — Реални броеви

Плоштина на многуаголници

Плоштина на правилни многуаголници

Плоштина на трапез

Плоштина на триаголник

Полиноми — Работни листови, квизови и сл.

Производ од збир и разлика на два израза, квадрат на бином

Разложување на полином од вид А^2-B^2 на прости множители

Разложување на прости множители

Разложување полином со извлекување пред заграда

Реални броеви

Собирање и одземање на мономи

Собирање на вектори — за додатна настава

Собирање на полиноми

Степени

Степени 1