7 одд.

https://www.mathsisfun.com/geometry/construct-ruler-triangle.html — Конструкција на паралелни и нормални прави

Milioner -ALGEBRA

Online тест за тема БРОЈ

Агли во триаголник

Агли во триаголник

Алатка за работа со податоци

Алгебарски изрази — Составување на алгебарски изрази

Геогебра — алатка за геометрија

Еквивалентни дропки — поврзи ги паровите

Игра за мерни единици

Игра за периметар и плоштина на составна фигура

Игра за размер — Kahoot!

Игра за тема БРОЈ — Kahoot

Квиз Алгебра

Линеарна равенка

Линеарна функција

Мерење на агли — со користење на агломер

Неправилни дропки — поврзување на парови

Подготовка за II писмена — теми: Мерење и геометрија

Подредување на рационални броеви

Проценка на агли

Решавање проблеми

Споредување на рационални броеви

Теореми ССС,АСА,САС

Тест за Алгебра — Подготовка за III писмена работа

Тест за Алгебра и решавање проблеми — Алгебарски изрази, низи

Тест за Број и алгебра и решавање проблеми

Тест за прва писмена работа

Тест за триаголник и неговите значајни точки

Тест за цели броеви

Тест за централна и осна симетрија

Тест - мерење маса

Цртање на линеарни функции