Задачи‎ > ‎

6 одд.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  517k v. 2 May 28, 2018, 8:27 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  54k v. 1 May 30, 2018, 1:04 PM Biljana Informatika
ą

View Download
SI префикси  73k v. 1 Nov 29, 2017, 8:13 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  61k v. 1 May 28, 2018, 2:29 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  15k v. 1 Mar 6, 2018, 12:38 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
  2212k v. 2 Sep 17, 2017, 9:33 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  13k v. 2 Oct 17, 2017, 5:32 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Sep 17, 2017, 9:34 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Sep 17, 2017, 9:35 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
aktivnosti (na angliski jazik)  Oct 30, 2017, 11:14 AM Biljana Informatika
ċ

View
  May 28, 2018, 8:27 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
Еднакви дропки  22k v. 2 May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
Еднакви дропки  24k v. 2 May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
ċ

View
  May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Nov 1, 2017, 2:32 PM Biljana Informatika
ċ

View
  May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
ċ

View
link od youtube  Mar 6, 2018, 12:38 PM Biljana Informatika
ċ

View
link od youtube  Mar 6, 2018, 12:38 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 23, 2016, 5:11 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  318k v. 2 Mar 6, 2018, 12:39 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
Задачи за именување на многуаголници  380k v. 2 Oct 28, 2017, 12:40 PM Biljana Informatika
ċ

View
  May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
Агол, триаголник  5058k v. 2 Sep 29, 2015, 4:20 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  474k v. 2 Mar 6, 2018, 12:39 PM Biljana Informatika
ċ

View
Определи ги координатите односно точките дадени со соодветните координати  Nov 14, 2015, 10:57 AM Biljana Informatika
ċ

View
  May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  83k v. 2 Mar 6, 2018, 12:40 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 20, 2015, 3:08 PM Biljana Informatika
ċ

View
Интересна фигура  Nov 14, 2015, 11:01 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 26, 2016, 3:03 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 12, 2016, 11:37 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Nov 5, 2017, 10:37 AM Biljana Informatika
ċ

View
  May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
ċ

View
Откриј каков вид на трансформација е сликата (транслација=translation, ротација=rotation или пресликување=reflection)  Nov 14, 2015, 10:50 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Apr 23, 2014, 3:18 PM Biljana Informatika
ċ

View
децимални броеви  May 28, 2018, 8:28 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  270k v. 2 Dec 6, 2013, 3:52 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 3:41 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  6205k v. 2 Apr 21, 2014, 5:06 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  6108k v. 2 Apr 21, 2014, 5:08 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  287k v. 2 Mar 24, 2016, 5:36 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
дропки - споредување, подредување по големина   327k v. 2 Mar 18, 2016, 10:38 AM Biljana Informatika
ċ

View
еднаквост на дропки  Mar 18, 2016, 10:38 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Задачи од тема 1 и тема 2 за прва писмена работа по математика  226k v. 2 Nov 14, 2015, 10:50 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  365k v. 2 Nov 19, 2017, 10:58 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
Тамара Николова, VI-б, учебна 2015/2016  2863k v. 2 Feb 16, 2016, 3:20 PM Biljana Informatika
ć
View Download
Горјан Стевковски и Дарко Скулиќ, VI-a, учебна 2015/2016 год.  4176k v. 2 Feb 16, 2016, 3:17 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Apr 25, 2016, 12:03 PM Biljana Informatika
ċ

View
за печатење  Nov 3, 2015, 3:22 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Apr 25, 2016, 12:03 PM Biljana Informatika
ċ

View
on-line вежба  Nov 3, 2015, 3:22 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  18k v. 2 Apr 26, 2016, 1:36 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Sep 17, 2017, 9:35 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Nov 1, 2015, 6:02 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Sep 17, 2017, 9:35 AM Biljana Informatika
ċ

View
(посложени задачи)  Apr 23, 2016, 5:07 PM Biljana Informatika
ċ

View
поедноставни задачи  Apr 23, 2016, 5:10 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Sep 17, 2017, 9:35 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Nov 5, 2017, 10:38 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  171k v. 2 Nov 21, 2015, 1:19 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  292k v. 2 Nov 22, 2015, 7:14 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  15k v. 2 Mar 6, 2018, 12:39 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  326k v. 2 Nov 29, 2017, 8:13 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
Нови задачи - подготовка за втора писмена  14k v. 2 Mar 6, 2018, 12:39 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 20, 2015, 3:08 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Sep 17, 2017, 9:34 AM Biljana Informatika
ĉ
View Download
Плоштина на различни форми  54k v. 2 May 11, 2016, 2:05 PM Biljana Informatika
ċ

View
Нов тест за тема Мерење  Mar 6, 2018, 12:41 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
L и P на комбинирана фигура, со решение.  130k v. 2 Dec 20, 2015, 3:08 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 20, 2015, 3:08 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
  17k v. 2 Dec 20, 2015, 3:08 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  182k v. 2 Dec 20, 2015, 3:08 PM Biljana Informatika
ċ

View
  Dec 6, 2013, 2:22 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Dec 6, 2013, 4:35 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  460k v. 2 Mar 25, 2018, 3:30 PM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  200k v. 2 Sep 17, 2017, 9:34 AM Biljana Informatika
ć
View Download
Квиз за материјалот од VI одд. (природни броеви, децимални броеви, мерење)  764k v. 2 Sep 17, 2017, 9:34 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
Задачи за Годишен тест по математика за VI одд.  232k v. 2 Sep 17, 2017, 9:35 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
  5571k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  5571k v. 2 Sep 15, 2015, 2:07 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View Download
  471k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  624k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  502k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  75k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
Задачи - проблеми  104k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  46k v. 2 Feb 16, 2016, 3:16 PM Biljana Informatika
ć
View Download
Низи  986k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
Задачи од тема 1: Број и решавање на проблеми   198k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
Ċ
View Download
  95k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
ć
View Download
  86k v. 2 Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
ċ

View
  Nov 1, 2015, 6:03 AM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Изработка на дијаграми-еколошки уредување на училишен двор Изработка на ученик Бојана Јосифовска VI-б одд. 2012-2013 год.  57k v. 2 Dec 6, 2013, 3:50 PM Biljana Informatika
Ĉ
View Download
  22k v. 2 Feb 16, 2016, 3:15 PM Biljana Informatika
ĉ
View Download
Нови задачи од тема Работа со податоци, подготовка за втора писмена работа  15k v. 2 Mar 6, 2018, 12:40 PM Biljana Informatika
ć
View Download
  289k v. 2 Dec 20, 2015, 3:09 PM Biljana Informatika
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
  Dec 13, 2017, 2:53 PM Biljana Informatika
ċ

View
тест  Dec 3, 2017, 12:00 PM Biljana Informatika
ċ

View
тест  Dec 3, 2017, 12:02 PM Biljana Informatika
Comments