Дома

Драги ученици,

Математиката е гимнастика на умот, затоа вежбајте.

Актив на математичари

OОУ Кирил Пејчиновиќ

Кисела Вода-Скопје

www.kirilpejcinovic.edu.mk

Питагора, познат грчки математичар.

Ја открил и докажал една од најпознатите теореми - квадратот над хипотенузата кај правоаголен триаголник е еднаква на збирот на квадратите над катетите.