Соломія Бук

Наукові публікації

На головну

Посібник

 1. Бук С. Основи статистичної лінгвістики: Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич.— Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.— 124 с.
  Рецензія: О. П. Левченко, Ю. В. Нікольський // Лінгвістика. — 2010. — № 1. — С. 237-239.
  Рецензія: О. Палінська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2011. — Вип. 52. — С. 420–421.

  Словники

 2. Бук С. Частотний словник повісті Івана Франка "Boa constrictor" (редакція 1884 р.) // Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози / Ф. С. Бацевич (наук. ред), С. Н. Бук, Л. М. Процак, Л. Ю. Сваричевська, О. В. Ясіновська.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.— С. 202-501.
 3. Бук С. Частотний словник роману Івана Франка "Основи суспільності" : Інтерпретація твору крізь призму статистичної лексикографії / Соломія Бук ; Ф. С. Бацевич (наук. ред).– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.—  264 с.
 4. Бук С., Ровенчак А. Частотний словник роману Івана Франка "Перехресні стежки" // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману "Перехресні стежки") / Ф. С. Бацевич (наук. ред), С. Н. Бук, Л. М. Процак, А. А. Ровенчак, Л. Ю. Сваричевська, І. Л. Ціхоцький.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— С. 138-369.
 5. Бук С. 3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.
 6. Бук С. 3 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 180 с.
 7. Бук С., Ровенчак А. Он-лайн конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки”.

  Наукові статті [На початок]

 8. 2013
 9. Бук С. Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: проект та його реалізація // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2013. — Вип. 58. — С. 290–307; див. препринт arXiv:1005.5466v1 [cs.CL].

 10. 2012
 11. Бук С. Сучасні методи дослідженні мови письменника у слов'янознавстві // Проблеми слов'янознавства. — 2012. — Вип. 61. — С. 86–95.
 12. Бук С. Архітектура польсько-українського та українсько-польського паралельного корпусу автоперекладів Івана Франка // Slavia Orientalis. — 2012. — T. LXI, Nr 2. — С. 213-230.
 13. Buk S. The Epithetization Index in a Work of Fiction (on the basis of the Text Corpus of Ivan Franko's Long Prose Fiction) // Practical Applications of Linguistic Research Internet conference 2012
 14. Бук С. Н. Онімний простір роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Λογος όνομαστική. — 2012. — № 4. — С. 68–76.
 15. Бук С. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 106–116.
 16. Бук С. Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка “Boa constrictor”) // Українське літературознавство. — 2012. — Вип. 76. — С. 179-192.
 17. Бук С. Н., Кундис Л. Порівняльна характеристика іспанських та українських текстових корпусів // Проблеми і проекції сучасного українського мовного і літературного процесу: Зб. наук. праць I Міжнародної студентської науково-практичної конференції / Відп. ред. М. Л. Дружинець. — Тирасполь, 2012. — С. 39-42.
 18. Buk S., Rovenchak A. Corpus of Texts in Indigenous African Scripts // Proceedings of the 6th World Congress of African Linguistics, Cologne 2009 / ed. by M. Brenzinger & A.-M. Fehn. — Cologne: Köppe Verlag, 2012. — P. 651-658.

 19. 2011
 20. Бук С. Лінгвостатистичний опис "Не спитавши броду" Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2011. — Вип. 55. — С. 230–242.
 21. Бук С. Пряма й авторська мова великої прози Івана Франка: лінгвостатистичне дослідження у контексті корпусної лінгвістики // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2011. — Вип. 52. — С. 199–209.
 22. Бук С. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища" крізь призму частотного словника // Мовознавство. — 2011. — №4. — С. 56–66.
 23. Бук С. Письменницькі словники української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2011. — №6(105). — С. 109–119.
 24. Бук С. Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози) // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 22. — С. 62-66.
 25. Бук С. Слов'янський досвід укладання частотних словників мови письменника // Проблеми слов'янознавства. — 2011. — Вип. 60. — С. 217–224.
 26. Rovenchak A., Buk S. Application of a quantum ensemble model to linguistic analysis // Physica A. — 2011. — Vol. 390, No. 7. — P. 1326-1331.
 27. Rovenchak A., Buk S. Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions // J. Phys. Stud. — 2011. — Vol. 15, No. 1. — Article 1005. — 6 p.

 28. 2010
 29. Бук С. Інтерпретація лексики роману Івана Франка "Великий шум" у кількісно-статистичному аспекті // Studia Metodologica. — Вип. 30 . — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. — С. 145-153.
 30. Бук С. "Захар Беркут" Івана Франка у світлі статистичної лінгвістики // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. — Вип. 6. — С. 172-176.
 31. Бук С. Статистична структура роману Івана Франка "Борислав сміється" // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Филология. — 2010. — Том 23 (62), № 3. — С. 114-118.
 32. Бук С. Статистичні характеристики роману Івана Франка “Основи суспільності” (на основі частотного словника твору) // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.— 2010.— № 676.— С. 90-93.
 33. Бук С. Розрізнення анафори у корпусі текстів Івана Франка: “я” у “Перехресних стежках” // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.— 2010.— №11(198), Ч. 2.— С. 151–162.
 34. Buk S., Humenchyk O., Mal'tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language. A pilot study // Text and Language: Structures - Functions - Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek.— Wien: Praesens, 2010.— P. 13-19.
 35. Бук С. Лінгводидактичний потенціал корпусу текстів Івана Франка у викладанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010.— Вип. 5.— С. 70–74.
 36. Бук С. Чоловічий антропонімікон роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Лінгвістика. Збірник наукових праць.— Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010.— С. 169–176.
 37. Бук С., Ровенчак А. Засади анотування внутрішніх елементів тексту у збалансованому текстовому банку даних української мови // Людина. Комп'ютер. Комунікація: Зб. наукових праць / За ред Ф. С. Бацевича.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010.— С. 66-69.
 38. Бук С., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.).— Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.— Т. 2.— С. 203-211.

  2009
 39. Buk S.Lexical Base as a Compressed Language Model of the World (on the material of the Ukrainian language) // Psychology of Language and Communication. 2009, vol. 13, no.2. P. 35–44.
 40. Buk S. Writer Vocabularies of Ukrainian Authors // VARIA XVI: Zborník materiálov zo XVI. Kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.–10.11.2006).— Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2009. — S. 57–63.
 41. Бук С. Структурне анотування у корпусі текстів (на прикладі прози Івана Франка) // Українська мова.— 2009.— № 3.— С. 59-71.
 42. Kelih E., Buk S., Grzybek P., Rovenchak A. Project Description: Designing and Constructing a Typologically Balanced Ukrainian Text Database // Methods of Text Analysis: Omnibus volume.— Chernivtsi: ČNU, 2009.— P. 125-132.
 43. Бук С. Письменницька лексикографія та корпус текстів // Маґістр гри слова: Збірник статей на пошану проф. Ф. С. Бацевича.— Львів: Видавничий центр Львівського університету, 2009.— C. 42-56.

 44. 2008
 45. Бук С. Лінгво-методичний аспект проблеми соціології лексикографії // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия "Филология".— 2008.— Т. 21(60), №3.— С. 57–61.
 46. Buk S., Rovenchak A. Menzerath–Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Glottotheory.— 2008.— V. 1, No. 1.— P. 10-17;arXiv preprint cs.CL/0701194.— 8 p.
 47. Бук С. Сучасна лексикографія та корпусна лінгвістика: навчально-методичний аспект // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. праць / За ред. Ф.С.Бацевича.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2008.— С.186–189.
 48. Buk S., Mačutek J., Rovenchak A. Some properties of the Ukrainian writing system // Glottometrics.— 2008.— V. 16.— P. 63-79; arXiv preprint 0802.4198.— 17 p.

 49. 2007
 50. Бук С.Учнівські корпуси в методиці викладання іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— Вип. 2.— С. 19–23.
 51. Бук С.Соціологія лексикографії з погляду університетської кафедри та з перспективи ринку: Інтерв’ю з польським лексикографом Мирославом Баньком // Проблеми слов'янознавства.— 2007.— Вип. 56.— С. 327–333.
 52. Бук С. Н.Конкорданс роману Івана Франка «Прехресні стежки» та світова практика // Proceedings of the International Conference on Computer Sciences and Information Technologies. September 27th–29th, Ukraine, Lviv.— Львів: В-во НУ «ЛП», 2007.— С. 330–331.
 53. Buk, S., Rovenchak, A. Statistical Parameters of Ivan Franko's Novel Perekhresni stežky (The Cross-Paths) // Quantitative Linguistics.— V. 62: Exact Methods in the Study of Language and Text.— Berlin; New York, 2007.— P. 39-48. arXiv preprint cs.CL/0512102.— 2005.— 11 p.
 54. Бук С.Корпус текстів Івана Франка: спроба визначення основних параметрів // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing‑2006: Зб. наук. пр. / НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд, Таврійськ. нац. ун‑т ім. В. І. Вернадського; за ред. В. А. Широкова.— К.: Довіра, 2007.— С. 72–82.

 55. 2006
 56. Бук С. Статистичні характеристики лексики основних функціональних стилів української мови: спроба порівняння // Лексикографічний бюлетень.— 2006.— Випуск 13.— С. 166-170.
 57. Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.— 2006.— Випуск 14.— С. 184-188.
 58. Бук С. Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет "Львівська політехніка".— 2006.— №559.— С. 100-103.
 59. Бук С. До розрізнення деяких термінів на позначення мінімалізованого словника // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.— 2006.— Вип. 1.— С. 76-79.
 60. Бук С. Форми нарації в романі Іздрика "Подвійний Леон" // Слово і Час.— 2006.— №2.— С. 63-67.

 61. 2004
 62. Buk, S. N., Rovenchak, A. A. Rank-Frequency Analysis for Functional Style Corpora of Ukrainian // Journal of Quantitative Linguistics.— 2004.— V. 11, No. 3.— P. 161-171;
  arXiv preprint cs.CL/0311033.— 2003.— 8 p.
 63. Buk, S. Lexical Base as a Compressed Language Model of the World (on the material of the Ukrainian language) // arXiv preprint cs.CL/0402055.— 2004.— 8 p.
 64. Бук С. Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет "Львівська політехніка".— 2004.— № 503.— С. 63-66.
 65. Бук С. Лексична основа української мови як компресована мовна модель // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— Випуск 34.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— С. 289-293.
 66. Бук С. Н. Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація.— Рукопис. Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський національний університет імені Івана Франка.— Львів, 2004.— 281 с. (Шифр зберігання книги в Національній бібліотеці України імені В. Вернадського: ДС82489)
 67. Бук С. Н. Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація.— Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський національний університет імені Івана Франка.— Львів, 2004.— 17 с. (електронна версія)

 68. 2003
 69. Бук С. Дефінітивний мінімум у тлумачному словнику української мови для іноземців (на матеріалі іменників, які позначають тварин і частини їх тіла) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— Випуск 30.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003.— С. 154-159.
 70. Бук С.Частотний словник розмовно-побутового стилю сучасної української мови // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.— Випуск 11. У 2 частинах / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред) та ін.— Част. І.— Донецьк: ДонНУ, 2003.— 350 c.— С. 266-271.
 71. Бук С.Частотний словник наукового стилю сучасної української мови // Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки.— Випуск 44.— Черкаси: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, 2003.— С. 90-96.
 72. Бук С. Н.Методика виділення ядра лексичного мінімуму української мови // Мова і культура (Науковий щорічний журнал).— К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003.— Вип. VI.— Т. 5, Ч. 1. Національні мови в їхній специфіці та взаємодії.— С. 25-31.

 73. 2002
 74. Бук С. Лексичний мінімум: Теоретичні засади і принципи виділення // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет "Львівська політехніка".— 2002.— №453.— 554 с.— С. 474-479.
 75. Бук С.Проблеми семантичної метамови. (Спроба порівняння окремих концепцій) // Проблеми загального мовознавства.— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.— С. 12-17.

 76. 1998
 77. Бук Н., Бук С.Щодо вживання віддієслівних прикметників "ведучий" і "ведений" // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет "Львівська політехніка".— 1998.— №336.— С. 62-63.
 78. Анотації [Top]

 79. Rovenchak A., Buk S. Masadennin (The Little Prince in Bamana): Experimental online concordance with parallel French and English texts // Mande 2011: 3e Colloque international sur les Langues et la Linguistique Mandé. Paris, 14-17 septembre 2011.
 80. Rovenchak A., Buk S.
 81. Rovenchak A., Buk S. Evolution of the Temperature Parameter in Texts // LT26: The 26th International Conference on Low Temperature Physics, August 10-17, 2011, Beijing International Convention Center, Beijing, China.— P. 196.
 82. Buk S. Corpus, statistical, and lexicographic aspects of long prose fiction by Ivan Franko // Spis abstraktów Konferencji Slavicorp (22-23.11.2010).— P. 4.
 83. Buk S., Humenchyk O., Mal'tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language // International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2009: Text and Language: Structures, Functions, Interrelations: Abstracts. Graz, Austria, September 17-20, 2009.— P. 3-4.
 84. Buk S., Rovenchak A. Corpus of Texts in Indigenous African Scripts // WOCAL6 – Cologne: World Congress of African Linguistics, 17-21 August 2009.— P. 73-74.
 85. Бук С. Частотные словари в лексикографической практике некоторых славянских стран // IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество». Москва, 27–30 сентября 2007 г.: Тезисы докладов.— С. 296.
 86. Бук С. Корпус текстів Івана Франка: особливості структурної анотації // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції 24-28 вересня 2007, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Мовно-інформаційний фонд України. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.— Сімферополь: В-во "ДиАйПи", 2007.— С. 112–113.
 87. Buk S. Ukrainian Language Statistical Researches: Modern State and Prospects // Materialele colocviului comemorativ internaţional „Tradiţie şi modernitate оn abordarea limbajului” consacrat aniversării a 65-a de la naşterea prof. Mircea Ioniţă. Bălţi, 11 noiembrie 2006.— Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006.— P. 84–85.
 88. Buk S., Rovenchak A. Menzerath-Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Abstracts from International scientific conference on Modern Methods in Linguistics held in honour of the anniversary of Prof. Gabriel L. Altmann, October 23rd and 24th, 2006, Budmerice Castle, Slovakia.— P. 2.
 89. Бук С. Корпус текстів Івана Франка: спроба визначення основних параметрів // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції 20-27 вересня 2006, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Мовно-інформаційний фонд України. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.— Сімферополь: В-во "ДиАйПи", 2006.— С. 115-116.
 90. Бук С. Лексичні мінімуми в слов'янській лексикографічній традиції (на прикладі польської, російської та української практики) // Проблеми слов'янознавства.— 2004.— Випуск 54.— С. 236.
 91. Бук С. Представлення дейктичної лексики в комп'ютерному тлумачному словнику-мінімумі української мови // VIVAT ACADEMIA: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених-філологів.— Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.— 320 с.— С. 223-225.
 92. Бук С.Вплив комунікативної лінгвістики на теорію і практику лексикографії // Комунікативна компетентність правників і їх зв'язки з громадськістю / За заг. ред. Токарської А. С.: Зб. наук. праць.— Львів: Львівський інститут внутрішніх справ, 2003.— 168 c.— С. 115-117.
 93. Рецензії [Top]

 94. Бук С. [Рецензія на:] Ф. Бацевич. Нариси з лінгвістичної прагматики.– Львів : ПАІС, 2010. – 336 с. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2011. — Вип. 52. — С. 411–416.
 95. Бук С. [Рецензія на:] Online Concordance to the Complete Works of Hryhorii Skovoroda (Он-лайн конкорданс повного зібрання творів Григорія Сковороди) // Українська мова.— 2010.— С. 109-115.
 96. Бук С. [Рецензія на:] Флорій Бацевич. Духовна синергетика рідної мови. Київ: Академія, 2009 // Критика.— 2009.— Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146).— С. 23.
 97. Бук С. [Рецензія на:] Світлана Мартінек. Український асоціативний словник: У 2 томах. Том 1: Від стимулу до реакції. Том 2: Від реакції до стимулу.— Львів: Національний університет імені Івана Франка, 2008 // Критика.— 2009.— Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146).— С. 17.
 98. Бук С. [Рецензія на:] Флорій Бацевич. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007 // Критика.— 2008.— Рік ХІІ, Число 6 (128).— С. 3.
 99. Бук С. [Рецензія на:] Горбач О. Арґо в Україні. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 2006. 688 с. // Україна модерна.— Критика: Київ; Львів, 2007.— Ч. 12(1).— С. 299–304.
 100. Бук С.[Рецензія на:] Żmigrodski P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej.— Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.— 286 s. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— 2006.— С. 199-201.
 101. Бук С., Ровенчак А.[Рецензія на:] І. Процик, Українська фізична термінологія на зламі XIX-XX століть // Журн. фіз. дослідж.— 2005.— Т. 9, № 3.— С. 273-274.
 102. Соломія Бук"Комунікативна лінгвістика" від Флорія Бацевича [Рец. на Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики.— К.: Видавничий центр "Академія", 2004.— 344 с.] // Український гуманітарний огляд. Випуск ІІ.— К.: Критика, 2005.— С. 193-196.
 103. Бук С. Комунікативна лінгвістика від Флорія Бацевича [Рецензія на: Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики] // Каменяр.— 2005.— № 4.— листоп.— С. 10.

На головну