Sedimentologische Kring

Welkom op de site van de Sedimentologische Kring. De Sedimentologische Kring is onderdeel van het KNGMG, en wij hebben de bevordering en stimulering van de sedimentologie in Nederland tot doel. Daartoe organiseren wij enkele malen per jaar excursies en lezingen. Iedereen die geïnteresseerd is in deze activiteiten kan lid worden voor 10 euro per jaar, het grootste deel van de leden bestaat uit mensen die beroepsmatig met sedimentologie en verwante vakgebieden werken.

Komende activiteiten

Dagexcursie Lutterzand - Verplaatst naar het najaar

Onder leiding van Kees Kasse (VU) zullen we de omgeving van de Dinkel in Twente bezichtigen. De ingesneden steilranden van deze meanderende rivier tonen een wisselend profiel bestaande uit stuifzanden, dekzanden en podzolen. In deze zanden, daterend vanaf het Midden-Weichselien, zijn vele cryoturbate structuren te herkennen, waaronder vorst- en ijswiggen. De dekzandstratigrafie in dit prachtige gebied biedt een unieke kans om de effecten van veranderende klimaatomstandigheden op het sedimentaire milieu te bestuderen.

Opgeven kan door te mailen naar sedi.kring@gmail.com !


Meer info over de Dinkel bij Lutterzand vind je o.a. in dit Grondboor & Hamer artikel

Recente activiteiten

Webinar - Jelgersma- en Escherprijs - Do 4 juni

Het KNGMG heeft een jaarlijkse erkenning voor de beste scripties binnen de aardwetenschappen, die normaliter worden uitgereikt op het NAC. Dit jaar is de Jelgersmaprijs, voor beste BSc-thesis gewonnen door Marije de Vos van de VU. De Escherprijs, voor beste MSc-thesis, is gewonnen door Lonneke Roelofs van de UU. Helaas heeft de uitreiking dit jaar door welbekende omstandigheden niet kunnen plaatsvinden.

Omdat beide prijswinnaars en hun onderzoek de volledige aandacht verdienen, willen wij hen graag de gelegenheid bieden om een korte lezing te geven over hun scriptieonderwerp. Beide onderzoeken zijn gerelateerd aan de fluviatiele sedimentologie.

Het huidige programma (in het Engels) was als volgt:

15.45 - 16.00: Inloggen

16.00 - 16:05 : Introductie en korte uitleg

16.05 - 16.25: Marije de Vos - 'Evolution of the Upper Yangtze River: Reconstruction of the paleo-connection between the Upper Yangtze River and Red River'

Abstract: The evolution of the Upper Yangtze River has been a debated topic for Earth Scientists. Based on the geometry of the First Bend and the fluvial patterns in the south of Asia, it has been hypothesised that the Upper Yangtze River used to be connected to the Red River in the past. However, no consensus on the existence of this paleo-connection has been achieved yet. In this thesis, Ar-Ar dating of muscovite, biotite and sanidine minerals from sediments of the Jianchuan Basin has been performed in order to find evidence for this paleo-connection.

16:25 - 16:30: Vragenronde 1

16.30 - 16.50: Lonneke Roelofs - Morphology and evolution of natural levees – the importance of an often overlooked fluvial feature'

16:50 - 16:55: Vragenronde 2

17.00: Afsluiting

De webinar is opgenomen en is hier beschikbaar in mp4-formaat: Webinar - Jelgersma-en Escherprijs

Dagexcursie Roer - Vrijdag 27 September

Samen met Hessel Woolderink van VU Amsterdam hebben we een bezoek mogen brengen aan de Roer.

De Roer slingert als een van de weinige vrije meanderende rivieren in Nederland door het Limburgse landschap voordat deze uitmond in de Maas bij Roermond. De Roer heeft een dynamisch verleden gekend waarin invloeden van klimaat, tektoniek en de mens allemaal aan bod zijn gekomen. Door de relatief beperkte afmetingen is het mogelijk om de dynamiek en sedimentologische processen van een meanderende rivier in detail te bestuderen.

Foto's Sedikring: Hier


Algemene Leden Vergadering (ALV) - Woensdag 20 Maart - 16u - TNO, Auditorium, Utrecht

Op woensdag 20 maart zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden van de Sedimentologische Kring. Dit zal gepaard gaan met een aantal (3) lezingen. Het thema van dit jaar is : Glaciale Sedimentologie.

Hierbij zal Kay Beets (VU) spreken over de opvulling (Laat-Saalien) van het Amsterdam en Haarlem bekken, Sander Koopman over de stuwwal bij Hollandsche Rading en Kevin Schiele (Fugro) over de deglaciatie van de westelijke limiet van het British-Irish Ice Sheet.

Locatie: Auditorium - TNO, Princetonlaan 6, Utrecht


Metronoom bezoek - 19 November

Samen met Maarten Kleinhans (UU) mochten we een bezoek brengen aan zijn unieke getijdenstroomgoot, die sinds 2016 in gebruik is voor het bestuderen van riviermondingen. Hierin werd op dat moment een estuarium op schaal nagebootst. Voorafgaand aan de bezichtiging werd een korte introductie over de Metronoom gegeven door Maarten zelf. Daarnaast gaf Steven Weisscher uitleg over de huidige experimenten en gaf Marcio Boechat Albernaz een korte lezing over een numeriek modelleerproject

Foto's Sedikring: Zie hier

Tweedaagse excursie Texel - 26/27 Oktober

Onder leiding van Albert Oost (Deltares) hebben we zowel de sedimentologische historie als de actieve processen op het eiland bekeken. We brachten onder andere een bezoek aan de Hors, de Klif en de Slufter. Daarnaast was er een rondleiding in de Texelse bierbrouwerij en mochten we samen met de waddenvereniging het wad op.


Foto's Sedikring: Zie hier

Ad Hoc Uden Peelrandbreuk - 8 Oktober

Naar aanleiding van het promotieproject van Rimbaud Lapperre (VU) was er de gelegenheid ontstaan om in een sleuf van circa 30 meter lang de Peelrand breukzone te bekijken. Het onderzoek richt zicht voornamelijk op de hydrologische aspecten van deze slecht doorlaatbare breukzone, waarbij de sedimentologie natuurlijk ook van groot belang is.

Foto's Sedikring: Zie hier

Ad Hoc - Harselaar Driehoek - 25 september

Met dank aan Bosch Beton mochten we een bezoek brengen aan de bouwput in de Harselaar-driehoek bij Barneveld. In deze bouwput was een ontsluiting van 100 à 200 meter lang en tot 6 meter diep zichtbaar, bestaande uit Pleistocene zanden van de Boxtel Formatie .

Foto's Sedikring

HighRes foto ijswig (N.Wisselmse)


Lezingen namiddag: Delta-Ontwikkeling - 5 Juni

Op dinsdag 5 juni vond er een lezingmiddag plaats in het TNO Auditorium te Utrecht. Aansluitend was er een borrel.

Titel lezingen:

'Anatomy of Mississippi Delta growth and its implications for coastal restoration' (Torbjörn Törnqvist)

'The southern North Sea: sea-level changes, palaeogeography and archaeology' (Marc Hijma)

Dagexcursie Het Gooi - 8 December

Deze dagexcursie nam ons mee naar het Gooi onder leiding van Prof. Jan Sevink (UvA). We hebben gekeken naar de ouderdom en ontstaan van stuifzanden en podzolen van het Holoceen als zowel het ontstaan van heidevelden in de regio.

Foto's - Sedikring

ALV - Ledenvergadering - 7 December

Naast de ledenvergadering waren er een drietal lezingen, met dit jaar als thema:

Holocene eolische afzettingen in Nederland

Harm Jan Pierik: A new integrated overview of Holocene drift-sand activity in the Netherlands

Unze van Buuren: bedload and suspended sand characteristics in a coastal Dune system, the Kennemerduinen

Jan Sevink: To be confirmed

Locatie: TNO - Utrecht

Meerdaagse excursie Bentheimer Zandsteen - 10 & 11 November

Onder leiding van Harmen Mijnlieff en Rory Dalman van TNO zijn we naar Bad Bentheim afgereisd om de Bentheimer Zandsteen van dichtbij te bekijken en de herkomst ervan te bediscussieren.

Bentheim revisited - Meer info

Fotos - Sedikring

Dagexcursie Brabantse Wal - 1 April 2017

Samen met Kees Kasse (VU) bezochten we de Brabantse Wal, een markante steilrand in de buurt van Woensdrecht. De steilrand vormt een overgang van hoge zandgronden naar lager gelegen zeekleipolders. Door het bezoeken van meerdere oude zandgroeves en met behulp van grondboringen heeft Kees ons meer weten te vertellen over de complexe onstaansgeschiedenis van dit kenmerkend morfologisch verschijnsel.

Fotos - Sedikring

Fotos - Bas van der Meulen