Provinciaal en regionaal overleg

RWO ARA vzw neemt ook deel aan overleg op regionaal en provinciaal niveau. Hieronder volgt een overzicht van de overlegmomenten georganiseerd in samenwerking met RWO ARA vzw* alsook overleg waarop RWO ARA vzw aansluit, telkens met een kort woordje uitleg en de gegevens van de contactpersonen.

Provinciale werkgroep RWO*

Dit provinciaal overleg brengt de zes coördinatoren van de zes ankerpunten samen met het beleid en heeft als doel een afstemming tussen de partijen te bekomen.

Afwisselend voorzitterschap tussen de RWO-coördinatoren:

Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie - RPO*

Dit platform dient ter versterking van de lokale ouderenadviesraden in de regio Aalst. Het PLOR bestaat uit seniorenambtenaren en overige personeelsleden die aangesloten zijn bij de seniorenraden uit de verschillende steden en gemeenten van arrondissement Aalst.

Voorzitter: Jozef Vandenbulcke | jozefvandenbulcke@gmail.com

Preventieve gezinsondersteuning - PGO*

De Vlaamse regering wil met een nieuw decreet de preventieve gezinsondersteuning beter ondersteunen, onder meer door aan te sturen op meer samenwerking tussen verschillende actoren. Tijdens dit overleg komen actoren op regionaal niveau samen in functie van uitwisseling, regionale afstemming en samenwerking en dit in het kader van de recente opstart van de Huizen van het Kind.

Voorzitter tot eind 2017: Liesebet De Crop | liesebet.decrop@kindengezin.be

Regionaal Lerend Netwerk Doorstroom - Aalst-Oudenaarde - RLND AA-OU*

Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen is een onderdeel van het Platform Arbeidszorg Oost-Vlaanderen, conform de provinciale reglementering. Momenteel zijn hiervoor drie regionale netwerken actief: Aalst - Oudenaarde, Sint-Niklaas - Dendermonde en Gent - Eeklo.

Elk regionaal netwerk heeft de opdracht om een kwalitatieve toepassing van arbeidszorg te stimuleren over de grenzen van de verschillende sectoren heen en om samenhang en continuïteit te bevorderen binnen de regio.

Voorzitter: Veerle Vanderstraeten | veerle.vanderstraeten@reymeers.be

Netwerkstuurgroep integrale jeugdhulp Aalst-Oudenaarde - IJH AA-OU*

Deze netwerkstuurgroep dient ter afstemming van het aanbod 'Integrale Jeugdhulp' tussen de actoren in het werkveld. Deze sector is in volle verandering en diensten proberen zich te organiseren op deze vergaderingen.

Meer algemene informatie en toelichting rond dit aanbod is terug te vinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Voorzitter sinds september 2018: Jan De Backer | jan.debacker@ruyskensveld.be

Jeugdwelzijnsoverleg - JWO

Dit overleg brengt de verschillende welzijnsorganisaties in stad Geraardsbergen samen om hun werking beter op elkaar af te stemmen en om meer op maat van de jongeren te werken.

Voorzitter: Samuel Vileyn | samuel.vileyn@uitdemarge.be

Kerngroep provinciaal platform promotie zorgberoepen - PPPZ

Overleg met deze kerngroep heeft als doel een aanpak te vinden ter sensibilisering van zorgberoepen bij studenten. Onder de deelnemende partners bevinden zich onder meer scholen, mutualiteiten, provincie, thuiszorg, ziekenhuizen, VDAB, ...

Meer informatie over de inhoud van deze kerngroep vind je op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Tot eind 2017 volgden we deze kerngroep op.

Voorzitter: Frauke Alexander | frauke.alexander@oost-vlaanderen.be

Welzijnsforum Aalst

Alle welzijnsorganisaties uit Aalst vormen het lokale welzijnsoverleg ofwel Welzijnsforum van de stad.

Voorzitter: Isabelle De Wuffel | isabelle.dewuffel@aalst.be

Subregionaal overleg gehandicaptenzorg Aalst-Oudenaarde - SubROG AA-OU*

Dit overleg is heropgestart als regionaal kanaal om zorgafstemming te organiseren. Partners binnen SubROG Aalst, Oudenaarde en ook andere intersectorale stakeholders komen tweemaandelijks samen te Zottegem.

Voorzitter: Luc Vervaet | luc.vervaet@wonozo.be