Een beetje geschiedenis

Vertikale verscheen voor het eerst in de zomer van 1992, als opvolger van Informilo, dat zichzelf in mei 1981, kort na de stichting van de Vlaamse Esperantobond (VEB), voorstelde als 'novaĵbulteno por la kadromembroj de FEL' (nieuwsbrief voor de kaderleden van de VEB). Het was ook het Esperantotijdschrift van de VEB, naast het Nederlandstalige Horizontaal. Ondertussen is er veel veranderd. Communicatie en discussie tussen actieve leden gebeuren niet meer via brieven en tijdschriften, maar via discussiegroepen en e-mail. Vlaamse regelgeving eist dat de verslagen van de bestuurs- en algemene vergaderingen in het Nederlands in plaats van in het Esperanto gepubliceerd worden. Deze verslagen vormen nu de hoofdbrok van Vertikale en zo is het ook een Nederlandstalig tijdschrift geworden. De nieuwe vzw-wet vereist dat een vereniging een register bijhoudt waarin de leden de verslagen kunnen raadplegen. Dit lijkt de nieuwe rol van Vertikale geworden te zijn. De papieren versie blijft voorlopig bestaan, maar het is de bedoeling dat nieuwe nummers hier in digitale vorm kunnen geraadpleegd worden (klik op 'vertikale2' hieronder). Reeds verschenen nummers zullen er, volgens de mogelijkheden, in tekst- of beeldformaat aan toegevoegd worden. (Nieuwste nummer: 48)

***

De nummers 1 tot 12 en 16 tot 25 bestonden niet in digitale versie. Zij werden gescand en, na vluchtige controle, als tekst (.pdf) opgeslagen, zonder behoud van de oorspronkelijke opmaak. Informilo is te uitgebreid om te scannen; de hoofdlijnen werden in één bestand (v00.pdf) samengevoegd.

Roland Rotsaert


Iom da historio

Vertikale unuafoje aperis en la somero de 1992, kiel postsekvanto de Informilo, kiu, en majo 1981, post la fondiĝo de Flandra Esperanto-Ligo (FEL) prezentiĝis kiel 'novaĵbulteno por la kadromembroj de FEL'. Samtempe ĝi estis la esperanta revuo de FEL, apud la nederlandlingva Horizontaal. Intertempe multe ŝanĝiĝis. Komunikado kaj diskutado inter aktivaj membroj ne plu okazas per leteroj kaj revuoj, sed per diskutgrupoj kaj retpoŝto. Flandra regularo postulas ke raportoj de estraraj kaj ĝeneralaj kunvenoj aperu en la nederlanda anstataŭ en Esperanto. Kiel enhavo de Vertikale apenaŭ restas io krom tiaj raportoj kaj tiel la revuo iĝis nederlandlingva. La nova leĝo pri asocioj postulas ke asocio havas registron en kiu la membroj povas konsulti la raportojn. Tio ŝajne iĝis nun la nova rolo de Vertikale. La papera versio provizore restos, sed novaj numeroj konsulteblos ĉi tie (klaku sur 'vertikale2' sube). Jam aperintaj numeroj aldoniĝos, laŭ la eblecoj, kiel teksto aŭ bildo. (Plej nova numero: 48)

***

La numeroj 1 ĝis 12 kaj 16 ĝis 25 ne ekzistis en cifereca versio. Ili estis skanitaj kaj, post supraĵa kontrolo, konservitaj kiel teksto (.pdf), sen enpaĝigo. Informilo estas tro granda por skani; La ĉefaj eroj/kapvortoj de ĉiuj numeroj estis grupigitaj en unu dosiero (v00.pdf).

Roland Rotsaert

Subpagina''s (1): vertikale2