uczniowie szkół podstawowych

KONSULTACJE

Zapraszamy Państwa na konsultacje ze specjalistami Poradni:

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

KONSULTACJE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DIAGNOZA

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNo-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w Poradni służy ocenie funkcjonowania poznawczego, przedszkolnego lub szkolnego dziecka i obejmuje:

- ocenę rozwoju psychomotorycznego,

- ocenę gotowości szkolnej (dla dzieci w wieku 5-6 lat),

- określenie rozwoju funkcji percepcyjnych: wzrokowo-przestrzennych i wzrokowo-ruchowych, orientacji przestrzennej , słuchowo-językowych, motorycznych i grafomotorycznych,

- ocenę podstawowych umiejętności szkolnych: pisania, czytania i liczenia,

- określenie szczególnych uzdolnień i mocnych stron dziecka.

Diagnoza ma również na celu profilaktykę - zapobieganie negatywnym zjawiskom w rozwoju oraz stanowi podstawę do prognozowania dalszego rozwoju funkcji psychomotorycznych i poznawczych.

Diagnoza w naszej Poradni składa się z 3 - 4 etapów:

etap I - Wizyta rodziców dziecka u psychologa współpracującego z daną szkołą/przedszkolem, zgodnie z aktualnie obowiązującym przydziale placówek. Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka. Przedstawienie planu kolejnych wizyt w Poradni dziecka i jego rodziców, celu tych spotkań, podanie terminu. (1 spotkanie)

etap II - Wizyta dziecka u psychologa. Przeprowadzenie psychologicznej części badań diagnostycznych. (1-2 spotkania)

etap III - Wizyta dziecka u pedagoga. Przeprowadzenie pedagogicznej części badań diagnostycznych dotyczących umiejętności czytania, pisania, liczenia. (1-2 spotkania)

etap IV - Wizyta dziecka u innych specjalistów (logopeda, terapeuta SI, terapeuta ręki) - o ile istnieje taka potrzeba.

Dla postawienia rzetelnej diagnozy czasami niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych badań poza Poradnią, np. okulistycznych, laryngologicznych, psychiatrycznych, neurologicznych i uzyskanie zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia dziecka.

Po skończonej diagnozie psycholog zaprasza rodziców na omówienie wyników badań, ustala właściwe formy pomocy i wsparcia.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Zadaniem diagnozy logopedycznej jest ocena poziomu rozwoju mowy dziecka, jego umiejętności komunikacyjnych, prawidłowości lub nieprawidłowości rozwoju artykulacji, czyli wymawiania głosek, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Logopeda sprawdzi:

 • sprawność języka, warg, policzków i podniebienia miękkiego

 • pozycję spoczynkową języka, sposób połykania

 • tor oddechowy

 • oceni wędzidełko podjęzykowe, budowę podniebienia, zgryz

 • rozumienie zdań, poleceń, zasób słownictwa

 • umiejętność nazywania, budowania zdań, ich poprawność gramatyczną

 • słuch fonemowy, pamięć słuchową.

W trakcie spotkania diagnostycznego logopeda przeprowadzi obserwację dziecka, pozwalającą na zebranie dodatkowych informacji dotyczących sposobu i chęci nawiązywania kontaktu, rodzaju i sposobu zabawy, wykorzystywania innych form komunikacji (gestów, mimiki itp).

Wizyta diagnostyczna kończy się omówieniem wynik badania:

Rodzic otrzyma informacje na temat:

 • aktualnego stanu rozwoju mowy;

 • objawów i możliwych przyczyn zakłóceń;

 • nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego;

 • problemów artykulacyjnych;

 • prognozy związanej z rozwojem mowy i artykulacji;

 • umiejętności i trudności komunikacyjnych;

 • ewentualnych zaleceń do terapii logopedycznej i konsultacji (w celu pogłębienia diagnozy ) ze specjalistami takimi jak np. laryngolog, audiolog, foniatra, ortodonta, neurolog, psychiatra, psycholog

 • wskazówek do pracy w domu.

Jak się zgłaszać?

 • Bezpośrednio - telefonicznie przez sekretariat, bądź rozmowę z logopedą;

 • Przez psychologa po wcześniejszej wizycie i uzyskaniu zaleceń do diagnozy.

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza integracji sensorycznej ma na celu ocenę rozwoju procesów sensorycznych. Procesy przetwarzania sensorycznego dotyczą informacji płynących ze świata zewnętrznego (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych i smakowych) i z ciała dziecka (wrażenia informujące o ułożeniu ciała w przestrzeni i grawitacji oraz wrażenia czuciowe płynące z mięśni i ścięgien). Polegają na rejestrowaniu przez układ nerwowy tych wrażeń, ich przetwarzaniu, integrowaniu oraz odpowiedzi organizmu.

Wstępną ocenę procesów sensorycznych prowadzimy w Poradni u dzieci do 4 roku życia. Pełną diagnozę – u dzieci od 4 do 9 roku życia.

DIAGNOZA MATEMATYCZNA

Diagnoza przyczyn trudności matematycznych jest badaniem pedagogicznym. Przed jej wykonaniem konieczne jest wykonanie diagnozy psychologicznej. Diagnoza ma na celu ustalenie przyczyn występowania u dziecka trudności matematycznych. Przyczyna trudności matematycznych może mieć podłoże specyficzne (zaburzenia zdolności matematycznych) lub zwyczajne, wynikające z zaległości programowych, wolniejszego nabywania kompetencji i umiejętności matematycznych lub niewłaściwych metod nauczania. W zależności od przyczyny trudności matematycznych podejmuje się działania terapeutyczne. Po wykonaniu diagnozy matematycznej i badania psychologicznego wydawana jest opinia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców, zawierająca opis trudności, przyczynę trudności oraz zalecenia dla szkoły i rodziców. Obejmuje ona kompetencje i umiejętności matematyczne niezbędne do osiągnięcia gotowości matematycznej niezbędnej do podjęcia nauki w szkole.

diagnoza sprawności motoryki dużej i małej

Diagnoza sprawności motoryki dużej i małej ma na celu ocenę sprawności motorycznej dziecka. Diagnozę można przeprowadzić z dziećmi wieku przedszkolnym i szkolnym. Wskazana jest w ramach profilaktyki, ale również, gdy pojawią się objawy obniżonej sprawności motorycznej. Wskazane jest przeprowadzenie tej diagnozy, gdy nauczyciel lub rodzic zauważają:

 • niechęć dziecka do rysowania i prac plastycznych,

 • obniżoną koordynacje wzrokowo-ruchową lub oko-ręka,

 • obniżoną sprawność mięśni posturalnych, grzbietowych,

 • szybką męczliwość ręki podczas rysowania/pisania,

 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego,

 • słabą precyzję ruchów dłoni i palców.

badanie platformą zmysłów

Adresat: uczniowie szkół podstawowych (od klasy II)

Cel: przesiewowe badanie wzroku,

przesiewowe badanie słuchu,

badanie funkcji słuchowych

TERAPIA

terapia psychologiczna, psychoterapia

Psychoterapia to zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychicznej. Obejmuje cykl spotkań psychoterapeuty z pacjentem. To "podróż w głąb człowieka", który odbywa pacjent razem z terapeutą. Terapeuta jest pewnego rodzaju przewodnikiem, który dba o bezpieczeństwo "podróżującego". Psychoterapia może poprawić jakość życia emocjonalnego, zwiększyć motywację do działania, poprawić pewność siebie czy usprawnić komunikację z innymi ludźmi. Psychoterapia wspiera i uczy wykorzystywać potencjał człowieka, który tak trudno czasem w sobie odkryć.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne działania mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się. Prowadzona jest w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na stymulowanie i usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności grafomotorycznej, technik i umiejętności szkolnych w aspekcie czytania i pisania. Istotne w całym procesie jest też wzmacnianie w dziecku wiary we własne siły i możliwości, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, praca nad poprawą koncentracji uwagi.

Aby dziecko mogło zostać objęte pomocą w formie terapii pedagogicznej na terenie Poradni, niezbędna jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. Po zakończonej diagnozie, rodzic uzyskuje informację od psychologa/pedagoga o wskazaniu do terapii oraz możliwości zapisania dziecka na zajęcia zgodnie z dostępnością miejsc.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Cele terapii:

 • Usprawnienie motoryki narządów mowy, czyli sprawności mięśni artykulacyjnych.

 • Korekcja pozycji spoczynkowej języka i połykania.

 • Poprawienie jakości funkcji oddechowej.

 • Korygowanie wad wymowy i tworzenie prawidłowych warunków dla dalszego rozwoju artykulacji.

 • Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

 • Poprawa jakości komunikacji i kompetencji językowych poprzez naukę i doskonalenie umiejętności budowania zdań i tworzenia dłuższych wypowiedzi

 • Poprawa jakości fonacji

 • Ewentualne wypracowanie alternatywnych systemów i sposobów komunikacji.

Na terapię logopedyczną kwalifikuje logopeda po przeprowadzonej diagnozie.

Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Na terapię przyjmowane są dzieci w miarę dostępności miejsc.

Logopeda zawiera z rodzicem/ opiekunem kontrakt terapeutyczny, który zobowiązuje do ścisłej współpracy, w celu jak najszybszego osiągnięcia pełnego sukcesu.

W przypadku braku miejsca na systematyczną terapię, istnieje możliwość korzystania z konsultacji, w celu uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu – częstotliwość spotkań określa logopeda.

W przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej możliwe będzie prowadzenie terapii on-line.

TERAPIA MATEMATYCZNA

Terapia matematyczna prowadzona w Poradni:

 • jest dostosowana do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka i jego możliwości; uwzględnia specyfikę trudności dziecka i dopasowuje oddziaływania terapeutyczne oraz edukacyjne do każdego dziecka indywidualnie,

 • jest tak ułożona pod kątem materiałów dydaktycznych, by jak najlepiej pomóc dziecku i jak najskuteczniej zniwelować trudności oraz przyczyny niepowodzeń odczuwanych podczas nauki matematyki,

 • zawiera ćwiczenia o różnym stopniu trudności tak, by dziecko zarówno ćwiczyło obniżone funkcje jak i odczuwało sukces (poprzez pokazanie dziecku jego mocnych stron),

 • "wykorzystuje" gry dydaktyczne, które również doskonalą ważne funkcje poznawcze, ale nie są formą żmudnych ćwiczeń; stanowią także urozmaicenie zajęć i sprawiają, że zajęcia są ciekawsze,

 • jest skuteczna, gdy jest systematyczna i trwa minimum rok/ 2 lata szkolne, w zależności
  od stopnia trudności jakie ma dziecko,

 • rozpoczyna się od szczególnie obniżonych u dziecka umiejętności i kompetencji matematycznych tj.: liczenie i tempo liczenia, rozwiązywanie zadań z treścią, operacyjne rozumowanie, szacowanie, logiczne rozumowanie, rozumowanie arytmetyczne, wyciąganie logicznych wniosków, dostrzeganie zależności między liczbami, zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych, zapisywanie liczb w systemie pozycyjnym itp.,

 • ma na celu podwyższenie samooceny i motywacji dziecka do podejmowania wyzwań edukacyjnych,

 • ma na celu obniżenie napięcia emocjonalnego, które często towarzyszy dziecku podczas nauki matematyki.

multimedialny trening bazowych funkcji słuchowych - baza

Adresaci: dzieci od 4-tego do 12-tego roku życia

  • ze zdiagnozowanymi zaburzeniami funkcji słuchowych

  • po przebytych chorobach uszu

  • z zaburzeniami słuchu fonematycznego

  • z zaburzeniami uwagi i koncentracji słuchowej

  • z problemami z nauką czytania i pisania

  • z wadami wymowy

  • z opóźnionym rozwojem mowy

Cel:

  • poprawa odbioru bodźców słuchowych

  • aktywne i świadome słuchanie

  • zaktywizowanie uwagi i koncentracji słuchowej

Sposób zapisu: Konsultacja z neurologopedą w Poradni

Ważne informacje:

  • Zestaw aktywności układany jest dla każdego dziecka indywidualnie, po przeprowadzonej konsultacji.

  • Trening odbywa się w domu w cyklach 10 dniowych. Liczba etapów uzależniona jest od zdiagnozowanych deficytów słuchowych, ich nasilenia i regularności w ćwiczeniach.

  • Sesja dzienna trawa ok 10 minut.

  • Do przeprowadzenia treningu niezbędny jest dostęp do internetu na dowolnym sprzęcie tzn. tablecie, komputerze, smartfonie oraz słuchawki nauszne.

terapia ręki

Są to zajęcia indywidualne, trwają semestr lub dwa semestry w zależności od potrzeb dziecka. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest diagnoza sprawności motoryki dużej i małej, aby ustalić przyczynę nieprawidłowości w zakresie pracy ręki np. szybkiej męczliwości ręki podczas pisania, wolnego tempa pisania lub nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Zajęcia skierowane są na pracę nad partiami mięśniowymi oraz stawami, których praca jest nieprawidłowa. Między innymi skierowane są na: usprawnianie mięśni posturalnych i mięśni brzucha, poprawy ruchomości w stawach (barkowym, łokciowym i nadgarstkowym), usprawnienie mięśni dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz koordynację oko-ręka. pracy dłoni i palców podczas pisania. W sytuacji, gdy motoryka duża i mała zostanie wzmocniona możliwa jest kontynuacja zajęć w formie ćwiczeń zakresu grafomotoryki (ćwiczeń poprawiających posługiwanie się narzędziami pisarskimi oraz pisania w liniaturze).

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mające trudności w zakresie funkcjonowania motoryki dużej i/lub małej.

Zapisy na zajęcia poprzez prowadzącego zajęcia, mgr Annę Korczyńską-Witczak

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

Cel: usprawnianie zaburzonych funkcji w obszarze:

 • procesów poznawczych (problemy szkolne)

 • procesów emocjonalnych

 • procesów psychomotorycznych

zajęcia terapii poznawczej metodą instrumental enrichment

Zajęcia mają na celu wspomaganie procesu myślenia logicznego oraz procesów poznawczych tj. spostrzeganie, orientacja przestrzenna, porównywanie, skojarzenia, planowanie, organizacja przestrzenna, wnioskowanie i rozwój werbalny. Uczestnicy dążąc do rozwiązania stawianych przed nimi zadań rozwijają i utrwala strategie myślenia, które przybliżą ich do rozwiązywania problemów w różnych sytuacjach,

w tym dydaktycznych. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć. Terapeuta stosując techniki mediacyjne pomaga swojemu podopiecznemu monitorować osobista zmianę i potrzeby rozwojowe.

Adresaci zajęć:

Uczniowie szkół podstawowych w tym:

 • dzieci, które mają trudności w opanowaniu programu szkolnego;

 • dzieci, które mają trudności z orientacją przestrzenną na kartce i w przestrzeni;

 • dzieci z problemami w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

 • dzieci ze zdiagnozowanym ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu oraz nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.

Cel główny:

 • Wspomaganie kreatywnego, krytycznego i logicznego myślenia oraz rozwoju procesów poznawczych

Informacje organizacyjne:

 • zajęcia indywidualne z prowadzącą,

 • 1 raz w tygodniu, 45 minut,

 • 1 rok szkolny z ewentualną możliwością kontynuacji.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021 r..

Zgłoszenia telefoniczne bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia.

Liczba miejsc ograniczona.

Prowadzące:

Anna Korczyńska-Witczak – pedagog, diagnosta, terapeuta IE

Agata Wojna – psycholog, diagnosta, trener II stopnia PTP, terapeuta IE

zajęcia grupowe

trening efektywnej nauki

Cykl 12 spotkań (10 zajęć tematycznych + 2 spotkania poświęcone ćwiczeniu poznanych technik w praktyce na materiale szkolnym ucznia).

Celem zajęć jest poznanie i praktyczne przećwiczenie technik pamięciowych, ćwiczenia koncentracji uwagi, nabywanie umiejętności sporządzania notatek, organizacji materiału do nauki.

Adresaci: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Organizacja: 12 spotkań, 1 x w tyg. - 45 min, po 2 osoby na zajęciach

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA - prawdopodobnie II semestr roku szkolnego 2022/23

Zapisy: poprzez psychologa poradni opiekującego się placówką szkolną lub osobiście w sekretariacie Poradni

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadząca informuje telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć oraz proponowanym terminie.

Prowadząca: Agnieszka Kreczunowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny

trening ortograficzny

Cykl 15 spotkań stworzony z myślą o dzieciach, które mają trudność w opanowaniu zasad poprawnej pisowni ortograficznej.

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka ze sposobami zapamiętywania ortografii oraz praktyczne ich przećwiczenie. W trakcie zajęć dziecko przypomina sobie reguły ortograficzne, wykonuje ćwiczenia utrwalające, poznaje kreatywne sposoby zapamiętywania podanego materiału.

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

Organizacja: 15 spotkań, 1 x w tyg. - 45 min, po 2 osoby na zajęciach

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA - II semestr roku szkolnego 2022/23

Zapisy: poprzez psychologa poradni opiekującego się placówką szkolną

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadząca informuje telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć oraz proponowanym terminie.

Prowadząca: Agnieszka Kreczunowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny

zajęcia „ Potrafię skupić uwagę!”

Zajęcia skierowane są do dzieci, u których występują trudności ze skupieniem, koncentracją i podzielnością uwagi. Uczniowie tacy mają wówczas trudność z umiejętnym kierowaniem uwagi na podjętą czynność, wykazują bardzo małą aktywność umysłową, łatwo rozpraszają się pod wpływem bodźców zewnętrznych. Nie zawsze potrafią zapamiętać, przypomnieć sobie i prawidłowo przetworzyć nowe informacje. Nie potrafią się zmobilizować do wykonania czynności . Mają problemy w śledzeniu instrukcji, wykonaniu i zrozumieniu złożonych poleceń. „Gubią ” się we własnych myślach, śnią na jawie. Często wycofują się z sytuacji zadaniowych, wykazują nadmierną męczliwość. Wyrażają skrajne emocje- nadmiernie reagują lękiem lub złością. Działania ich są chaotyczne, z różnego rodzaju pomyłkami.

Celem zajęć jest:

- wszechstronne stymulowanie rozwoju ucznia

- praca nad sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nabieranie zaufania do własnych zdolności, motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności

- rozwój równowagi wewnętrznej, doskonalenie samoorganizacji, samokontroli, samodyscypliny

- nabywanie umiejętności selekcjonowania i grupowania informacji oraz szybkości przetwarzania informacji

- usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, czuciowo-ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji wzrokowo-przestrzennej

- usprawnianie procesów poznawczych ( rozwijanie spostrzegania, uwagi, pamięci i myślenia)

- poprawa umiejętności technik szkolnych ( pracy z tekstem- czytania ze zrozumieniem, strategii zapamiętywania i odtwarzania informacji

Należy pamiętać, że zdolność koncentracji uwagi wymaga praktyki i treningu !

Adresaci: uczniowie klas II – III szkół podstawowych

Organizacja: 12 spotkań , spotkania cykliczne 1x w tygodniu - 45 minut, 1-2 osoby na zajęciach

Zapisy: dzieci zglaszane są przez specjalistów Poradni, zapisy od grudnia 2022r.

Planowany termin zajęć: II semestr roku szkolnego 2022/2023, piątki, godzina 16:00, 17:00, kwalifikacji na zajęcia dokonuje prowadzący zajęcia po wstępnej rozmowie z rodzicem/ prawnym opiekunem zgłaszanego dziecka

Osoba prowadząca zajęcia:

Pedagog-terapeuta : Katarzyna Kaczmarczyk-Gaffke

radzę sobie! - Trening umiejętności społecznych

Zajęcia grupowe, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych.


Adresaci: dzieci 4 – 9 letnie (z podziałem na grupy wiekowe) mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, nieśmiałych, agresywnych, z diagnozą ZA i ADHD.

Cele zajęć:

· trening umiejętności społecznych

· trening umiejętności komunikacyjnych

· trening modyfikowania zachowań na aprobowane społecznie

· doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

· poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami i napięciami

· praca nad przestrzeganiem zasad

· kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Zapisy ze wskazań psychologa opiekującego się daną placówką w sekretariacie poradni.

Nie ma potrzeby przejścia TUW przez rodzica.

Prowadzący: Elżbieta Kowalska – psycholog, Ewa Bombol – neurologopeda

12 spotkań w cyklu, czwartki po 50 minut

Terminy: od 22.09.2022

15.00 – grupa rozwijająca kompetencje komunikacyjne (dzieci 4 – 5 letnie) – lista rezerwowa

16.00 – grupa TUS początkowa (dzieci 5 – 6 letnie) - lista rezerwowa

17.00 – grupa TUS dla klas II szkoły podstawowej – nabór otwarty

18.00 – grupa TUS kontynuująca – nabór zamknięty

Terminy: od 12.01.2023

15.00 – TUS dla dzieci po grupie rozwijającej kompetencje komunikacyjne – kontynuująca

16.00 – TUS dla dzieci 5 – 6 letnich grupa początkowa – nabór otwarty

17.00 – TUS dla dzieci z klas I szkoły podstawowej, grupa początkowa - nabór otwarty

18.00 – TUS dla klas II szkół podstawach grupa - kontynuująca

Trening umiejętności społecznych - poznaję siebie w grupie

TUS to zajęcia grupowe (od 4 do 6 osób) mające na celu rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych.

Adresaci: dzieci i młodzież od III do VI klasy szkoły podstawowej (z podziałem na grupy wiekowe) mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, nieśmiałych, agresywnych, z diagnozą ZA i ADHD.

Cele zajęć:

· trening umiejętności społeczno-emocjonalnych

· poznanie i stosowanie technik radzenia sobie z emocjami

· kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji

· kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

· kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji problemowych

· trening asertywnego sposobu komunikowania swoich potrzeb

· poznanie swoich mocnych stron

Zapisy ze wskazań psychologa opiekującego się daną placówką w sekretariacie poradni.

Uczestnictwo w zajęciach możliwe po konsultacji wstępnej z psychologiem prowadzącym zajęcia.

Prowadzący: Anna Dalida – psycholog, Trener TUS; Agnieszka Smułkowska - psycholog

8 spotkań w cyklu, środy po 50 minut

Terminy: od 12.10.2022 ( 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11)

16.00 – grupa TUS III-IV klasa SP

17.00 – grupa TUS V-VI klasa SP

zajęcia warsztatowe "Chyba jestem nieśmiała/ły"

Adresaci zajęć: dzieci w wieku 7-8 lat wycofane w relacjach, tłumiące emocje, mające trudności w komunikowaniu swoich potrzeb oraz ich rodzice.


Cele zajęć:

- nauka umiejętności rozpoznawania sygnałów płynących z ciała poprzez doświadczenia ruchowe i zmysłowe,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji,

- akceptacja siebie,

- budowanie pewności siebie,

- zwiększenie otwartości na innych oraz na nowe doświadczenia,

- umożliwienie rodzicowi wspólnie z dzieckiem udziału w zabawach, grach ćwiczących umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami, współpracy w grupie,

- psychoedukacja rodziców – przekazanie materiałów – wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Sposoby realizacji:

Gry i zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, bajkoterapia, wykonanie prac plastycznych, odgrywanie scenek, ćwiczenia relaksacyjne.

Miejsce i czas warsztatów:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11, czas - 5 spotkań po 60 minut.

Zajęcia będą odbywały się w soboty: 14.01.,11.02.,11.03.,15.04., 20.05.2023, godz. 10:00.

Liczba uczestników: pięcioro dzieci.

Sposób naboru uczestników: dzieci zgłaszane są przez psychologów opiekujących się poszczególnymi szkołami lub po konsultacji rodzica z prowadzącymi.

Osoby prowadzące: Agnieszka Kreczunowicz, Agnieszka Uszyńska

"umocnieni" - zajęcia wspierające rozwój społeczno-emocjonalny dla dzieci z klas IV-vii szkoły podstawowej

Zajęcia w małej grupie, których głównym celem jest wsparcie dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym.

Adresaci: dzieci z klas IV-VII szkoły podstawowej zainteresowane lepszym funkcjonowaniem w świecie emocji i w relacjach z innymi

Cele zajęć:

 • Podniesienie świadomości emocji, ich znaczenia i sposobów przeżywania

 • Pomoc w identyfikowaniu, tworzeniu i rozwijaniu własnych sposobów radzenia sobie z emocjami oraz obniżania napięcia

 • Podnoszenie świadomości ciała, rozumienia związku między emocjami, reakcjami fizjologicznymi i zachowaniem

 • Zapoznanie uczestników z różnymi technikami relaksacyjnymi (ćwiczenia oddechowe, wizualizacja, „Body to Brain”, napinanie i rozluźnianie mięśni)

 • Wykorzystywanie poznanych technik w sytuacjach codziennych

 • Podnoszenie kompetencji społecznych uczestników

Zapisy: rodzic zapisuje dziecko na listę oczekujących w sekretariacie poradni.

Kwalifikacja na zajęcia: dokonywana przez psychologów prowadzących po wstępnych konsultacjach z rodzicami.

Liczba uczestników: do 6 osób


Terminy zajęć: 7 cotygodniowych spotkań dla uczniów oraz spotkanie podsumowujące dla rodziców, cykl planowany od połowy kwietnia 2023, wtorki w godzinach: 16:00-17:30

Prowadzące: Milena Smułkowska – psycholog, psychoterapeutka, Joanna Zapalska-Brud – psycholog, terapeutka Integracji Sensorycznej.